Verbind je met ons

Biobrandstoffen

De Commissie keurt de verlenging van de belastingvrijstelling voor biobrandstoffen in Zweden met een jaar goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de verlenging van de belastingvrijstellingsmaatregel voor biobrandstoffen in Zweden goedgekeurd. Zweden heeft vloeibare biobrandstoffen sinds 2002 vrijgesteld van energie- en CO₂-belasting. De regeling werd verlengd na het besluit van de Commissie in zaak SA. 48069 in 2017 tot en met 31 december 2020. Bij dit besluit keurt de Commissie een verlenging van de belastingvrijstelling met één jaar goed (van 01 januari 2021 tot 31 december 2021).

Het doel van de belastingvrijstellingsmaatregel is het gebruik van biobrandstoffen te vergroten en het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer te verminderen. De Commissie heeft de maatregelen beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, met name de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020. De Commissie stelde vast dat de belastingvrijstellingen noodzakelijk en passend zijn om de productie en het verbruik van binnenlandse en ingevoerde biobrandstoffen te stimuleren, zonder de concurrentie op de interne markt onnodig te verstoren. Bovendien zal de regeling bijdragen tot de inspanningen van zowel Zweden als de EU als geheel om de Overeenkomst van Parijs waar te maken en de streefcijfers voor hernieuwbare energiebronnen en CO₂ voor 2030 te verwezenlijken.

De steun voor biobrandstoffen op basis van voedsel moet beperkt blijven, in overeenstemming met de drempels die zijn opgelegd door de herziene richtlijn hernieuwbare energie. Bovendien kan de vrijstelling alleen worden verleend wanneer exploitanten aantonen dat ze voldoen aan de duurzaamheidscriteria, die door Zweden zullen worden omgezet zoals vereist door de herziene richtlijn hernieuwbare energie. Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de maatregel in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het Staatssteunregister onder het zaaknummer SA.55695.

Biobrandstoffen

Commissie keurt verlenging van belastingvrijstelling goed voor niet op voedsel gebaseerd biogas en #BioPropane voor verwarming of als motorbrandstof in #Zweden

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-staatssteunregels de verlenging van de belastingvrijstellingsmaatregelen goedgekeurd voor niet op voedsel gebaseerd biogas en biopropaan dat wordt gebruikt voor verwarming of als motorbrandstof in Zweden. In het kader van twee afzonderlijke regelingen is Zweden vrijgesteld van energie- en CO₂-belasting (i) biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van warmte (voormalige regeling voor het laatst verlengd in 2018) en (ii) biogas dat wordt gebruikt als motorbrandstof (voormalige regeling voor het laatst verlengd in 2015).

Met de besluiten keurt de Commissie voor beide regelingen een verlenging van de belastingvrijstelling (10-2021) met tien jaar goed, met twee wijzigingen: i) beperking van de belastingvrijstelling tot alleen niet op voedsel gebaseerd biogas en ii) uitbreiding van de belastingvrijstelling tot non-food gebaseerd bio-propaan. Het doel van de belastingvrijstelling is het gebruik van biogas en biopropaan te vergroten en het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl de overgang naar geavanceerde biobrandstoffen wordt vergemakkelijkt. De Commissie heeft de maatregelen beoordeeld in het licht van de EU - staatssteunregels, met name de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020.

De Commissie was van mening dat de belastingvrijstellingen noodzakelijk en passend waren om de productie en consumptie van binnenlands en ingevoerd biogas en biopropaan te stimuleren, zonder de concurrentie op de interne markt onnodig te verstoren. Bovendien zullen de regelingen bijdragen tot de inspanningen van zowel Zweden als de EU als geheel om de overeenkomst van Parijs waar te maken en te streven naar de doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen en CO₂ voor 2030. Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de maatregelen in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels.

Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het Staatssteunregister onder de zaaknummers SA.56125 (warmteopwekking) en SA.56908 (motorbrandstof).

Verder lezen

Biobrandstoffen

Waste-to-energy is thuis in #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

gepubliceerd

on

Op 24 september lanceerde CEWEP, dat de exploitanten van Europese Waste-to-Energy-fabrieken vertegenwoordigt, de eerste ooit Waste-to-energy duurzaamheid routekaart. Het nieuwe document, gepresenteerd voor meer dan 100 Europese beleidsmakers, stakeholders en vertegenwoordigers van de industrie in Brussel, beschrijft de visie van de sector op 2035 en laat zien hoe de Waste-to-Energy-sector essentiële diensten levert aan de samenleving.

“We kunnen niet praten over circulaire economie in 2035 zonder te praten over hoe we de materiaalkringlopen schoon kunnen houden, hoe we ervoor kunnen zorgen dat al het afval dat niet kan worden gerecycled nog steeds veilig wordt behandeld, dat alle waarde die inherent is aan het restafval, energie en materialen , is gebruikt. Met andere woorden, als Waste-to-Energy sector voelen we ons thuis in de circulaire economie, we zijn en zullen we nodig zijn, ”zei Paul De Bruycker, president van CEWEP tijdens het evenement.

Volgens berekeningen van CEWEP zal Europa nog steeds ongeveer 142 miljoen ton restafval produceren dat in 2035 moet worden behandeld, zelfs als alle afvaldoelen die zijn vastgesteld door de EU-afvalwetgeving die in 2018 is vastgesteld, op tijd worden bereikt. Er is een discussie nodig over hoe dit afval het beste kan worden behandeld, vooral omdat de huidige behandelingscapaciteit niet voldoende zou zijn voor ongeveer 40 miljoen van dit restafval (meer informatie). Bovendien moet de toekomstige EU-wetgeving commercieel en industrieel afval aanpakken door bindende doelstellingen voor recycling en stortafwijking voor deze afvalstromen vast te stellen.

De routekaart roept op tot erkenning van de rol van Waste-to-Energy bij het behandelen van afval dat is verontreinigd met stoffen die niet geschikt zijn voor recycling en op deze manier kwaliteitsrecycling mogelijk maken. Daarnaast draagt ​​Waste-to-Energy ook bij aan recycling door metalen en mineralen uit de bodemas te winnen. Terwijl de teruggewonnen metalen worden meegeteld voor de recyclingdoelen, heeft de recycling van de minerale fractie van bodemas niet dezelfde erkenning, hoewel grondstoffen zoals zand en grind die nodig zouden zijn in verschillende constructietoepassingen op deze manier worden vervangen.

In zijn routekaart roept CEWEP op tot erkenning van de holistische rol van Waste-to-Energy in de bescherming van het klimaat door afval te behandelen dat anders op stortplaatsen terecht zou komen en fossiele brandstoffen te vervangen die in conventionele energiecentrales zouden zijn verbrand. De elektriciteit, warmte en stoom geproduceerd door Europese Waste-to-Energy-fabrieken worden geleverd aan bewoners en industrie, maar uitbreiding van de beschikbare infrastructuur zou helpen om deze energie nog efficiënter te benutten.

“Er zijn veel vragen opgekomen: hoe gemengd afval te behandelen, hoe bedrijfs- en industrieel afval betrouwbaar te behandelen, hoe grootschalige stortplaatsen aanzienlijk te verminderen, hoe de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, enz. Al deze belangrijke kwesties moeten worden aangepakt en daarvoor hebben we Waste-to-Energy nodig, ”vat Paul De Bruycker samen.

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met ESWET, de Europese vereniging van fabrikanten op het gebied van Waste-to-Energy Technology, waar ze ook een visie op Waste-to-Energy presenteerden in 2050: Clean Technologies for Sustainable Waste Management.


WtE Duurzaamheid Roadmap 2035


Dia's voor wegenkaartlancering
(24 / 09 / 2019)

Verder lezen

Biobrandstoffen

Op weg naar een klimaatneutraal Europa: EU investeert meer dan € 10bn in #InnovativeCleanTechnologies

gepubliceerd

on

De Commissie heeft een investeringsprogramma aangekondigd ter waarde van meer dan € 10 miljard voor koolstofarme technologieën in verschillende sectoren om hun wereldwijde concurrentievermogen te vergroten.

De innovatieve klimaatactie van de EU, zoals aangekondigd op 26 februari, heeft een reeks voordelen voor de gezondheid en welvaart van Europeanen met een onmiddellijke, tastbare impact op het leven van mensen - van het creëren van lokale groene banen en groei tot energiezuinige huizen met een lagere energierekening, schonere lucht, efficiëntere openbaarvervoersystemen in steden en veiligstelling van de energievoorziening en andere bronnen.

Miguel Arias Cañete, commissaris voor klimaatactie en energie, verklaarde: "Minder dan drie maanden na de goedkeuring van onze strategische visie voor een klimaatneutraal Europa door 2050 zetten we ons geld op de kaart. Ons doel is om te blijven bouwen aan een moderne, competitieve en sociaal rechtvaardige op Parijs gerichte economie voor alle Europeanen. Hiervoor moeten we schone, innovatieve technologieën op industriële schaal inzetten. Daarom investeren we in het op de markt brengen van zeer innovatieve technologieën in energie-intensieve industrieën, in koolstofafvang, -opslag en -gebruik, in de sector hernieuwbare energie en in energieopslag. We ontketenen technologische oplossingen in alle lidstaten en drukken de snelknop in onze overgang naar een moderne en klimaatneutrale samenleving in Europa. "

De Commissie wil ervoor zorgen dat Europa nog steeds aan de top staat wat betreft nieuwe hoogwaardige octrooien voor schone energietechnologieën. Dit leiderschap biedt een wereldwijd concurrentievoordeel, waardoor Europa eersteklas voordelen kan oogsten door de export van Europese duurzame producten en duurzame technologie en bedrijfsmodellen te vergroten.

Op 28 in november 2018 heeft de Europese Commissie een strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie door 2050 - een schone planeet voor iedereen. De strategie laat zien hoe Europa de weg kan leiden naar klimaatneutraliteit en tegelijkertijd het concurrentievermogen van zijn industrieën kan behouden door te investeren in realistische technologische oplossingen. Deze transitie vereist ook verdere opschaling van technologische innovaties in de sectoren energie, gebouwen, vervoer, industrie en landbouw.

Volgende stappen

De Commissie streeft ernaar de eerste oproep tot het indienen van voorstellen uit het innovatiefonds al in 2020 te lanceren, gevolgd door regelmatige oproepen tot 2030.

Achtergrond

Het Innovatiefonds zal middelen bijeenbrengen voor een bedrag van ongeveer € 10bn, afhankelijk van de koolstofprijs. Minimaal € 450 miljoen emissierechten van de EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) -richtlijn wordt op de koolstofmarkt verkocht in de periode 2020-2030. De inkomsten van deze verkopen zijn afhankelijk van de koolstofprijs, die momenteel rond de € 20 ligt.

Eventuele niet-uitgekeerde inkomsten van de voorganger van het Innovatiefonds, de NER 300-programma, zal ook worden toegevoegd aan het Innovatiefonds. Het totale kapitaal van het Fonds kan dus rond EUR 10 miljard bedragen.

Het Innovatiefonds heeft tot doel de juiste financiële prikkels te creëren voor bedrijven en overheden om nu te investeren in de volgende generatie van koolstofarme technologieën en EU-bedrijven een first-mover advantage te geven om mondiale technologieleiders te worden.

Het Innovatiefonds bouwt voort op de ervaring van het NER300-programma, het huidige EU-programma ter ondersteuning van de demonstratie van technologieën voor koolstofafvang en -opslag en hernieuwbare energie. Het breidt zijn toepassingsgebied uit om ook expliciet energieopslag en energie-intensieve industrieën te omvatten en is beter afgestemd op het bevorderen van innovatie door een verbeterd en vereenvoudigd bestuur. Het biedt subsidies ter dekking van maximaal 60% van de extra kapitaal- en operationele kosten verbonden aan innovatie voor de geselecteerde projecten, waarbij het geld op flexibele wijze wordt uitbetaald op basis van de behoeften van individuele projecten.

Bovendien, na het besluit van de Commissie om de niet-bestede middelen van de eerste NER 300-oproep ten bedrage van ongeveer € 487.6 miljoen te herinvesteren, is de overdracht van niet-bestede NER300-middelen aan InnovFin Energy Demo-projecten wordt nu van kracht en de Commissie heeft bevestigd dat drie bestaande projecten nu kunnen profiteren van een leninggarantie met geld van de NER300.

Meer informatie

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending