Het fraudebestrijdingsbeleid moet worden hervormd om de strijd tegen fraude met #EUBudget te verbeteren, zeggen EU-auditors

De EU moet haar strijd tegen fraude intensiveren en de Europese Commissie moet zorgen voor leiderschap en de rol en verantwoordelijkheden van haar fraudebestrijdingsbureau (OLAF) herzien, aangezien het huidige systeem voor fraudeonderzoek inherente zwakheden kent, volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie. Rekenkamer. Momenteel mist de Commissie uitgebreide informatie over de omvang, aard en oorzaken van fraude. Dit belemmert de effectieve preventie van fraude ten nadele van de EU-begroting, zeggen de controleurs.

Fraude is een verborgen en complex fenomeen en de bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude vereist uitgebreide en systematische inspanningen. Dit is een hoofdverantwoordelijkheid van de Europese Commissie. De accountants hebben beoordeeld of de Commissie het risico van frauduleuze activiteiten die schadelijk zijn voor de EU-begroting naar behoren beheert. Zij hebben met name gekeken naar de beschikbare informatie over de omvang, aard en oorzaken van fraude bij EU-uitgaven. Ze hebben onderzocht of het strategische risicobeheerkader van de Commissie doeltreffend is en of het administratieve onderzoek van OLAF tot vervolging en herstel leidt.

De controleurs constateerden dat de Commissie geen alomvattende en vergelijkbare gegevens over het niveau van ontdekte fraude bij EU-uitgaven ontbeert. Bovendien heeft het tot dusver geen beoordeling uitgevoerd van niet-ontdekte fraude, noch een gedetailleerde analyse van de oorzaken van economische frauduleuze activiteiten. Dit gebrek aan kennis vermindert de praktische waarde en doeltreffendheid van de plannen van de Commissie om de financiële belangen van de EU tegen fraude te beschermen, zeggen de controleurs.

"De perceptie bij zeven van de tien EU-burgers is dat fraude tegen EU-budget vrij vaak gebeurt, zelfs als de situatie anders zou kunnen zijn. Helaas zijn de fraudebestrijdingsactiviteiten tot nu toe nog steeds onvoldoende, "zei Juhan Parts, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. "Het is tijd voor echte actie: de Commissie moet een effectief systeem opzetten om fraudeurs te voorkomen, op te sporen en te ontmoedigen. Een hervorming van OLAF zal de lakmoesproef zijn voor de toezegging van de Commissie om fraude te bestrijden. "

De accountants concluderen dat het huidige systeem, waarbij het administratieve onderzoek van OLAF naar vermoede fraude wordt gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek op nationaal niveau, veel tijd in beslag neemt en vervolging minder waarschijnlijk maakt. Gemiddeld hebben 17-zaken per jaar waarin OLAF aanbevelingen heeft gedaan - minder dan de helft van alle gevallen - geleid tot de vervolging van verdachte fraudeurs. Bovendien benadrukken de controleurs dat de eindverslagen van OLAF in een aantal gevallen niet voldoende informatie bevatten om het terugvorderen van ten onrechte betaald EU-geld in te leiden. Tussen 2012 en 2016 is slechts ongeveer 15% van het totale aanbevolen bedrag daadwerkelijk hersteld.

De accountants beschouwen de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) als een stap in de goede richting, maar waarschuwen ervoor dat de huidige EPPO-verordening verschillende risico's met zich meebrengt. Een van de hoofdzaken is opsporing en onderzoek, dat sterk afhankelijk zal zijn van de nationale autoriteiten. De verordening voorziet echter niet in een mechanisme waarmee de EPPO er bij de lidstaten op kan aandringen de nodige middelen toe te wijzen om fraude bij EU-uitgaven proactief te onderzoeken.

Om betere resultaten te bereiken bij de aanpak van fraude ten nadele van de financiële belangen van de EU, bevelen de controleurs aan dat de Europese Commissie:

  • Een robuust fraude rapportage- en meetsysteem opzetten, met informatie over de omvang, aard en grondoorzaken van fraude;
  • duidelijk verwijzen naar frauderisicobeheer en -preventie in de portefeuille van één commissaris en een hernieuwde fraudebestrijdingsstrategie goedkeuren op basis van een uitgebreide risicoanalyse;
  • intensifiëring van haar activiteiten en hulpmiddelen voor fraudepreventie;
  • de rol en verantwoordelijkheden van OLAF opnieuw bezien in het licht van de oprichting van de EPPO en voorstellen om OLAF een strategische en toezichthoudende rol te geven bij de fraudebestrijdingsmaatregelen van de EU.

Onder fraude wordt verstaan ​​elke opzettelijke handeling of nalatigheid die is bedoeld om anderen te misleiden, waardoor het slachtoffer schade lijdt en de dader winst boekt. Fraude met overheidsmiddelen houdt vaak verband met corruptie, die in het algemeen wordt opgevat als elke handeling of nalatigheid die het officiële gezag schendt of tot doel heeft misbruik van officiële autoriteit tot stand te brengen om onverschuldigd voordeel te verkrijgen.

De Commissie en de lidstaten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de financiële belangen van de EU te beschermen tegen fraude en corruptie. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is momenteel het belangrijkste orgaan voor fraudebestrijding van de EU. Het draagt ​​bij aan het ontwerp en de uitvoering van het fraudebestrijdingsbeleid van de Commissie en voert administratief onderzoek uit naar fraude ten nadele van de EU-begroting. Tegen het einde van 2020 zal een Europees Openbaar Ministerie (EPPO) operationeel worden, met bevoegdheden om misdaden tegen de financiële belangen van de EU in de 22-lidstaten te vervolgen.

Op 22, november 2018, publiceerde de Europese Rekenkamer ook een advies over de voorgestelde hervorming van OLAF met betrekking tot de samenwerking met het toekomstige Europees Openbaar Ministerie (EPPO) en de doeltreffendheid van zijn onderzoeken. Tegelijkertijd werd ook een advies gepubliceerd over de plannen voor het volgende EU-fraudebestrijdingsprogramma.

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsook aan andere belanghebbende partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit de sector en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de aanbevelingen die we in onze rapporten doen, wordt in praktijk gebracht. Deze hoge mate van acceptatie onderstreept het belang van ons werk voor EU-burgers.

Speciaal rapport 01 / 2019 Fraudebestrijding bij EU-uitgaven: actie vereist is beschikbaar op de ECA-website in 23 EU-talen.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europese Rekenkamer

Reacties zijn gesloten.