Verbind je met ons

EU

#EESC roept op tot een snelle maar geleidelijke transitie naar een duurzame economie waarbij de hele samenleving betrokken wordt

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Unie heeft zich in internationale overeenkomsten verplicht te streven naar een koolstofarme, hulpbronnenefficiëntere en duurzame economie, en naar sociale doelstellingen, zoals onlangs in de verklaring van Göteborg over de Europese pijler van sociale rechten. Het financieren van deze toezeggingen voor duurzame groei, rekening houdend met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG), vormt een enorme investeringsuitdaging die de publieke financieringscapaciteiten te boven gaat en extra middelen zal vergen.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is van mening dat de lidstaten een gemeenschappelijk Europees duurzaamheidskader moeten opbouwen om de steun van het financiële systeem in de transitie te garanderen. Om deze reden steunt zij krachtig het Actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei en de wetgevingsvoorstellen die daaruit voortkomen.

"Het voorgestelde raamwerk is een belangrijke motor voor het herstel van het vertrouwen in de financiële markten en het verbinden van spaargelden met – en het heroriënteren van kapitaalstromen naar – duurzame investeringen in de reële economie." Dat zegt Carlos Trias Pintó, EESC-rapporteur voor duurzame financiering en de plichten van institutionele beleggers en vermogensbeheerders op het gebied van duurzaamheid. Hij verwacht dat het MKB en groene en sociale infrastructuurprojecten zullen profiteren van complementaire financieringsmiddelen.

In een pakket van drie adviezen over de voorstellen van de Commissie beveelt het Comité een snelle maar geleidelijke aanpak aan voor de uitvoering van het actieplan, gezien de complexiteit van de transitie naar een duurzame economie. Belanghebbenden hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Hoewel in de adviezen van het EESC de sleutelrol van de financiëlemarktdeelnemers bij de transitie wordt onderkend, benadrukt het Comité dat de samenleving als geheel hierbij moet worden betrokken. “Een gezamenlijke inspanning van iedereen, inclusief actoren in de financiële sector, bedrijven, burgers en autoriteiten, is nodig om een ​​haalbaar systeem op te zetten”, aldus Pintó.

Duurzaamheidstaxonomie en benchmarks zijn een goed startpunt voor verdere actie

Voor het EESC is het zinvol om de transitie naar een duurzamere economie te starten door een Europese duurzaamheidstaxonomie en koolstofarme benchmarks op te stellen. De taxonomie moet dynamisch zijn en gebaseerd zijn op een duidelijke definitie van ESG-criteria. Het moet het onder meer mogelijk maken om financiële producten te oormerken met betrekking tot duurzaamheidsaspecten om eindbeleggers van relevante en vergelijkbare informatie te voorzien.

advertentie

Daniel Mareels, EESC-rapporteur over taxonomie en benchmarksis van mening dat de voorgestelde taxonomie een goede basis vormt voor verdere actie en dat een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van duurzaamheid van het allergrootste belang zal zijn. “Een goede en algemeen aanvaarde Europese taxonomie zou de bestaande nationale fragmentarische benaderingen moeten vervangen”, denkt hij. "Waar mogelijk moet het gebaseerd zijn op bestaande internationale kaders."

Omdat de rol van bedrijven essentieel zal zijn voor de transitie naar een duurzame economie, moet in de taxonomie rekening worden gehouden met de manier waarop zij deze zouden implementeren. Bij het samenstellen moet ook rekening worden gehouden met de verschillen tussen sectoren en de omvang van bedrijven en moet worden gestreefd naar een haalbare implementatie, zowel op lokaal als internationaal niveau. "Het is van het grootste belang dat de taxonomie zekerheid, duidelijkheid en bruikbaarheid biedt", aldus Mareels.

Volgens rapporteur Carlos Trias Pintó zou het uiteindelijke doel moeten zijn "de taxonomie wereldwijd te promoten en deze op uniforme en gelijktijdige wijze in alle lidstaten in het EU-recht op te nemen". Er moeten maatregelen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de richtlijn regelmatig wordt herzien en bijgewerkt.

Sociale en bestuurlijke factoren moeten de omgevingsfactoren volgen

Hoewel het EESC het ermee eens is om te beginnen met het configureren en invoeren van een beperkt aantal gebieden en wettelijke verplichtingen, te beginnen met milieufactoren, is het ingenomen met de invoering van minimale sociale en bestuurlijke garanties vanaf het begin. Het zou dan belangrijk zijn om de initiële taxonomie en wettelijke verplichtingen in de toekomst stap voor stap uit te breiden naar sociale duurzaamheids- en governancedoelstellingen.

Fiduciaire verplichtingen zullen tot meer transparantie leiden

Het EESC is ingenomen met de voorgestelde fiduciaire verplichtingen voor financiëlemarktdeelnemers, die de integratie van ESG-criteria in hun activiteiten beogen, door te vragen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten en door hen te verplichten relevante informatie openbaar te maken aan eindbeleggers. Hierdoor kunnen laatstgenoemden hun beleggingsbeslissingen afstemmen op hun duurzaamheidsvoorkeuren, op basis van hoogwaardige, duidelijke en vergelijkbare informatie.

Communicatie en tijdigheid: sleutelfactoren voor de uitvoering van het actieplan

Het EESC-adviespakket vestigt ook de aandacht op het cruciale belang van communicatie voor het succes van het actieplan. Een overeenkomstige communicatiestrategie waarbij alle belanghebbenden en het grote publiek betrokken zijn, moet ook worden aangevuld met verplichte financiële educatie om ervoor te zorgen dat mensen deze nieuwe duurzaamheidsbenadering begrijpen.

Ten slotte benadrukt het Comité het potentieel van kunstmatige intelligentie om de voorkeuren van investeerders op één lijn te brengen met de bestemming van investeringen en dringt het er bij de medewetgevers op aan om de drie wetgevingsvoorstellen uit het Actieplan snel over te nemen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending