Verbind je met ons

Brexit

#Brexit – De Commissie intensiveert de paraatheidswerkzaamheden en schetst een noodactieplan in het geval van een no-deal-scenario met Groot-Brittannië

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft gedetailleerde informatie gepubliceerd over haar lopende paraatheids- en noodmaatregelen in het geval van een no deal-scenario in de Artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

  1. Ten eerste heeft de Commissie gepubliceerd een mededeling, waarin een beperkt aantal noodmaatregelen op prioritaire gebieden wordt geschetst die kunnen worden uitgevoerd als er geen overeenstemming wordt bereikt met het Verenigd Koninkrijk. Dit volgt op een eerste voorbereiding Mededeling gepubliceerd op 19 juli 2018.
  2. Ten tweede heeft het college van commissarissen twee wetgevingsvoorstellen aangenomen om de bestaande EU-wetgeving op het gebied van de EU te wijzigen visa en energie-efficiëntie om rekening te houden met de terugtrekking van Groot-Brittannië. Deze gerichte aanpassingen van de wetgeving zijn noodzakelijk, ongeacht de uitkomst van de terugtrekkingsonderhandelingen.
  3. Ten derde, een kennisgeving is gepubliceerd met uitgebreide informatie over de veranderingen die zich – in het geval van een no deal – zullen voordoen voor personen die reizen tussen de EU en het VK, en vice versa, na 29 maart 2019, of voor bedrijven die diensten verlenen in verband met dergelijke reizen. Het bevat informatie over onder meer grenscontroles en douanecontroles, rijbewijzen en huisdierenpaspoorten.

Terwijl de Europese Commissie hard werkt aan een akkoord en de burgers op de eerste plaats blijft zetten in de onderhandelingen, zal de terugtrekking van Groot-Brittannië ongetwijfeld ontwrichting veroorzaken – bijvoorbeeld in de toeleveringsketens van het bedrijfsleven – ongeacht of er wel of geen akkoord is. Noodmaatregelen kunnen de gevolgen van deze verstoring niet volledig verhelpen. In het geval van een no deal-scenario zullen deze verstoringen nog groter zijn en zou de snelheid van de voorbereidingen aanzienlijk moeten toenemen. Noodmaatregelen op nauw omschreven gebieden kunnen bij wijze van uitzondering nodig zijn om de belangen en de integriteit van de EU te beschermen.

Communicatie: een noodactieplan

De mededeling geeft details over de soorten noodmaatregelen die kunnen worden genomen als het waarschijnlijk lijkt dat Groot-Brittannië de EU op wanordelijke wijze zal verlaten. De Commissie heeft prioritaire gebieden geïdentificeerd waar dergelijke maatregelen nodig zouden kunnen zijn, gezien de aanzienlijke impact die een no deal-scenario zou hebben voor burgers en bedrijven: ingezetenschaps- en visumgerelateerde kwesties, financiële diensten, luchtvervoer, douane, sanitaire/fytosanitaire regels, de overdracht van persoonsgegevens en klimaatbeleid. Eventuele noodmaatregelen zouden alleen worden genomen op een beperkt aantal gebieden waar zij noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de EU te beschermen en waar paraatheidsmaatregelen momenteel niet mogelijk zijn. Ze zouden van tijdelijke aard zijn, een beperkte reikwijdte hebben, eenzijdig door de EU worden aangenomen en verenigbaar moeten blijven met het EU-recht. In de mededeling van vandaag worden ook de gedetailleerde wetgevende stappen uiteengezet die moeten worden genomen als dergelijke noodmaatregelen noodzakelijk worden geacht.

Zoals uiteengezet in het eerste rapport van de Commissie Mededeling van 19 juli 2018kan slechts een klein deel van de voorbereidingen door de EU-instellingen worden uitgevoerd. De voorbereiding op de terugtrekking van Groot-Brittannië is een gezamenlijke inspanning op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, maar ook door marktdeelnemers. Hoewel nationale maatregelen van de lidstaten een centraal element vormen bij de noodplanning, staat de Commissie klaar om haar coördinatie van de werkzaamheden van de lidstaten te intensiveren om ervoor te zorgen dat de EU verenigd blijft en dat alle maatregelen binnen de EU consistent en coherent worden toegepast. In het bijzonder zal de Commissie Ierland ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de specifieke uitdagingen van Ierse bedrijven.

Wetgevingsvoorstellen (energie-efficiëntie en visumvereisten)

Er zijn twee wetgevingsvoorstellen aangenomen door het college van commissarissen:

advertentie

-      Energie-efficiëntie: De Commissie heeft voorgesteld om een ​​technische aanpassing door te voeren aan de energiewetgeving van de EU (de Richtlijn energie-efficiëntie) om rekening te houden met de terugtrekking van Groot-Brittannië. De energie-efficiëntiedoelstellingen van de EU zijn gebaseerd op cijfers over het energieverbruik van de EU-28. Nu Groot-Brittannië vertrekt, is het noodzakelijk om deze consumptiecijfers aan te passen zodat ze de EU met 27 lidstaten weerspiegelen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op het politieke akkoord van juni 2018 over de energie-efficiëntiedoelstellingen van de EU. De EU blijft vasthouden aan haar energie-efficiëntiedoelstelling voor 2030 van ten minste 32.5%.

-      Visums: De Commissie heeft een wijziging voorgesteld de Visumverordening. Dit zou betekenen dat wanneer het EU-recht niet langer van toepassing is in Groot-Brittannië, op 30 maart 2019 in geval van een no deal of aan het einde van de overgangsperiode in geval van een ordelijke terugtrekking, Britse onderdanen voor korte tijd zouden worden vrijgesteld van elke visumplicht. blijft in de EU. Dit is volledig afhankelijk van de voorwaarde dat Groot-Brittannië ook wederkerig en niet-discriminerend visumvrij reizen verleent aan EU-burgers die naar Groot-Brittannië reizen. Dit is in overeenstemming met de toezegging van de Commissie om de burger op de eerste plaats te zetten in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie de hele Unie doorgelicht acquis (onderdeel van het EU-recht) om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het licht van de terugtrekking van Groot-Brittannië. Daartoe heeft de Commissie specifieke, gerichte wetgevingsvoorstellen aangenomen (en zal zij waar nodig ook aannemen) om ervoor te zorgen dat de EU-regels na de terugtrekking van Groot-Brittannië soepel blijven functioneren in een Unie van 27 lidstaten. De twee voorstellen van vandaag maken deel uit van dit werk. Een volledige lijst van dergelijke wetgevingsvoorstellen is als bijlage bij de mededeling van vandaag gevoegd.

De voorgestelde maatregelen zijn specifiek, beperkt en gericht op het verhelpen van de negatieve gevolgen van een onordelijke terugtrekking of op het mogelijk maken van de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving.

Kennisgeving over reizen tussen de EU en het VK na 29 maart 2019

In de mededeling van vandaag worden verschillende gebieden geschetst waar de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU een aanzienlijke impact zal hebben op het gemak van reizen tussen de EU en Groot-Brittannië na de Brexit. In het geval van een no deal-scenario zal de EU-wetgeving op 29 maart 2019 om middernacht niet meer van toepassing zijn op Groot-Brittannië – bepaalde inreis- en uitreiscontroles aan de buitengrens van de EU zullen noodzakelijk zijn. Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk de EU binnenkomen – met name van dierlijke oorsprong – kunnen ook onderworpen zijn aan douanecontroles en andere daarmee samenhangende controles, controles en beperkingen. Sommige rijbewijzen en certificaten, bijvoorbeeld rijbewijzen of huisdierenpaspoorten, zijn mogelijk ook niet meer geldig.

Seminars over paraatheid

Het afgelopen jaar heeft de Commissie technische besprekingen gevoerd met de lidstaten van de EU27, zowel over algemene paraatheidskwesties als over specifieke sectorale, juridische en administratieve paraatheidsmaatregelen. De Commissie zal de komende weken haar coördinatie- en ondersteuningsinspanningen opvoeren door een reeks intensieve paraatheidsseminars te organiseren over een reeks kwesties, waaronder onder meer financiële diensten, luchtvervoer, coördinatie van de sociale zekerheid, sanitaire en fytosanitaire vereisten.

Achtergrond

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad in kennis gesteld van zijn voornemen om de Europese Unie te verlaten. Tenzij in een geratificeerd terugtrekkingsakkoord een andere datum wordt vastgesteld of de Europese Raad, in overeenstemming met artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in overleg met het Verenigd Koninkrijk, unaniem besluit dat de Verdragen op een later tijdstip niet langer van toepassing zijn, zullen alle lidstaten van de Unie Het primaire en secundaire recht zijn vanaf 30 maart 2019, 00 uur (CET) (“de terugtrekkingsdatum”) niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Groot-Brittannië wordt dan een derde land.

Belanghebbenden, maar ook nationale en EU-autoriteiten, moeten zich daarom voorbereiden op twee mogelijke hoofdscenario’s:

  • Als het terugtrekkingsakkoord vóór 30 maart 2019 wordt geratificeerd, is het EU-recht op 1 januari 2021 niet meer van toepassing op en in het VK, dat wil zeggen na een overgangsperiode van 21 maanden.
  • Als het terugtrekkingsakkoord niet vóór 30 maart 2019 wordt geratificeerd, zal er geen overgangsperiode zijn en zal het EU-recht vanaf 30 maart 2019 niet meer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt ook wel de ‘no deal’ of ‘cliff-deal’ genoemd. rand”-scenario.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie 78 sectorspecifieke paraatheidskennisgevingen gepubliceerd om het publiek te informeren over de gevolgen van de terugtrekking van Groot-Brittannië bij ontstentenis van een terugtrekkingsakkoord. Deze zijn vrijwel allemaal beschikbaar in alle officiële EU-talen. De Commissie heeft ook acht wetgevingsvoorstellen aangenomen voor maatregelen die moeten worden aangenomen, ongeacht of de terugtrekking van Groot-Brittannië ordelijk is of niet. Zo zullen de twee in Londen gevestigde agentschappen – het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit – en andere in het Verenigd Koninkrijk gevestigde instanties, zoals het Galileo Security Monitoring Centre, tegen 30 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk verlaten. uitgevoerd door de Britse autoriteiten zullen ook buiten Groot-Brittannië moeten worden toegewezen.

De paraatheidswerkzaamheden van de Commissie worden gecoördineerd door het secretariaat-generaal van de Commissie.

Meer informatie

Tekst van de mededeling

Kennisgeving over reizen tussen de EU en het VK

Wetgevingsvoorstel: Energie-efficiëntie

Wetgevingsvoorstel: Visumvereisten

Factsheet: “Zeven dingen die u moet weten als u na de Brexit tussen het VK en de EU reist” (zie bijlage)

1st Mededeling over paraatheid, juli 2018

Lijst van hangende wetgevingsinitiatieven over “paraatheid”

De voorbereiding op de Brexit van de Europese Commissie website (incl. “Kennisgevingen over voorbereiding op de Brexit")

Europese Raad (artikel 50) – Conclusies van 29 juni 2018

Europese Raad (artikel 50) Richtsnoeren voor het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK (23 maart 2018)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending