Verbind je met ons

EU

Europese Unie en #Verenigde Naties: een hernieuwd partnerschap in #Ontwikkeling

DELEN:

gepubliceerd

on

De EU en de VN delen een krachtig engagement om partnerlanden te ondersteunen bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (Agenda 2030) en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), waaronder de Addis Abeba Actieagenda voor de financiering van ontwikkeling. De Agenda 2030 is het transformatieve actieplan voor mens, planeet, welvaart en vrede om armoede uit te roeien en wereldwijd duurzame ontwikkeling te bereiken.

De EU en de VN spelen een complementaire rol binnen de mondiale ontwikkelingsarchitectuur. Wij zijn natuurlijke en langdurige partners in de ontwikkelingssamenwerking, ook op landelijk en regionaal niveau, waar de voordelen van onze gezamenlijke acties en de respectieve comparatieve voordelen duidelijk voelbaar zijn.

De lopende VN-hervormingen, met name die van het VN-ontwikkelingssysteem, bieden een kans om het EU-VN-partnerschap op het gebied van ontwikkeling te herbevestigen en erop voort te bouwen. Binnen de EU kadert de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling de uitvoering van de Agenda 2030 in partnerschap met alle partners.

Partnerschap is essentieel voor het verwezenlijken van de Agenda 2030 en het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling in zijn drie dimensies (sociaal, economisch en ecologisch). Met de Agenda 2030 als onze gezamenlijke blauwdruk voor actie, herbevestigen wij de toegevoegde waarde van ons samenwerken aan de succesvolle implementatie van de Agenda 2030 in partnerlanden. Onze gezamenlijke inspanningen zullen gericht blijven op het uitroeien van armoede, het verminderen van risico's en kwetsbaarheden, het opbouwen van veerkracht en het aanpakken van ongelijkheden om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

Wij ondersteunen de implementatie van de Agenda 2030, inclusief de Addis Abeba Actieagenda, de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (Overeenkomst van Parijs), het Sendai Framework on Disaster Risk Reduction (Sendai Framework) en andere internationale verplichtingen.

Leidende principes

Het hernieuwde partnerschap tussen de EU en de VN op het gebied van ontwikkeling heeft tot doel nauwere samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke beleidsbenaderingen te bevorderen en een strategischer raamwerk te creëren voor samenwerking voor de implementatie van de Agenda 2030 in partnerlanden. Wij zijn van plan de coördinatie tussen EU- en VN-actoren te versterken, en nauwer samen te werken met alle andere relevante actoren om de uitvoering te bevorderen van agenda's die inclusieve en vreedzame samenlevingen, veerkracht en duurzame ontwikkeling bevorderen.

advertentie

Wij streven ernaar om vooruitgang te boeken bij het versterken van de implementatiemiddelen en het nieuw leven inblazen van het Mondiaal Partnerschap voor Duurzame Ontwikkeling als een sleutelprioriteit van onze samenwerking bij het bevorderen van de Agenda 2030. We streven er ook naar de effectiviteit van de ontwikkeling te bevorderen, in lijn met de Verklaring van Busan en het Nairobi Outcome Document.

Bij de implementatie van de Agenda 2030 willen we open, inclusieve, participatieve en transparante processen bevorderen, waarbij we de belangrijke rol erkennen van maatschappelijke organisaties (CSO’s), waaronder door jongeren geleide netwerken, en van stichtingen, de academische wereld, internationale financiële instellingen (IFI’s) ), de particuliere sector en andere relevante partners als actieve actoren in de ontwikkeling. We zijn van plan de gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes te blijven bevorderen en partners te ondersteunen om het demografische dividend van de jeugdbevolking als overkoepelende prioriteiten te benutten.

Wij respecteren volledig de principes van landeneigendom, vraaggestuurd partnerschap en dialoog, en erkennen dat nationale regeringen de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de implementatie van de Agenda 2030. We moeten ook gezamenlijk bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn en het eigenaarschap van de Agenda 2030. Wij herbevestigen het belang van multilateralisme en sterke strategische partnerschappen als hoeksteen voor een inclusieve, veerkrachtige, duurzame en veilige en vreedzame toekomst voor iedereen.

In deze context herinneren wij in het bijzonder aan het belang van het partnerschap tussen de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Algemene doelen

Via dit partnerschap willen we partnerlanden aanmoedigen en ondersteunen bij het integreren van de Agenda 2030 in hun nationale strategieën en prioriteiten.

Wij zijn van plan om gezamenlijk ontwikkelingsstrategieën te bevorderen die rekening houden met de Agenda 2030, en geïntegreerd beleid, acties en benaderingen in partnerlanden te ondersteunen. Wij overwegen om ons werk en onze financiering af te stemmen op de prioriteiten van de landen door middel van betere planning, regelmatige en inclusieve follow-up en evaluatie van de uitvoering van de Agenda 2030. Dit zou een grotere focus kunnen omvatten bij het opbouwen van capaciteit in partnerlanden voor het verzamelen en analyseren van gegevens en geïntegreerd beleidsadvies ter ondersteuning van economische transformatie en diversificatie in partnerlanden.

Wij zijn van plan de gezamenlijke beleidsdialoog en het overleg met partnerlanden te versterken om mogelijkheden voor samenwerking en mogelijke steungebieden te identificeren, waaronder synergieën tussen de EU-programmering (inclusief gezamenlijke programmering) en de VN-ontwikkelingsbijstandskaders (UNDAF's). Waar mogelijk moet dit worden gedaan via bestaande platforms in plaats van nieuwe lagen te creëren, en door voor zover mogelijk gebruik te maken van het Gezamenlijk Fonds voor de Agenda 2030. Waar nodig moeten we ook de coördinatie bevorderen tussen de VN-residentiële coördinatoren, VN-landenteams en EU-delegaties om de synergieën en de ontwikkelingsimpact te versterken. We overwegen gedachtewisselingen over het ondersteunen van lokale overheden, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties in hun rol bij de implementatie van de SDGs, en over het mobiliseren van de particuliere sector.

Strategische focus en intentie

Het vernieuwde partnerschap betreft met name vijf aandachtsgebieden:

a. Bevordering van gendergelijkheid, inclusief actieplannen voor vrouwen en gIRL's'empowerment op landenniveau. We zijn van plan voort te bouwen op de ervaring van het Spotlight Initiative om geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen, dat een voorbeeld is van een innovatief partnerschap tussen de EU en de VN en dat de inzet van de VN ondersteunt om “als één geheel te presteren” op alle gebieden. We zijn van plan de empowerment van meisjes en vrouwen te bevorderen, evenals het opgeven van alle vormen van schadelijke praktijken en discriminatie van vrouwen en meisjes op een aantal gebieden, zoals kwaliteitsonderwijs en -opleiding, gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, betere voedingsresultaten , toegang tot productieve hulpbronnen, diensten en informatie, en politieke en economische participatie.

b. Inclusief bevorderen duurzame groei, strategische investeringen (zowel publiek als particulier) en fatsoenlijk werk het bevorderen van de omstandigheden voor het verbeteren van de kwaliteit van de werkgelegenheid en het vergroten van de kansen op fatsoenlijk werk en ondernemerschap, vooral voor jongeren, voortbouwend op de recente ervaringen met het Europees Extern Investeringsplan en de voortdurende inspanningen van het VN-ontwikkelingssysteem. Dit omvat het faciliteren van de toegang tot netwerken, kennis en vaardigheden met het oog op inclusieve duurzame economische activiteit. De nadruk op het opbouwen van veerkracht en duurzaamheid moet prioriteit krijgen door steun aan regeringen om de landbouwtransformatie te bevorderen, om geïntegreerde initiatieven voor plattelandsontwikkeling te ondernemen, ondersteund door elektrificatie, en om duurzame ontwikkelingsoplossingen te garanderen, in een contextspecifieke en op maat gemaakte aanpak, onder meer door het aanpakken van risico’s en kwetsbaarheden. en de diepere oorzaken van crises. We overwegen het bevorderen van innovatie, kwalitatief hoogstaand onderwijs en opleiding met het oog op het afstemmen van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt, het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het investeringsklimaat, en het stimuleren en ondersteunen van investeringen uit de particuliere sector in de binnenlandse economieën van partnerlanden in de richting van duurzame ontwikkelingstrajecten, met de nadruk op fatsoenlijk werk. creatie, waardetoevoeging, kritieke fysieke infrastructuur, structurele transformatie en ontwikkeling van menselijk kapitaal.

c. Het bevorderen van klimaatactie en implementatie via ontwikkelingssamenwerking, door gezamenlijke inspanningen om samenwerkingen en engagementen voor een koolstofarme en circulaire economie, rampenrisicovermindering, veerkracht en genderresponsieve transformatie en aanpassing te bepleiten en te verwezenlijken, binnen de context van de Agenda 2030, de Overeenkomst van Parijs en het Sendai-kader, in in het bijzonder door de implementatie op nationaal niveau te ondersteunen. We zijn van plan samen te werken met partnerlanden, overheden, financiële instellingen, particuliere investeerders, internationale financiële instellingen, denktanks en andere partners om transformationele klimaatactie te ondersteunen. Dit partnerschap moet bijdragen aan de vermindering van het rampenrisico en de veerkracht door het ondersteunen van klimaatslimme landbouw, het versnellen van de toegang tot hernieuwbare energie, het terugdringen van waterschaarste, het bevorderen van op de natuur gebaseerde oplossingen, het behoud en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, en het ontwikkelen van capaciteit om het voorkomen en beheersen van natuurrampen en de kwetsbaarheid op het gebied van de klimaatverandering.

d. Versterking van de samenhang tussen humanitaire en ontwikkelingssamenwerking en de koppeling ervan aan het behoud van de vrede, door voortgezet gebruik van gezamenlijke beoordelingen, conflictanalyses en conflictgevoelige programmering en implementatie, versterkte samenwerking en conflictgevoelige gezamenlijke actie in ‘fragiele en door conflicten getroffen omgevingen’, verbeterde mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing gevolgd door vroegtijdige actie, met het oog op het helpen van partners landen en hun bevolking om crises te voorkomen, op te lossen en ervan te herstellen en het menselijk lijden en de ontheemding te verminderen, terwijl de verschillende rollen en mandaten behouden blijven en de humanitaire beginselen gerespecteerd worden. De gezamenlijke inspanningen van de EU en de VN moeten de diepere oorzaken van conflicten en economische en sociale stabiliteit aanpakken, door middel van institutionele versterking, het verminderen van de risico's op rampen, stabilisatie en steun aan vredesopbouwinspanningen. Zij zullen ook proberen de integratie van mensenrechten, gendergelijkheid en empowerment te bevorderen.

e. Verbetering van de samenwerking op het gebied van migratie en ontwikkeling, gericht op de verwezenlijking van de migratiegerelateerde doelstellingen van de Agenda 2030 en de toezeggingen die zijn gedaan in de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, met name het bevorderen van veilige, ordelijke en reguliere migratie. Versterkte en gezamenlijke inspanningen van de EU en de VN zullen bijdragen aan de concrete uitvoering van de doelstellingen van de twee Mondiale Pacten over Migranten en Vluchtelingen op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau, zodra deze zijn aangenomen.

Implementatie en opvolging

Dit partnerschap zal variëren afhankelijk van de specifieke context, de evolutie van ontwikkelingssituaties en het scala aan betrokken nationale en internationale partners. Een flexibele aanpak op maat blijft het kenmerk van een effectieve respons.

Wij erkennen het belang van adequate financiering voor de samenwerking tussen de EU en de VN, binnen de grenzen van goedgekeurde financieringsbesluiten. We erkennen ook de gediversifieerde aard van de financieringsmiddelen en -behoeften in landen, en zijn van plan onze analyse en samenwerking voort te zetten bij het invoeren van tijdige, voorspelbare, duurzame, passende en efficiënte financieringsinstrumenten.

Wij herbevestigen het belang van de Addis Abeba Actieagenda. Dit partnerschap zal het raamwerk blijven bieden voor een strategische samenwerking, waarbij het cruciale belang wordt erkend van het op één lijn brengen en benutten van financiële middelen en het gezamenlijk opbouwen, prioriteren en financieren van innovatieve, effectieve operationele reacties door alle belanghebbenden binnen de grenzen van goedgekeurde financieringsbesluiten. Wij zijn van plan de nadruk te leggen op inspanningen om innovatieve financiering te katalyseren, binnenlandse financiering te benutten, en privaat-publieke partnerschappen en dialoog met de particuliere sector aan te gaan, gericht op particuliere investeringen in partnerlanden.

Het gaat om een ​​levend en flexibel partnerschap dat, waar nodig, wordt aangepast aan veranderende omstandigheden. De leiding van de VN en de EU zullen jaarlijks bijeenkomen om het te beoordelen en waar nodig aan te passen. De technische teams van beide organisaties zullen elkaar regelmatig blijven ontmoeten om een ​​effectieve implementatie van de samenwerking in het kader van dit partnerschap te garanderen, onder meer door de coördinatie tussen de teams op mondiaal, regionaal en landelijk niveau te verbeteren.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending