Verbind je met ons

EU

#EuropeanSemesterAutumnPackage - Een economie creëren die werkt voor mens en planeet

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie von der Leyen heeft een nieuwe cyclus van het Europees Semester gelanceerd, de eerste van haar mandaat. Het presenteert een ambitieuze, hernieuwde groeistrategie gericht op het bevorderen van concurrerende duurzaamheid om een ​​economie op te bouwen die werkt voor mens en planeet.

De Jaarlijkse strategie voor duurzame groei maakt de visie van voorzitter Ursula von der Leyen waar Politieke Richtlijnen. Het zet de economische en werkgelegenheidsbeleidsstrategie voor de EU uiteen, waarbij duurzaamheid en sociale integratie centraal staan ​​in de economische beleidsvorming van de EU, in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal, de nieuwe groeistrategie van de Commissie. Het moet ervoor zorgen dat Europa de thuisbasis blijft van 's werelds meest geavanceerde socialezekerheidsstelsels, het eerste klimaatneutrale continent wordt en een bruisend centrum van innovatie en concurrerend ondernemerschap wordt. Het zal Europa de middelen geven om naar meer te streven als het gaat om sociale rechtvaardigheid en welvaart. Meer in het algemeen zal de strategie voor duurzame groei de EU en haar lidstaten helpen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te verwezenlijken, die de Commissie voor het eerst in het Europees Semester integreert.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: “Er is een ingrijpende transformatie van ons economisch model aan de gang. Klimaatverandering, digitalisering en veranderende demografie dwingen ons om ons economisch beleid aan te passen, zodat Europa een concurrerende kracht op het wereldtoneel blijft en dat op een duurzame en eerlijke manier doet. Tegelijkertijd hebben we de EU-landen nodig om hun verdediging te versterken tegen de wereldwijde risico's die aan de horizon komen. Ik nodig landen met fiscale ruimte uit om investeringen verder te stimuleren en landen met een hoge schuldenlast om deze te verlagen.”

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni: “Vanaf vandaag stellen we de klimaattransitie centraal in ons economisch bestuur. Want als we zeggen dat de Europese Green Deal de nieuwe groeistrategie van Europa is, menen we dat. Een van mijn topprioriteiten in het eerste jaar van mijn mandaat zal zijn om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN te integreren in het Europees Semester. Het is essentieel dat we deze belangrijke verandering in de Europese economische beleidsvorming tot een succes maken.”

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “De nieuwe strategie integreert de beginselen van het bestrijden van ongelijkheid en het nastreven van opwaartse economische en sociale convergentie die zijn verankerd in de Europese pijler van sociale rechten. Het aantal mensen aan het werk is vandaag op een recordhoogte, maar de verschillen blijven bestaan. In een snel veranderende wereld en een economie waar innovatie cruciaal is, moeten we een betere toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren en meer investeren in vaardigheden voor degenen die zich moeten aanpassen aan de digitale en groene transitie, met name de meest kwetsbaren. Sociale rechtvaardigheid moet een integraal onderdeel zijn van elk onderdeel van deze nieuwe werkstroom.”

De jaarlijkse strategie voor duurzame groei omvat vier onderling samenhangende en elkaar versterkende dimensies om langetermijnuitdagingen aan te pakken. Deze dimensies moeten leidend zijn voor structurele hervormingen, werkgelegenheidsbeleid, investeringen en verantwoord fiscaal beleid in alle lidstaten om een ​​economie tot stand te brengen die werkt voor mens en planeet. De vier dimensies zijn:

  •   Duurzaamheid van het milieu;
  •   productiviteitswinsten;
  •   eerlijkheid, en;
  •   macro-economische stabiliteit.

Het Europees Semester zal meer nadruk leggen op ecologische duurzaamheid door de lidstaten specifieke richtsnoeren te geven over waar structurele hervormingen en investeringen in de richting van een duurzaam economisch model het hardst nodig zijn. De beleidsrichtsnoeren in het kader van het Europees Semester zullen ook bijdragen tot productiviteitswinsten: het zal investeringen en structurele hervormingen bevorderen om onderzoek en innovatie te bevorderen, de toegang tot financiering te verbeteren, de werking van product- en dienstenmarkten te verbeteren en knelpunten in het ondernemingsklimaat weg te nemen. Eerlijkheid moet worden gewaarborgd door de uitvoering van sociaal beleid om eerlijke arbeidsomstandigheden voor iedereen te garanderen en mensen in staat te stellen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in een tijd van belangrijke transformaties. De macro-economische stabiliteit moet worden behouden door de begrotingsregels te eerbiedigen en tegelijk gebruik te maken van de volledige flexibiliteit die erin is ingebouwd, onevenwichtigheden aan te pakken en de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) te voltooien.

Verdere rapporten

advertentie

De Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone roept de lidstaten van de eurozone op maatregelen te nemen om inclusieve en duurzame groei te realiseren en het concurrentievermogen te vergroten. Het roept ook op tot een gedifferentieerd begrotingsbeleid en tot verdere coördinatie ervan in het kader van de Eurogroep in geval van verslechterende vooruitzichten. De aanbeveling roept ook op tot meer vooruitgang bij het verdiepen van de EMU, met name door de voltooiing van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie, die ook zullen helpen om de internationale rol van de euro te versterken. Deze acties zullen, wanneer ze samen worden genomen, helpen om gemeenschappelijke uitdagingen voor de eurozone als geheel aan te pakken.

De Alert Mechanism Report, een screeningsinstrument voor macro-economische onevenwichtigheden, beveelt aan dat 13 lidstaten in 2020 een "diepgaande evaluatie" moeten ondergaan om de ernst van mogelijke macro-economische onevenwichtigheden te identificeren en te beoordelen. De lidstaten moeten doorgaan met het aanpakken van de macro-economische onevenwichtigheden die zij ervaren om zich voor te bereiden op langetermijnuitdagingen en mogelijke toekomstige schokken. De lidstaten die voor deze beoordelingen zijn geïdentificeerd, zijn Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden.

Het voorstel voor een Gezamenlijk werkgelegenheidsrapport analyseert de werkgelegenheids- en sociale situatie in Europa en wijst op de gebieden waarop vooruitgang is geboekt en waar nog meer moet worden gedaan. 241.5 miljoen mensen zijn nu aan het werk, de werkloosheid in de EU staat op een laagterecord (6.3%) en de omstandigheden op de arbeidsmarkt verbeteren. Genderongelijkheid blijft echter een substantiële uitdaging, evenals loonongelijkheid; bepaalde groepen, met name kinderen en mensen met een handicap, lopen nog steeds een hoog risico op armoede of sociale uitsluiting; en jeugdwerkloosheid is een ernstig probleem in sommige lidstaten.

De Prestatieverslag interne markt heeft tot doel de resultaten en verwezenlijkingen van de interne markt te beoordelen. Het is voor het eerst in de semestercyclus geïntegreerd om het belang te benadrukken van het doorvoeren van hervormingen die de soepele werking van de interne markt vergemakkelijken. Uit het rapport blijkt dat de goederenmarkten een hoog niveau van integratie vertonen, terwijl de dienstenmarkten het grootste potentieel voor verdere integratie bieden. Er is ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de integratie van energiemarkten, maar grensoverschrijdende energiehandel en concurrentie op energiemarkten moeten worden verbeterd. Het waarborgen van hoge normen op het gebied van milieubescherming en productveiligheid is een belangrijk onderdeel van de prestaties van de interne markt die een breed scala aan economische activiteiten omvat. De verwezenlijking van het volledige potentieel van de interne markt hangt af van de uitvoering van structurele hervormingen op nationaal niveau die kunnen helpen om daadwerkelijke concurrentie tot stand te brengen en het ondernemingsklimaat te verbeteren. De toenemende integratie van internemarktkwesties in het semester zal de uitvoering van deze hervormingen vergemakkelijken.

De tweede jaarlijkse monitoringverslag over de uitvoering van het steunprogramma voor structurele hervormingen 2018 toont aan dat het programma een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de inspanningen van de autoriteiten van de lidstaten om structurele tekortkomingen in het ontwerp en de uitvoering van hervormingen op te sporen en te verhelpen. In 2018 werden 146 verzoeken uit 24 lidstaten geselecteerd voor financiering uit het programma. Daarvan houdt 93% rechtstreeks verband met de strategische prioriteiten van de EU op gebieden als verbetering van de operationele capaciteit en efficiëntie van overheidsdiensten, modernisering van het beheer van overheidsfinanciën, hervorming van belastingdiensten en ontwikkeling van de digitale economie.

Volgende stappen

De Europese Raad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de strategie voor duurzame groei die vandaag is gepresenteerd.

De lidstaten moeten in hun nationale beleid en strategieën rekening houden met de prioriteiten die de Commissie in haar strategie voor duurzame groei heeft vastgesteld, zoals uiteengezet in hun stabiliteits- of convergentieprogramma's en hun nationale hervormingsprogramma's die zij volgend jaar zullen indienen. Op basis daarvan zal de Commissie landspecifieke aanbevelingen (CSR's) voorstellen als onderdeel van het voorjaarspakket van het Europees semester. De CSR's zullen door de lidstaten in de Raad worden aangenomen. lidstaten zijn dus eindverantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering ervan.

In de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen werd benadrukt hoe belangrijk het is dat het Europees Parlement een "luidere stem" krijgt op het gebied van economisch bestuur. Daartoe ziet de Commissie uit naar een constructieve dialoog met het Parlement over de inhoud van dit pakket en elke volgende stap in de cyclus van het Europees Semester.

Meer informatie

Het pakket voor het najaar 2019 van het Europees semester: vragen en antwoorden

Politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen

Jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020

Aanbeveling voor de eurozone 2020

Waarschuwingsmechanismeverslag 2020

Voorstel voor een gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 2020

Prestatieverslag interne markt

Het tweede jaarlijkse monitoringverslag over de uitvoering van het steunprogramma voor structurele hervormingen 2018

Voorbeelden van hervormingsondersteuning door de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen

Economische najaarsprognose 2019

Fiscaal pakket najaar

De Nederlands Semester

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending