Verbind je met ons

EU

Toespraak van de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad

DELEN:

gepubliceerd

on

SchulzGriekenland

Dames en heren,

Wij hebben de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn partners deze week allemaal nauwlettend gevolgd. Het Europees Parlement hoopt dat er vandaag een compromis wordt bereikt; een die Griekenland in de eurozone zal houden en de weg zal vrijmaken voor het verbeteren van de houdbaarheid van de Griekse schulden.

Het Griekse volk heeft enorme offers gebracht. En de partners hebben flinke concessies gedaan. Nu is het aan de Griekse regering om de uitgestrekte hand van haar partners te grijpen.

Some so-called scientific experts and advisers have claimed that a ‘Grexit’ would only have marginal fallout. No one knows if they are right. But they will not be hold accountable for their predictions. Contrary to us who are sitting around this table, and who have to take responsible decisions we can defend towards our citizens. Therefore, we are called upon to carefully weigh the risks and choose the path least likely to make citizens liable for a crisis they have not caused.

Als er vandaag een oplossing wordt gevonden, zullen we nog steeds met Griekenland moeten werken aan een duurzame toekomst.

Migratie

advertentie

Dames en heren,

Een paar dagen geleden was ik samen met de voorzitter van de Europese Commissie in een klein dorpje in Luxemburg, Schengen, om het moment te vieren, dertig jaar geleden, toen Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg voor het eerst het zaadje zaaiden van ons gebied zonder binnengrenzen.

Onze kinderen, en ook hun kinderen, vinden het nu vanzelfsprekend dat je een grensovergang kunt passeren zonder het zelfs maar te beseffen; Dat geldt ook voor honderdduizenden pendelaars, onze kiezers, die dagelijks de grens passeren op weg van en naar hun werk.

Maar dit erfgoed wordt meer dan ooit bedreigd door degenen die de klok willen terugdraaien. En elke dag zet de hoge migratiedruk aan onze buitengrenzen vraagtekens bij het onvolmaakte EU-kader dat we hebben. We moeten het hoofd koel houden en zoeken naar constructieve oplossingen. We hebben de grenzen geopend, nu hebben we het gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid nodig dat daarbij hoort.

Degenen die mensen vertellen dat migratie een probleem is dat kan worden opgelost door de grenzen te sluiten, vertellen niet de waarheid.

Verantwoordelijkheid betekent dat alle lidstaten zich aan dezelfde overeengekomen regels houden en unilaterale acties vermijden. Ik dring er bij de Commissie op aan om in geval van twijfel snel onderzoek te doen.

Ik geloof dat we het geluk hebben een Europese Commissie te hebben die de moed heeft om oplossingen op tafel te leggen, te beginnen met noodmaatregelen op het gebied van herplaatsing en hervestiging, samen met een verder pakket maatregelen waar wij in het Europees Parlement om hebben gevraagd.

Vrijwillige of intergouvernementele regelingen zijn in het verleden uitgeprobeerd en hebben gefaald. Als dit wil werken, moet het verplicht zijn en moet elke lidstaat zijn eerlijke deel nemen, anders verandert echte solidariteit snel in louter liefdadigheid. Bovendien hebben we het over een noodsituatie, dus ik dring er bij uw ministers op aan snel tot actie over te gaan.

We worden geconfronteerd met een enorme humanitaire crisis, en er worden nu hoge verwachtingen van u verwacht. Ik weet dat we met voldoende wil het juiste evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid kunnen bereiken.

This can only be a first step towards a permanent EU system for sharing the responsibility for refugees and asylum seekers among Member States – and I insist – this cannot take place without the full involvement of the European Parliament.

Dames en heren,

De voortdurende noodtoestand waarmee we worden geconfronteerd op het gebied van asiel en migratie mag ons er niet van weerhouden naar oplossingen voor de lange termijn te zoeken. Laten we de inspanningen om met derde landen samen te werken opvoeren en laten we samen een nieuw model van legale migratie ontwikkelen.

Het Europees Parlement verwelkomt het initiatief om in Valetta een conferentie over migratie te houden en staat klaar om zijn uiterste best te doen om dit tot een succes te maken.

Veiligheids- en defensiebeleid

Dames en heren,

The second important item on your agenda today is ‘security and defence’. As with migration policy, the Parliament is tempted to say that much of what we said ten years ago is still true today, that indeed we have not made much progress towards a common European Security and Defence policy.

Maar sinds de Europese Veiligheidsstrategie van 2003 is de context van het Europese Defensiebeleid op minstens twee belangrijke manieren veranderd:

–          First, the Lisbon Treaty gave the EU more competences and Member States more instruments to come to joint defence initiatives, and;

–          second, the world around us has become much more complex and conflict-ridden, some say more dangerous.

In onze directe omgeving vinden meerdere crises plaats, met enorme menselijke gevolgen. Onze oostgrenzen zijn met geweld gewijzigd, een fundamenteel beginsel van het internationaal recht is geschonden door een lid van de VN-Veiligheidsraad en het conflict in Oekraïne sleept zich nog steeds voort. In ons zuiden, van Libië tot Syrië, falen staten en de brutaliteit van de zogenaamde Islamitische Staat veroorzaakt schokgolven over de hele wereld.

Daarom wil ik eerst hulde brengen aan de vrouwen en mannen die deelnemen aan onze succesvolle missies en operaties, zoals die in Georgië, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek of in de Hoorn van Afrika. Deze voorbeelden tonen onze toewijding aan de mondiale veiligheid en dat onze betrokkenheid vruchten afwerpt. Als we erin slagen deze regio's te stabiliseren, zullen we ook de onderliggende oorzaken wegnemen van het grote aantal vluchtelingen dat gedwongen wordt hun huizen te verlaten en veiligheid in Europa te zoeken. We profiteren allemaal van de inspanningen van landen die deelnemen aan missies om onze veiligheid te vergroten. Daarom is het de moeite waard om te overwegen hoe de uitgaven voor EU-operaties bij het tekort kunnen worden opgeteld.

President Juncker was zeker ambitieus toen hij eerder dit jaar sprak over de oprichting van een Europees leger. Wat het Europees Parlement echter voorstelt is om eindelijk ten volle gebruik te maken van de instrumenten waarin het Verdrag van Lissabon voorziet. Het is de hoogste tijd dat we een nieuwe veiligheids- en defensiestrategie gaan ontwikkelen, een strategie die opgewassen is tegen de nieuwe uitdagingen zoals hybride oorlogen en cyberveiligheid en ons in staat stelt deze het hoofd te bieden.

Het Europees Parlement beschouwt vijf kwesties als cruciaal voor het succes van het nieuwe beleid.

Ten eerste moet onze nieuwe veiligheidsstrategie een duidelijke langetermijnvisie bieden over de manier waarop de EU de veiligheid zowel binnen als buiten Europa zal garanderen. Een strategie die deze naam verdient, moet ons richting geven aan de toekomst, ons richting geven en onze prioriteiten duidelijk maken.

Vandaag geeft u hoge vertegenwoordiger Mogherini de opdracht om tegen juni 2016 een brede EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid in te dienen. Wij willen dat deze strategie onze ambities als verantwoordelijke speler weerspiegelt.

Ten tweede hebben we, om de reikwijdte van ons externe optreden te vergroten, beleidscoherentie nodig, waarbij onderling afhankelijke kwesties worden aangepakt en deze beter aan ons intern beleid worden gekoppeld. Het Europees Parlement steunt een 'pooling and sharing'-aanpak: gezamenlijk op een betere manier minder geld uitgeven. We delen wat we hebben en gebruiken het efficiënter. Tegenwoordig hebben we 28 gefragmenteerde industrieën en markten. Geen enkel Europees land kan nog langer troepen inzetten in aantallen en met de capaciteiten en technische uitrusting die nodig zijn voor de huidige conflicten. Maar samen kunnen we het. Dat bespaart geld en levert betere resultaten op. Het Europees Parlement kijkt uit naar het rapport van de Biénkowska-groep op hoog niveau om substantiële voorstellen te doen ter ondersteuning van onderzoek naar een toekomstige defensie-unie. Onze burgers steunen een ambitieuze aanpak: drie op de vier Europeanen zijn voorstander van een Europees defensiebeleid.

Ten derde: als we willen dat onze missies succesvol zijn, moeten we ze voorzien van voldoende financiering en zorgen voor betere uitgaven. Bezuinigen op de EU- en nationale begrotingen en tegelijkertijd het aantal missies verhogen heeft zeker geen zin.

En ten vierde moeten we sterke allianties en partnerschappen smeden. In de eerste plaats door systematisch samen te werken met de NAVO, maar ook met de Verenigde Naties en anderen. We moeten ook de crisisbeheersingscapaciteiten van onze partners in de regio's ondersteunen.

In today’s world, “internal” and “external” security are a false dichotomy. Security in and around Europe is indivisible – by stabilizing our immediate neighbourhood we will be living up to our responsibility as a global player but also increasing security inside Europe for our citizens.

Let me take this opportunity to share with you some thoughts that Parliament considers important to take into account in improving and enriching the EU Internal Security Strategy for the years to come, building on the Commission’s recently presented European Agenda for Security.

Een essentiële voorwaarde voor de nieuwe strategie zou een kritische evaluatie van de huidige instrumenten zijn, zowel op EU- als op nationaal niveau.

Ten tweede moet het flexibel genoeg zijn om opkomende bedreigingen voor de veiligheid van de Europese burgers op te vangen.

Ten derde moet het juiste evenwicht worden gevonden tussen preventieve en repressieve maatregelen. Dit betekent respect voor de beginselen van proportionaliteit, noodzaak en legaliteit en passende waarborgen voor aansprakelijkheid en rechtsmiddelen.

Ten vierde zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande instrumenten, zoals Joint Investigation Teams, en zou het delen van relevante gegevens en informatie, ook in realtime, kunnen worden verbeterd.

In de vijfde plaats hebben we maatregelen nodig om vertrouwen op te bouwen, en dit omvat Europese training voor nationale beroepsbeoefenaars en het opbouwen van een Europese wetshandhavings- en rechterlijke cultuur en het vestigen van procedurele rechten.

Ten slotte is het van groot belang dat er nauwe samenwerking bestaat tussen wat er op EU-niveau en op nationaal niveau gebeurt. We moeten regelmatig monitoren hoe de strategie wordt uitgevoerd en het Europees Parlement werkt nauw samen met onze collega's in de nationale parlementen om dit te bereiken.

Verdieping van de Economische en Monetaire Unie

Dames en heren,

Nu hebben we de kans om de Europese Economische en Monetaire Unie veerkrachtiger te maken en bevorderlijker voor banen en groei.

Onze meest urgente prioriteit moet zeker zijn dat de 18 miljoen werklozen in de eurozone eindelijk weer een baan kunnen vinden. Dit zal de maatstaf zijn om ons succes te meten

Nu zijn er gedurfde besluiten nodig om het bestuur van de euro te verbeteren. Het is aan de nationale en Europese leiders om deze gedurfde beslissingen te nemen en aan de mensen uit te leggen waarom we een diepere fiscale en politieke integratie binnen de eurozone nodig hebben om een ​​goede toekomst voor iedereen te garanderen.

I hope that the Five Presidents’ Report, as a pragmatic roadmap, can be the stepping stone into our future.

We have taken a hands-on approach in the report: In a first “deepening by doing” stage, which should be done very soon, we want everything that can be done under the existing Treaties and with the existing instruments to put the EMU on more solid footing. Strengthening the Banking Union and creating a Capital Markets Union are prime examples of this approach. And a lot can be done without treaty change.

Wij moedigen u ook aan een langetermijnvisie voor de toekomst van de EMU te omarmen. Te midden van alle turbulenties is dit een krachtig signaal dat we trots zijn op onze gemeenschappelijke munt en toegewijd zijn aan het succes ervan.

Het Europees Parlement heeft een aantal belangrijke zorgen over de toekomst van de Europese Economische en Monetaire Unie.

De belangrijkste daarvan is het vergroten van de democratische legitimiteit. Wij willen ervoor zorgen dat de stem van het volk in Europa wordt gehoord en dat de democratische controle wordt gehandhaafd.

De crisis heeft ons geleerd dat we meer gezamenlijke besluitvorming over het begrotingsbeleid nodig hebben en tegelijkertijd de democratische verantwoordingsplicht en legitimiteit moeten waarborgen. Het Europees Parlement maakte zich grote zorgen over de technocratische aanpak van het Europees Semester. De voorstellen in het rapport bieden nu een kans om dit te verhelpen en de parlementen meer zeggenschap te geven, het eigenaarschap te vergroten en de steun en druk van collega's op te voeren. Het interinstitutioneel akkoord dat op ons verzoek in het rapport is opgenomen, zal de rollen van alle instellingen in het Semester duidelijker definiëren en daardoor de democratische verantwoordingsplicht vergroten. Dit zijn substantiële prestaties, maar het Europees Parlement en anderen zijn ambitieuzer. In ons gisteren goedgekeurde rapport roepen we op tot het opnemen van de sociale dimensie in de EMU, de geleidelijke afschaffing van de Trojka, een versterkte democratische verantwoordingsplicht van de Eurogroep jegens het Europees Parlement en een krachtig engagement voor Europese maatregelen tegen belastingfraude, belastingfraude en belastingfraude. ontduiking en agressieve belastingplanning, aangezien convergerend belastingbeleid een sleutelelement is voor een duurzame EMU.

Een nauwere betrokkenheid van het Europees Parlement zal zorgen voor democratische legitimiteit, maar ook voor een soepeler functioneren van de Europese Unie. De afgelopen jaren hebben we op harde wijze geleerd dat de toevoeging van 28 nationale belangen niet gelijk staat aan de Europese welvaart. Alleen de instellingen van de Europese gemeenschap hebben werkelijk het Europese gemeenschappelijke belang voor ogen; wij zijn degenen die solidariteit met soliditeit combineren in het voordeel van iedereen.

Strategie voor de digitale eengemaakte markt

Dames en heren,

We leven midden in de digitale revolutie. Er is een proces van radicale verandering op gang gekomen, dat alle aspecten van ons leven beïnvloedt. In de nasleep van de digitalisering zijn er nieuwe uitdagingen en nieuwe voordelen ontstaan, maar ook aanzienlijke risico’s.

These days we are setting the course for Europe’s digital future. I am convinced Europe has huge, yet unrealized potential in the digital field. Let us realize this potential by creating conditions conducive to innovation and by creating a framework that ensures that these new developments will benefit all.

Het Europees Parlement wil een digitale eengemaakte markt creëren, een digitale unie, die veilig en inclusief is en banen, groei en innovatie stimuleert. Om deze doelen te bereiken moeten we vijf grote uitdagingen aanpakken.

Eerste uitdaging: het creëren van een echte interne digitale markt. We moeten dringend de markttoegang verbeteren en de fragmentatie overwinnen. Tegenwoordig hebben we 28 verschillende nationale markten. Deze fragmentatie maakt het leven onnodig ingewikkeld voor zowel bedrijven als consumenten.

Only seven per cent of European SMEs sell cross-border – because 28 different sets of rules increase both the administrative burden and the costs.

Only 15 per cent of consumers buy online from other EU countries – because of a lack of transparency or excessive prices.

Clearly, we must improve market access. It must become easier and cheaper to buy and sell across borders. This implies simpler and more effective cross-border contract rules and enhancing consumer trust by ensuring traceability and authenticity of products and services. The enormous potential of a market with 500 million consumers and 22 million companies is currently wasted – let’s tap into this potential!

Neem de Europese culturele en creatieve industrieën: zij zijn een motor voor economische groei en werkgelegenheidscreatie in de EU. We moeten deze creatie bevorderen door ons auteursrechtregime te moderniseren. Laat me tegelijkertijd één ding duidelijk maken: het recht van de maker op bescherming van zijn of haar creatieve werken moet van toepassing blijven in het digitale tijdperk. Wij kijken uit naar het komende voorstel van de Commissie hierover en kunnen u vertellen dat het Parlement al intensief aan deze kwestie werkt.

Tweede uitdaging: het opzetten van de juiste infrastructuur en de juiste condities voor netwerken en diensten. Een digitale interne markt impliceert het verbeteren van de pan-Europese connectiviteit, de toegang tot snelle breedbandinternetnetwerken en de beschikbaarheid van spectrum voor draadloze breedbanddiensten; dit vergt grootschalige investeringen, deels ook vanuit het EFSI, en een zorgvuldige evaluatie van de implementatie van het bestaande Telecompakket.

Verbonden zijn en blijven is cruciaal voor het leven van mensen en de productiviteit van onze kmo’s. Momenteel kiezen mensen er vanwege de buitensporige kosten echter voor om hun telefoon uit te zetten en de verbinding met internet te verbreken zodra ze de grens oversteken. Roamingkosten vormen een onaanvaardbare barrière in een interne markt! Het Europees Parlement wil dat u voor eens en voor altijd een einde maakt aan de roamingkosten!

Third challenge: Protecting our data. For any business transaction trust is fundamental. Consumers and companies must be assured that their personal and business data are safe from unauthorised use. This is about simplifying rules for businesses and promoting our European values and fundamental rights. We in the European Parliament have been waiting to negotiate on an ambitious Data Protection Package since 23 October 2013 – and I’m therefore glad that, following last week’s Justice Council, trilogues have finally kicked off yesterday on the General Regulation. I also noted the promising comments made to the Parliament’s group leaders by Prime Minister Bettel to work intensively to take forward the sister Directive. One year ago, you in the European Council called for the adoption of a strong EU General Data Protection framework by 2015 – now let’s together provide the urgent political leadership needed to achieve this result.

Ik ben ervan overtuigd dat onze hogere eisen op het gebied van gegevensbescherming op de lange termijn een concurrentievoordeel voor Europa zullen worden.

Vierde uitdaging: zorgen voor eerlijke concurrentie. Innovatie en zakendoen kunnen alleen gedijen op een gelijk speelveld met eerlijk spel voor iedereen. Monopolies, misbruik door dominante spelers of oneerlijke handelspraktijken zijn schadelijk voor een bloeiende economie. Daarom moet de EU haar antitrust- en mededingingsrecht volledig toepassen om eerlijke concurrentie te garanderen.

Vijfde uitdaging: het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Om onze digitale economie een impuls te geven is het van cruciaal belang om te investeren in digitale vaardigheden – zeer gespecialiseerde vaardigheden zoals data-analyse, maar ook de fundamentele digitale geletterdheid van de bevolking als geheel. We moeten voorkomen dat juist die mensen achterblijven die de begunstigden van de Digitale Revolutie zouden moeten zijn. De Commissie schat dat de voltooiing van de digitale interne markt 3.8 miljoen banen zou kunnen creëren.

Laten we deze uitdagingen aangaan en laten we dit snel doen. De rest van de wereld wacht niet tot Europa eindelijk wakker wordt met de digitale revolutie. De Verenigde Staten hebben een zeer sterke digitale industrie, gebouwd op een enorme thuismarkt met zeer weinig of geen barrières. De Aziatische economieën worden steeds competitiever.

Het Europees Parlement roept u vandaag op om u in te zetten voor een Digitale Unie; een die veilig, innovatief en inclusief is, om de weg te effenen voor een innovatieve en welvarende digitale toekomst voor Europa.

UK

Dames en heren,

Last week I went for an official visit to London and had an open-minded exchange with Prime Minister David Cameron. During this meeting I stressed the importance of dialogue regarding Britain’s efforts to reform the EU.

Het Europees Parlement wacht op de concrete voorstellen, die uw premier hier vandaag in Brussel zal presenteren, om gesprekken op basis van wederzijds vertrouwen te starten.

Eerder vandaag lanceerde ik samen met Commissievoorzitter Juncker, premier Strajuma en premier Bettel de formele opening van de onderhandelingen over het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, gericht op een transparanter en democratisch legitieme besluitvorming in Europa, wat zou leiden tot een meer transparante en democratisch legitieme besluitvorming in Europa. effectief wetgevingsproces. Ik hoop dat deze doelstellingen in lijn zijn met uw doelstellingen, premier Cameron.

De bal ligt nu in het kamp van de Britse regering en het Britse volk. De Britse regering riep op tot een referendum. Het is nu de verantwoordelijkheid van de Britse regering en het Britse volk. Het is aan jou om te beslissen waar jouw toekomst ligt.

The Five President’s Report presented today is ample proof that the EU shares the British government’s goals of making the EU more democratic, more effective and more transparent. Today we are also discussing the digital single market which offers unique opportunities for boosting Europe’s economy. If the British government makes concrete proposals that will make the EU more democratic, more effective and transparent, and that deepen the single market, we will certainly be able to reach an agreement. But we strongly doubt, that treaty change is the right path to follow, in order to address and implement the concerns of the British government.

Oplossingen komen niet tot stand doordat één lidstaat eisen stelt en verwacht dat de andere lidstaten dat ook doen. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden door voorstellen te doen die bijdragen aan het algemeen belang. Het gaat om het doen van voorstellen die niet inspelen op het binnenlandse debat, maar een toegevoegde waarde zullen hebben voor heel Europa; voorstellen die evenzeer in het belang zijn van de Britse burgers als in het belang van alle EU-burgers.

In the past, the EU has demonstrated time and again both its willingness and ability to accommodate national specificities and opt-outs for countries who did not wish to engage in an “ever closer union”, while at the same time protecting the principles which make the EU a success. If the UK government presents constructive and considerate proposals that will make the EU and the lives of our citizens better there is no reason why your concerns cannot be addressed. And in this vein, you can count on the European Parliament as a partner.

Dank u voor uw aandacht.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending