Verbind je met ons

Brexit

#Brexit Brief van president Donald Tusk aan leden van de Europese Raad over zijn voorstel voor een nieuwe regeling voor het VK

DELEN:

gepubliceerd

on

Tusk neemt het over“Het bewaren van de eenheid van de Europese Unie is de grootste uitdaging voor ons allemaal en daarom is het de belangrijkste doelstelling van mijn mandaat. Het is in deze geest dat ik een voorstel heb ingediend voor een nieuwe regeling van het Verenigd Koninkrijk binnen de EU. Naar mijn mening gaat het heel ver als het gaat om het wegnemen van alle zorgen die premier Cameron heeft geuit. De grens die ik echter niet overschreed, waren de principes waarop het Europese project is gebaseerd.

“Ik ben er diep van overtuigd dat onze belangengemeenschap veel sterker is dan wat ons verdeelt. Samen zijn of niet samen zijn, dat is de vraag die niet alleen door het Britse volk in een referendum moet worden beantwoord, maar ook door de andere 27 leden van de EU in de komende twee weken.

“Dit is een moeilijk proces geweest en er liggen nog steeds uitdagende onderhandelingen in het verschiet. Er is niets afgesproken voordat alles is afgesproken. Ik ben ervan overtuigd dat het voorstel een goede basis is voor een compromis. Het had niet kunnen worden opgesteld zonder de nauwe en goede samenwerking van de Europese Commissie. Om dit proces te vergemakkelijken heeft de Commissie ook politieke verklaringen afgelegd die in dit pakket zijn opgenomen.

“Laat mij kort verwijzen naar alle vier de onderdelen van het voorstel.

“Wat economisch bestuur betreft, zet het ontwerpbesluit van de staatshoofden principes uiteen om wederzijds respect te garanderen tussen de lidstaten die deelnemen aan de verdere verdieping van de Economische en Monetaire Unie en de lidstaten die dat niet doen. Door dat te doen kunnen we de weg vrijmaken voor verdere integratie binnen de eurozone en tegelijkertijd de rechten en bevoegdheden van niet-deelnemende lidstaten vrijwaren.

“Het respect voor deze principes wordt ondersteund door een ontwerpbesluit dat een mechanisme instelt dat, hoewel het de nodige geruststellingen biedt over de zorgen van lidstaten die niet tot de eurozone behoren, geen veto kan vormen of urgente beslissingen kan vertragen. De exacte voorwaarden voor het in werking stellen van dit mechanisme moeten nog verder worden besproken.

“Over concurrentievermogen, Het ontwerpbesluit van de staatshoofden zal, samen met een meer gedetailleerde verklaring van de Europese Raad en een ontwerpverklaring van de Commissie, onze inzet uiteenzetten om de inspanningen ter verbetering van het concurrentievermogen op te voeren. We zullen regelmatig de voortgang beoordelen bij het vereenvoudigen van de wetgeving en het verminderen van de lasten voor het bedrijfsleven, zodat de administratieve rompslomp wordt teruggedrongen.

advertentie

“Wat de soevereiniteit betreft, erkent het voorgestelde besluit van de staatshoofden dat het Verenigd Koninkrijk, in het licht van de bijzondere situatie van Groot-Brittannië op grond van de Verdragen, niet toegewijd is aan verdere politieke integratie. Het versterkt ook het respect voor de subsidiariteit, en ik stel voor dat de lidstaten de behandeling van een ontwerp van wetgevingshandeling stopzetten als een aantal nationale parlementen daartegen bezwaar maakt op grond van subsidiariteit, tenzij aan de geuite zorgen tegemoet kan worden gekomen. Het belang van het respecteren van het opt-out-regime van de Protocollen 21 en 22, evenals van de verantwoordelijkheden op het gebied van de nationale veiligheid, wordt eveneens onderstreept.

“Over sociale uitkeringen en vrij verkeer, we moeten de huidige verdragen volledig respecteren, in het bijzonder de beginselen van bewegingsvrijheid en non-discriminatie. Daarom bouwt de voorgestelde oplossing om de Britse zorgen weg te nemen voort op de verduidelijking van de interpretatie van de huidige regels, waaronder een ontwerpverklaring van de Commissie over een aantal kwesties die verband houden met een betere bestrijding van misbruik van het vrije verkeer.

“In het ontwerpbesluit van de staatshoofden wordt met name melding gemaakt van het voornemen van de Commissie om wijzigingen in de EU-wetgeving voor te stellen met betrekking tot de export van kinderbijslagen en de oprichting van een vrijwaringsmechanisme om te reageren op uitzonderlijke situaties van instroom van werknemers uit andere lidstaten. Een ontwerpverklaring van de Commissie heeft ook betrekking op dit mechanisme. Deze aanpak, evenals de exacte duur van de toepassing van een dergelijk mechanisme, moeten op ons niveau verder worden besproken.

“Het grootste deel van de inhoud van dit voorstel heeft de vorm van een juridisch bindend besluit van de staatshoofden en regeringsleiders. We moeten ook bereid zijn om bij de volgende herziening de mogelijke integratie van de inhoud van enkele elementen die onder het besluit vallen in de Verdragen te bespreken.

“Onze sherpa's en permanente vertegenwoordigers komen deze week vrijdag bijeen voor de eerste bespreking van het voorstel. Het duidelijke doel is om tijdens de Europese Raad van februari tot overeenstemming te komen tussen alle 28 lidstaten. Om te slagen zullen we allemaal compromissen moeten sluiten. Als we falen, zou dat onze gemeenschappelijke toekomst in gevaar brengen.”

Europese voorzitter Raad Donald Tusk

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending