De Europese Commissie verwelkomt de positieve beoordeling over hoe zij #EUBudget heeft beheerd

| Oktober 9, 2019

In haar laatste rapport over het beheer van de EU-begroting heeft de Europese Rekenkamer - de onafhankelijke auditor van de EU-uitgaven - bevestigd dat de Commissie Juncker de manier waarop zij de EU-begroting beheerde aanzienlijk had verbeterd. De accountants gaven de EU-jaarrekening een schone gezondheidsbrief voor een 12th jaar op rij en een gekwalificeerd advies over de 2018-betalingen voor het derde opeenvolgende jaar. Dit is een hoge beoordeling van de gerichte inspanningen van de Commissie-Juncker om ervoor te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting wordt besteed in overeenstemming met de regels en toegevoegde waarde genereert voor onze burgers.

Commissaris voor begroting en human resources Günther H. Oettinger zei: “De Europese Commissie werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting wordt besteed ten behoeve van onze burgers en een EU-meerwaarde creëert. We zorgen ervoor dat de regels volledig worden nageleefd en dat fouten tot een minimum worden beperkt. We zijn blij dat onze inspanningen vruchten afwerpen en onze onafhankelijke auditors hebben nogmaals bevestigd dat we het goed hebben gedaan. ”

EU-lidstaten - belangrijke partners bij het beheer van de EU-begroting

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-begroting samen met verschillende partners - zij beheert ongeveer 75% van de EU-uitgaven samen met de EU-lidstaten. Ze spelen een sleutelrol op gebieden als cohesie en landbouw, waar het grootste deel van het budget wordt besteed via de nationale en regionale beheersautoriteiten. De Commissie heeft strikte regels voor een goed en effectief beheer van de fondsen. We werken hand in hand met de lidstaten om te garanderen dat de begroting wordt besteed in overeenstemming met deze regels en dat elke euro uit de EU-begroting komt waar deze het meest nodig is.

Oettinger voegde eraan toe: “Zowel het EU-cohesiebeleid als ons gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben bewezen in staat te zijn goede resultaten te leveren. Tegelijkertijd blijven cohesie en plattelandsontwikkeling het moeilijkst om te beheren vanwege de vele betrokken actoren. De Commissie helpt de lidstaten en de verschillende beheersautoriteiten om het waar nodig beter te doen. Onze inspanningen tot nu toe laten zien dat we op de goede weg zijn, we zullen in dezelfde richting blijven werken. ”

Het maximale uit elke euro halen

Het is van cruciaal belang voor de Commissie om ervoor te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting de best mogelijke resultaten op alle beleidsterreinen behaalt. Daarom hebben we veel inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de EU-begroting niet alleen in overeenstemming met de regels wordt besteed, maar ook projecten financiert die EU-brede uitdagingen aangaan en voor een groot aantal mensen het verschil maken. Op het gebied van onderzoek bijvoorbeeld ondersteunt de EU, dankzij 's werelds grootste door de overheid gefinancierde financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020, meer dan 300,000-onderzoekers, waaronder sinds gisteren 18 Nobelprijswinnaars en innovators. Als het gaat om grensbescherming en migratiebeheer - een gebied dat van cruciaal belang is voor EU-burgers - hebben 2015 sinds 2005 door de EU gefinancierde initiatieven bijgedragen aan het redden van bijna 760,000 levens in het Middellandse Zeegebied en hebben ze geleid tot een 92% afname van aankomsten in 2018 in vergelijking met de piek van de migratiecrisis in 2015.

De nadruk op de toegevoegde waarde van de EU staat ook centraal in het voorstel van de Commissie voor de langetermijnbegroting voor 2021-2027. Het beoogt duidelijkere doelen te stellen en meer te focussen op prestaties. Het doel is om het gemakkelijker te maken om resultaten te volgen en te meten - en om waar nodig wijzigingen aan te brengen. Naar verwachting zal dit de manier waarop de EU-begroting wordt besteed verder verbeteren.

Eenvoudigere regels om de effectiviteit van EU-financiering te vergroten

De afgelopen jaren heeft de Commissie gewerkt aan een verdere vereenvoudiging van de regels waaronder de EU-begroting wordt besteed, omdat eenvoudigere regels een betere toegang tot de fondsen en minder beheersfouten betekenen.

Onjuist uitgegeven EU-middelen terugvorderen

De Commissie wil als beheerder van de EU-begroting ervoor zorgen dat, zodra een programma is afgesloten en alle controles zijn uitgevoerd, het resterende risico voor de EU-begroting lager is dan 2% - het niveau dat de Rekenkamer als materieel beschouwt.

Hiertoe volgt de Commissie ter plaatse de uitvoering van de EU-begroting. Als blijkt dat lidstaten of eindbegunstigden het EU-geld verkeerd besteden, kan de Commissie middelen terugkrijgen om de EU-begroting te beschermen. In 2018 schat de Commissie dat na dergelijke correcties en terugvorderingen het resterende foutenrisico voor de EU-begroting lager is dan 1%.

Achtergrond

Met de publicatie van het jaarverslag door de Europese Rekenkamer wordt de jaarlijkse "kwijtingsprocedure" van de EU-begroting in gang gezet. Ter voorbereiding van het proces heeft de Commissie in juli 2019 in de verslagen van de geïntegreerde financiële en verantwoordingsrapportage informatie over EU-inkomsten, uitgaven, begrotingsbeheer en prestaties gepubliceerd. Deze rapportage bevestigt dat de EU-begroting in 2018 concrete resultaten heeft opgeleverd, heeft bijgedragen aan de politieke prioriteiten van de Europese Unie, toegevoegde waarde heeft gecreëerd voor EU-burgers en is besteed in overeenstemming met de EU-regels.

Het geschatte foutenniveau is geen maat voor fraude, inefficiëntie of verspilling. Het is gewoon een schatting van het geld dat al uit de EU-begroting is betaald, ondanks het niet naleven van bepaalde regels.

Meer informatie

Factsheet - Belangrijkste kenmerken van de uitvoering van de EU-begroting van 2018

2018 Jaarlijks management- en prestatierapport

Geïntegreerde financiële en verantwoordingsrapportage

Commissievoorstel over het volgende meerjarig financieel kader

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, EU-begroting, Europese Commissie, Europese Rekenkamer

Reacties zijn gesloten.