Verbind je met ons

Zakelijk

Vormgeven #EUDigitalFuture - Vragen en antwoorden

DELEN:

gepubliceerd

on

De EU streeft naar een digitale strategie dat voortbouwt op zijn succesvolle geschiedenis van technologie, innovatie en vindingrijkheid, gebaseerd op Europese waarden, en deze op het internationale toneel projecteert. De Witboek over kunstmatige intelligentie (AI) en de Europese datastrategie die vandaag (19 februari) worden gepresenteerd, laten zien dat Europa mondiale normen op het gebied van technologische ontwikkeling kan vaststellen en tegelijkertijd de mens op de eerste plaats kan zetten.

Europa als wereldleider op het gebied van de digitale transformatie

Digitale technologieën verbeteren ons leven aanzienlijk, van een betere toegang tot kennis en inhoud tot de manier waarop we zaken doen, communiceren of goederen en diensten kopen. De EU moet ervoor zorgen dat de digitale transformatie ten goede komt aan alle mensen, en niet slechts aan enkelen. Burgers moeten de kans krijgen om te floreren, vrij te kiezen, deel te nemen aan de samenleving en zich tegelijkertijd veilig te voelen online. Bedrijven moeten profiteren van een raamwerk dat hen in staat stelt om op te starten, op te schalen, data te bundelen, te innoveren en tegen eerlijke voorwaarden met grote bedrijven te concurreren. De samenleving moet profiteren van sociale en ecologische duurzaamheid, en van een veilige digitale omgeving die privacy, waardigheid, integriteit en andere rechten in volledige transparantie respecteert.

Wat zegt de strategie?

De komende vijf jaar zal de Commissie zich concentreren op drie hoofddoelstellingen om technologische oplossingen te bevorderen die Europa zullen helpen zijn eigen weg te volgen naar een digitale transformatie die in het voordeel van de mensen werkt en onze fundamentele waarden respecteert:

  •      Technologie die werkt voor mensen;
  •      een eerlijke en concurrerende economie, en;
  •      een open, democratische en duurzame samenleving.

De digitale strategie van de EU geeft de weg aan die Europa moet inslaan om zijn eigen weg te volgen: een digitaal Europa dat het beste van Europa weerspiegelt. En het definieert een ambitieuze benadering van de digitale technologische ontwikkeling, evenals de manier waarop technologie zal worden gebruikt om onze doelstellingen op het gebied van klimaatneutraliteit te verwezenlijken.

Het Witboek over kunstmatige intelligentie en de Europese datastrategie zijn de eerste pijlers van de nieuwe digitale strategie van de Commissie. Ze sluiten volledig aan bij de noodzaak om de mens op de eerste plaats te zetten bij de ontwikkeling van technologie, maar ook bij de noodzaak om de Europese waarden en rechten te verdedigen en te bevorderen bij de manier waarop we technologie in de reële economie ontwerpen, maken en inzetten en hoe we de diensten van de Europese Unie verbeteren. publieke sector richting de burgers.

advertentie

Hoe gaat de EU de voorstellen over AI financieren? en gegevens?

De benodigde investeringen zullen worden gekanaliseerd vanuit de Digital Europe-programma (DEP), de Connecting Europe Facility 2 en Horizon Europe. Voor Horizon Europa heeft de Commissie voorgesteld om 15 miljard euro te investeren in het cluster ‘Digital, Industry and Space’, met AI als een sleutelactiviteit die moet worden ondersteund. Als onderdeel van DEP heeft de Europese Commissie voorgesteld om bijna 2.5 miljard euro te investeren in de inzet van dataplatforms en AI-toepassingen. Hiervan zou 2 miljard euro kunnen worden geïnvesteerd in een Europees project met hoge impact op Europese dataruimten, inclusief betrouwbare en energie-efficiënte gegevensuitwisseling en cloudinfrastructuren. Het DEP zal ook de nationale autoriteiten ondersteunen bij het beschikbaar maken van hoogwaardige datasets voor hergebruik in verschillende gemeenschappelijke dataruimten.

Hoe kan technologie de Europese Green Deal ondersteunen?

Digitale technologieën zijn van cruciaal belang voor de Green Deal, de nieuwe groeistrategie van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Ze kunnen bijvoorbeeld de energie-efficiëntie vergroten door na te gaan waar en wanneer elektriciteit het meest nodig is. Slimme verwarming kan ons helpen het equivalent van 6 miljoen ton olie te besparen, en boeren zullen dankzij data en AI minder pesticiden en kunstmest kunnen gebruiken. Wil de digitalisering echter voordelen opleveren, dan moet de ICT-sector zijn eigen groene transformatie ondergaan. Datacentra en telecommunicatie moeten energie-efficiënter worden, meer hernieuwbare bronnen gebruiken en tegen 2030 klimaatneutraal zijn.

Hoe werkt Europa aan een open mondiale digitale economie en samenleving?

De Commissie kan gebruik maken van regelgevende macht, sterkere economische en technologische capaciteiten, diplomatieke krachten en externe financiële instrumenten om de Europese aanpak te bevorderen en de mondiale kaders vorm te geven. Dit is het geval voor werkzaamheden in het kader van associatieovereenkomsten en handelsovereenkomsten. Europa moet nu leiding geven aan het standaardisatieproces van de nieuwe generatie technologie, dat wil zeggen op het gebied van blockchain, high-performance en quantum computing, AI en instrumenten voor het delen en gebruiken van gegevens. De Europese Unie is en blijft de meest open regio voor handel en investeringen ter wereld, maar dit is niet onvoorwaardelijk. Iedereen heeft toegang tot de Europese markt, zolang hij of zij onze regels accepteert en respecteert. De Commissie zal doorgaan met het aanpakken van ongerechtvaardigde beperkingen voor Europese bedrijven in derde landen, zoals datalokalisatievereisten, en zal ambitieuze doelstellingen nastreven op het gebied van markttoegang, onderzoek en ontwikkeling en standaardisatieprogramma's.

Europa als leider op het gebied van mensgerichte kunstmatige intelligentie

Waarom presenteert de Commissie een Witboek over kunstmatige intelligentie?

In het Witboek over kunstmatige intelligentie worden de voorstellen van de Commissie uiteengezet om de ontwikkeling van AI in Europa te bevorderen en tegelijkertijd de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen. AI ontwikkelt zich snel en daarom moet Europa zijn investeringsniveau behouden en verhogen. Tegelijkertijd brengt AI een aantal potentiële risico’s met zich mee die moeten worden aangepakt. De Wit papier zet opties uiteen om de voordelen te maximaliseren en de uitdagingen van AI aan te pakken, en nodigt belanghebbenden uit om commentaar te geven op deze opties.

Wat is de aanpak van de Commissie op het gebied van kunstmatige intelligentie?

In het Witboek hanteert de Commissie een evenwichtige aanpak, gebaseerd op uitmuntendheid en vertrouwen.

Om een ​​ecosysteem van uitmuntendheid te verwezenlijken, stelt de Commissie voor om het onderzoek te stroomlijnen, de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en de investeringen in de ontwikkeling en inzet van AI te verhogen. Deze acties bouwen voort op de Gecoördineerd plan voor AI met de lidstaten van december 2018.

Om een ​​ecosysteem van vertrouwen tot stand te brengen, presenteert de Commissie opties voor het creëren van een juridisch kader dat de risico's voor de grondrechten en de veiligheid aanpakt. Dit bouwt voort op het werk van de Expertgroep op hoog niveau op het gebied van kunstmatige intelligentie, in het bijzonder de Ethische richtlijnen voor betrouwbare AI, die eind 2019 door bedrijven zijn getest. Een juridisch kader moet op principes zijn gebaseerd en zich richten op AI-systemen met een hoog risico om onnodige lasten voor bedrijven om te innoveren te voorkomen.

Hoe gaat de EU ervoor zorgen dat de grondrechten worden nageleefd?

Een mensgerichte aanpak betekent ervoor zorgen dat AI-systemen worden ontwikkeld en gebruikt op een manier die het EU-recht en de grondrechten respecteert. Vooroordelen in algoritmen of trainingsgegevens die worden gebruikt voor AI-systemen voor rekrutering kunnen bijvoorbeeld leiden tot onrechtvaardige en discriminerende resultaten, wat illegaal zou zijn volgens de non-discriminatiewetgeving van de EU. Het is belangrijk om schendingen van de grondrechten te voorkomen en, als deze zich voordoen, ervoor te zorgen dat deze schendingen door de nationale autoriteiten kunnen worden aangepakt. AI-systemen met een hoog risico moeten worden gecertificeerd, getest en gecontroleerd, net als auto's, cosmetica en speelgoed. Voor andere AI-systemen stelt de Commissie vrijwillige etikettering voor als bepaalde normen worden nageleefd. Alle AI-systemen en algoritmen zijn welkom op de Europese markt, zolang ze voldoen aan de EU-regels.

Wat is gezichtsherkenning?

Gezichtsherkenning kan verschillende vormen aannemen. Het kan worden gebruikt voor gebruikersauthenticatie, dwz om een ​​smartphone te ontgrendelen, of voor verificatie/authenticatie bij grensovergangen om de identiteit van een persoon te controleren aan de hand van zijn/haar reisdocumenten (één-op-één matching). Gezichtsherkenning zou ook kunnen worden gebruikt voor biometrische identificatie op afstand, waarbij een afbeelding van een persoon wordt gecontroleerd aan de hand van een database (één-op-veel-matching). Dit is de meest indringende vorm van gezichtsherkenning en in principe verboden in de EU.

Zal de EU gezichtsherkenning voor identificatie op afstand reguleren?

Het verzamelen en gebruiken van biometrische gegevens voor identificatie op afstand brengt specifieke risico's met zich mee voor de grondrechten. De gegevensbeschermingsregels van de EU verbieden in principe al de verwerking van biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, behalve onder specifieke voorwaarden. Concreet kan biometrische identificatie op afstand alleen plaatsvinden om redenen van substantieel openbaar belang. Het moet gebaseerd zijn op EU- of nationaal recht, het gebruik moet naar behoren gerechtvaardigd en proportioneel zijn en onderworpen zijn aan adequate waarborgen. Daarom is het toestaan ​​van gezichtsherkenning momenteel een uitzondering. Met het AI-witboek wil de Commissie een breed debat op gang brengen over welke omstandigheden eventuele uitzonderingen in de toekomst zouden kunnen rechtvaardigen.

Hoe zit het met slachtoffers of schade veroorzaakt door AI?

Het is niet nodig om de aansprakelijkheidsregels op EU- of nationaal niveau volledig te herschrijven. De Commissie vraagt ​​om advies over de beste manier om ervoor te zorgen dat de veiligheid op een hoog niveau blijft en dat potentiële slachtoffers niet meer problemen ondervinden bij het krijgen van schadevergoeding dan slachtoffers van traditionele producten en diensten.

Een veilige en dynamische interne markt voor data

Waarom heeft de EU een datastrategie nodig?

Data vormen de basis van verschillende innovatiegolven. De manier waarop we de toegang en het hergebruik van data organiseren, zal bepalend zijn voor ons toekomstige innovatievermogen. Hoewel momenteel een klein aantal grote technologiebedrijven een groot deel van de data in de wereld in handen heeft, liggen er voor Europa enorme kansen in het verschiet. De komende jaren zullen snel toenemende hoeveelheden data worden gegenereerd en de opslag verschuift van de cloud naar de edge. De EU kan voortbouwen op een sterk juridisch kader op het gebied van gegevensbescherming, grondrechten, veiligheid en cyberbeveiliging; zijn interne markt; en een grote mate van interconnectie in de openbare diensten.

Burgers, bedrijven en organisaties moeten de mogelijkheid krijgen om betere beslissingen te nemen op basis van inzichten uit niet-persoonlijke gegevens. Die gegevens moeten voor iedereen beschikbaar zijn, zowel publiek als particulier, startend of reusachtig.

De Europese datastrategie Het vandaag gepresenteerde voorstel heeft tot doel het gebruik van gegevens te verbeteren, wat enorme voordelen zal opleveren voor burgers en bedrijven. Het zal de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten mogelijk maken en zal leiden tot productiviteitswinsten en hulpbronnenefficiëntie voor bedrijven en tot betere diensten die door de publieke sector worden verleend. Het kan bijvoorbeeld helpen bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde voor patiënten, het verbeteren van de mobiliteit van pendelaars of ertoe bijdragen dat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt.

Wat is het doel van de datastrategie?

Het doel van de strategie is het creëren van een echte interne markt voor data, waar persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens, inclusief vertrouwelijke en gevoelige gegevens, veilig zijn en waar bedrijven en de publieke sector gemakkelijk toegang hebben tot enorme hoeveelheden gegevens van hoge kwaliteit om en innoveren. Het zal een ruimte zijn waar alle datagestuurde producten en diensten de EU-regels en -waarden volledig respecteren. Dit zal de technologische soevereiniteit van Europa in een gemondialiseerde wereld waarborgen en het enorme potentieel van nieuwe technologieën zoals AI ontsluiten.

Hoe verhoudt de datastrategie zich tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Elke dag genereren mensen steeds grotere hoeveelheden gegevens via hun dagelijkse activiteiten. Bij de inzameling en het hergebruik ervan moeten in de eerste plaats de rechten en belangen van de bevolking worden gerespecteerd, in overeenstemming met de Europese waarden en regels. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de EU een solide basis gelegd voor een mensgerichte data-economie door ervoor te zorgen dat individuen de volledige controle over hun gegevens behouden. Dit heeft de EU tot een inspiratiebron gemaakt voor de bescherming van de privacy in veel landen over de hele wereld.

Tegelijkertijd zouden individuen kunnen profiteren van technische hulpmiddelen en standaarden die de uitoefening van hun rechten, in het bijzonder hun recht op gegevensportabiliteit, eenvoudig en gemakkelijk maken. Dit zou ook nieuwe datastromen mogelijk maken, consumenten beschermen en de concurrentie bevorderen.

De vandaag gepresenteerde datastrategie zal mensen in staat stellen meer zeggenschap te hebben over wie toegang heeft tot de gegevens die zij genereren, inclusief persoonlijke IoT-gegevens, en hoe deze worden gebruikt via persoonlijke dataruimtes. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden ondersteund door strengere eisen te stellen aan interfaces voor realtime gegevenstoegang of door de neutraliteit van persoonlijke gegevensruimten te garanderen.

Hoe kunnen nog meer data beschikbaar worden gemaakt voor hergebruik?

Het in de datastrategie voorgestelde wetgevingskader zou essentiële structuren en mechanismen voor databeheer in de lidstaten en op EU-niveau versterken om meer gegevens beschikbaar te maken voor hergebruik, met volledige inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit zou helpen prioriteit te geven aan standaarden en meer geharmoniseerde datasets om de data-interoperabiliteit binnen en tussen sectoren te bevorderen; de toegang tot en het hergebruik van gevoelige gegevens zoals gezondheids- of sociale gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden (waaronder voor AI) vergemakkelijken, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming; mensen helpen hun gegevens beschikbaar te maken voor het algemeen belang, zodat onderzoekers kunnen innoveren ten behoeve van de samenleving.

Hoe zullen gegevens worden gebruikt op een manier die de EU-burgers ten goede komt?

Gegevens kunnen inzichten opleveren die kunnen helpen bij het bestrijden van noodsituaties, zoals overstromingen en bosbranden, die onze steden groener en schoner kunnen maken en mensen kunnen helpen langer en gezonder te leven. Het bestaan Richtlijn open gegevens maakt al enorme hoeveelheden gegevens beschikbaar voor hergebruik ten behoeve van de samenleving. Het delen van gegevens tussen bedrijven en overheden kan een doorbraak betekenen voor het algemeen welzijn in de EU.

De datastrategie is bedoeld om meer particuliere en publieke gegevens beschikbaar te maken door het ontsluiten van datasets uit de publieke sector met een hoge commerciële en maatschappelijke waarde, zoals milieugegevens en aardobservatiegegevens; het faciliteren van het gebruik van gevoelige gegevens in openbaar bezit voor wetenschappelijk onderzoek en voor het algemeen belang; het verkennen van de totstandkoming van EU-brede wetgeving over het gebruik van gegevens uit de particuliere sector door de publieke sector voor het algemeen belang.

Hoe zal de Europese datastrategie bedrijven helpen?

Toegang tot gegevens is van cruciaal belang om de concurrentie te waarborgen en nieuwe zakelijke kansen te creëren voor kleinere en grotere bedrijven. Bedrijven hebben gemeenschappelijke normen en duidelijke regels nodig over hoe gegevensoverdracht moet plaatsvinden. Dit vereist ook investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuren, zodat data de basis vormen voor toekomstige innovatieve producten, diensten en verbeterde efficiëntie.

Bedrijven moeten ook de vrijheid hebben om te beslissen aan wie en onder welke voorwaarden toegang kan worden verleend tot hun niet-persoonlijke gegevens. De Commissie is al begonnen dit probleem aan te pakken met niet-bindende richtlijnen voor het delen van gegevens tussen bedrijven, die tot doel hadden eerlijke en open markten te creëren voor door het IoT gegenereerde gegevens.

Ten slotte overweegt de Commissie een 'Datawet' voor te stellen om te kijken naar verschillende soorten scenario's voor het delen van gegevens en naar manieren om individuen meer macht te geven, zodat zij meer betrokken raken bij de data-economie.

Hoe kunnen data bijdragen aan het algemeen belang?

Gegevens kunnen inzichten opleveren die helpen bij het bestrijden van noodsituaties, zoals overstromingen en bosbranden, onze steden groener en schoner kunnen maken en mensen kunnen helpen langer en gezonder te leven in een veilige omgeving. Het bestaan Richtlijn open gegevens maken al enorme hoeveelheden gegevens beschikbaar voor hergebruik ten behoeve van de samenleving. Er zijn echter enkele waardevolle maar zeer gevoelige datasets verzameld door sommige openbare instellingen, die buiten het toepassingsgebied van die richtlijn vallen, en die onder bepaalde strikte voorwaarden voor het algemeen belang zouden kunnen worden hergebruikt. Het hergebruik van openbare gezondheidsdossiers of sociale gegevens zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde of het bevorderen van onderzoek om behandelingen voor specifieke ziekten te vinden. Bedrijven verzamelen ook enorme hoeveelheden gegevens die nuttig zijn voor de samenleving. Als de publieke sector toegang zou kunnen krijgen tot bepaalde data uit de private sector en deze zou kunnen hergebruiken, zou zij de publieke diensten en het publieke beleid kunnen verbeteren.

Wat zijn de volgende stappen?

De Commissie zal later dit jaar verdere maatregelen presenteren, zoals een wet op digitale diensten om duidelijke regels vast te stellen voor alle bedrijven om toegang te krijgen tot de eengemaakte markt, om de verantwoordelijkheid van onlineplatforms te versterken en om de grondrechten te beschermen. Het zal ook een herziening van de eIDAS-verordening voorstellen, waardoor een veilige elektronische identiteit mogelijk wordt die mensen controle geeft over de gegevens die zij online delen. Bovendien zal de EU sterk de nadruk leggen op cyberbeveiliging door samenwerking te bevorderen via een gezamenlijke cybereenheid die kritieke Europese infrastructuur beschermt en de interne markt voor cyberbeveiliging versterkt. Ten slotte zal Europa doorgaan met het opbouwen van allianties met mondiale partners, waarbij het zijn regelgevende macht, capaciteitsopbouw, diplomatie en financiën zal inzetten om het Europese digitaliseringsmodel internationaal te promoten.

Het Witboek over kunstmatige intelligentie staat open voor openbare raadpleging tot 19 mei 2020. De Commissie komt ook bijeen feedback op de datastrategie. Op basis van de ontvangen input is de Commissie van plan verdere actie te ondernemen om de ontwikkeling van betrouwbare AI en een data-agile economie te ondersteunen.

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending