#EUOmbudsman zegt dat lidstaten ondoorzichtige onderhandelingen over EU-wetgeving moeten openen

| Februari 13, 2018

Na een gedetailleerd onderzoek, de Europese Ombudsman Emily O'Reilly (foto) heeft geconstateerd dat de Raad van de EU - door middel van praktijken die de controle van ontwerp-EU-wetgeving verhinderen - het recht van burgers ondermijnt om hun gekozen vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen. Dit is wanbeheer.

De Ombudsman bekritiseert met name het falen van de Raad om systematisch de identiteit vast te leggen waarin de lidstaten hun standpunt innemen tijdens besprekingen over wetsontwerpen, en de wijdverspreide praktijk van onevenredig merken van documenten als niet voor verkeer, of LIMITE.

De aanpak schiet tekort wat van de Raad wordt verwacht op het gebied van transparantie van de wetgeving. De Ombudsman verzoekt de Raad nu systematisch de standpunten van de lidstaten in werkgroepen van de Raad en in COREPER-ambassadeursbijeenkomsten te registreren en in beginsel deze documenten tijdig proactief beschikbaar te maken voor het publiek.

O'Reilly dringt ook aan op duidelijke criteria voor het gebruik van de 'LIMITE'-status en dat de status wordt beoordeeld voordat een wet wordt aangenomen.

"Het is bijna onmogelijk voor burgers om de wetgevingsbesprekingen in de Raad tussen vertegenwoordigers van de nationale overheid te volgen. Deze 'achter gesloten deuren' benadering riskeert de vervreemding van burgers en het voeden van het negatieve sentiment, "zei O'Reilly. "Nationale regeringsvertegenwoordigers die betrokken zijn bij wetgevingswerk zijn EU-wetgevers en moeten als zodanig verantwoordelijk zijn. Als burgers niet weten welke beslissingen hun regeringen nemen en hebben genomen, terwijl ze de EU-wetgeving vormgeven, zal de 'blame Brussels'-cultuur blijven bestaan. EU-burgers hebben het recht deel te nemen aan het opstellen van wetten die op hen van toepassing zijn, maar daarvoor hebben zij meer openheid van hun regeringen in Brussel nodig.

"Door het EU-wetgevingsproces meer verantwoording af te leggen aan het publiek, door meer open te staan, zou een belangrijk signaal worden gegeven voorafgaand aan de Europese verkiezingen in 2019", aldus de Ombudsman.

De Ombudsman verwacht dat de Raad antwoordt door 9 mei 2018. Achtergrond De Raad is samen met het Europees Parlement medewetgever. Voordat de nationale ministers, in de Raad bijeen, een formeel standpunt over een wetsontwerp innemen, vinden voorbereidende besprekingen plaats in de vergaderingen van de Raad van nationale ambassadeurs en in de meer dan 150-werkgroepen van de Raad die door nationale ambtenaren worden bijgewoond.

Tijdens haar onderzoek stelde de Ombudsman 14 specifieke vragen aan de Raad en inspecteerde haar kantoor de documenten van drie Raadsdossiers om inzicht te krijgen in de manier waarop documenten worden geproduceerd, verspreid en gepubliceerd. Het bureau organiseerde ook een openbare raadpleging, die 21-bijdragen ontving, waaronder van burgers, nationale parlementen, het maatschappelijk middenveld en academici.

Uit het onderzoek van de Ombudsman bleek bijvoorbeeld ook dat, om een ​​volledig beeld te krijgen van alle documentatie betreffende één stuk wetgeving, vier verschillende onderzoeken in het documentenregister van de Raad nodig zijn voor onderhandelingen in voorbereidende instanties en twee zoekopdrachten in andere delen van de website voor besprekingen op Raadsniveau.

De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer bij de EU-instellingen, -agentschappen en -organen. Elke EU-burger, ingezetene of een onderneming of vereniging in de EU kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De bevoegdheden van de Ombudsman omvatten het recht om EU-documenten te inspecteren, ambtenaren te laten getuigen en op eigen initiatief strategische onderzoeken te openen. Voor meer informatie, klik hier.

Tags: ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europese Ombudsman, Aanbevolen artikel