Verbind je met ons

EU

#EESC steunt het voorgestelde nieuwe instrument dat de EU-begroting zou beschermen tegen tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat

DELEN:

gepubliceerd

on

Het EESC roept de Commissie op haar plannen te wijzigen om het gebruik van EU-financiering door de lidstaten afhankelijk te maken van hun respect voor de rechtsstaat, democratische normen en grondrechten.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is voorstander van het door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe mechanisme waarmee de EU corrigerende economische maatregelen kan opleggen aan lidstaten die er niet in slagen de rechtsstaat te handhaven, zo blijkt uit een advies dat het EESC in XNUMX heeft aangenomen. Oktober.

Het Comité heeft de Commissie gevraagd het voorstel verder te wijzigen om het begrip rechtsstaat uit te breiden tot de bescherming van fundamentele rechten en normen die de pluralistische democratie garanderen.

Het EESC heeft ook aanbevolen om dit te noemen als een van de relevante informatiebronnen voor het vaststellen van ernstige tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat, om er zo voor te zorgen dat de stem van het georganiseerde maatschappelijk middenveld wordt gehoord bij het vaststellen van dergelijke schendingen.

Bezorgd over de voortdurende daling van de steun voor maatschappelijke organisaties in sommige landen, maar ook over de opkomst van populisme en de uitholling van de mensenrechten, heeft het EESC eerder dit jaar een werkgroep grondrechten en de rechtsstaat opgericht, die zich richtte op over de bescherming van de waarden en rechten vastgelegd in artikel 2 van het EU-Verdrag.

Het belangrijkste doel van het nieuwe voorstel van de Commissie zou daarom moeten zijn de waarden van de EU te beschermen door de financiële belangen van de Unie te beschermen, en het voorgestelde mechanisme zou bij een dergelijke ernstige schending automatisch in werking moeten treden.

“Het huidige voorstel van de Europese Commissie vult een zeer belangrijke leemte op, omdat het voorziet in een nieuw instrument dat actie zal ondernemen bij elke schending van de rechtsstaat”, aldus Jukka Ahtela, rapporteur voor de Europese Unie. advies over de begroting van de Unie en de rechtsstaat. “Als landen eenmaal tot de EU zijn toegetreden, zijn er geen robuuste instrumenten meer om goed toezicht te houden en in te grijpen als de rechtsstaat en de waarden van de EU niet worden gerespecteerd.”

advertentie

“De rechtsstaat is echter geen op zichzelf staand concept: het is één kant van de driehoek, samen met democratie en grondrechten. Het voorstel van de Commissie moet daarom worden uitgebreid tot de hele driehoek om misbruik van de staatsmacht te voorkomen”, aldus Ahtela.

Het voorstel om in de Raad met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid te beslissen over passende maatregelen die moeten worden genomen tegen een lidstaat die aan een algemene tekortkoming lijdt, heeft de instemming gekregen van het EESC, dat van mening is dat dit het potentiële gevaar van passiviteit of politieke onrust tot een minimum zal beperken. selectiviteit zou het stemmen in de Raad verplicht moeten zijn.

Algemene tekortkomingen zijn onder meer: ​​het in gevaar brengen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het niet voorkomen, bestraffen of corrigeren van de overheidsinstanties voor willekeurig of onwettig gedrag, en het beperken van de beschikbaarheid en effectiviteit van rechtsmiddelen. Het voorstel zou de Commissie in staat stellen betalingen op te schorten of te corrigeren, betalingstermijnen te onderbreken of nieuwe juridische verplichtingen te verbieden, en het zou van toepassing zijn op alle EU-fondsen.

Het EESC is het volledig met de Commissie eens dat de gevolgen van het in werking stellen van het mechanisme niet ten laste mogen komen van individuele begunstigden van EU-financiering, zoals Erasmus-studenten, onderzoekers of maatschappelijke organisaties. Zij moeten in plaats daarvan worden gedragen door degenen die verantwoordelijk zijn voor de inbreuken. In dit opzicht moet de Commissie zoeken naar alternatieve manieren om ervoor te zorgen dat de fondsen de beoogde begunstigden bereiken.

Volgens de commissie zou het opstellen van meer gedetailleerde criteria over wat een schending van de rechtsstaat of de grondrechten inhoudt ook de objectiviteit en legitimiteit van het besluit van de Commissie versterken.

In een afzonderlijk advies dat tijdens de plenaire vergadering van oktober werd aangenomen, verwelkomde het EESC het voorstel van de Commissie voor een Fonds voor Justitie, Rechten en Waarden, dat dit voorstel zou aanvullen door draagvlak onder de Europeanen voor deze waarden te creëren.

Het Fonds, dat twee afzonderlijke programma's omvat – het "Justitieprogramma" en het "Rechten en Waardenprogramma" - zal maatschappelijke organisaties die rechten en EU-waarden bevorderen financieel ondersteunen door de Europeanen actief te betrekken bij een democratische en inclusieve samenleving.

Het EESC merkte echter op dat het niet helemaal tevreden was met het bedrag aan financiering dat aan het Fonds zou worden toegewezen en riep op tot verhoging van de totale begroting van de voorgestelde 1.4 miljoen euro tot 947 miljard euro. Van dat bedrag zou 500 miljoen euro moeten worden toegewezen aan het onderdeel burgerbetrokkenheid en -participatie, bijna 100 miljoen euro meer dan oorspronkelijk door de Commissie was voorgesteld.

“Wij denken niet dat de financiering in verhouding staat tot de ambities die in deze programma’s zijn geïnvesteerd”, zegt Jean-Marc Roirant, rapporteur voor het Europees Parlement. advies over het Fonds voor gerechtigheid, rechten en waarden. "Maatschappelijke organisaties hebben een grote rol te spelen, maar zij zijn vaak de eersten die hieronder lijden. We moeten de capaciteit van het maatschappelijk middenveld ontwikkelen om de waarden van de EU te bevorderen en te verdedigen."

Het EESC pleitte voor specifieke financiering van maatschappelijke organisaties, voor ten minste 50% van de verschillende onderdelen. Het sprak ook zijn steun uit voor een voorstel van het Europees Parlement om een ​​EU-fonds op te richten dat financiële steun biedt voor rechtszaken tegen maatschappelijke organisaties die inbreuken op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten signaleren.

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending