Verbind je met ons

EU

Verslag van de Commissie over corruptie een goed begin, maar er ontbreekt informatie die nodig is om het fraude- en corruptiebestrijdingsbeleid te onderbouwen, zeggen EU-controleurs

DELEN:

gepubliceerd

on

img_606x341_europe-corruption-060612euIn een vandaag (10 april) gepubliceerde brief van de Europese Rekenkamer aan de leiders van de EU wordt het anticorruptierapport van de Europese Commissie bekritiseerd als overdreven beschrijvend, met weinig analyses en geen inhoudelijke bevindingen, en in plaats daarvan gebaseerd op de resultaten van corruptie perceptiepeilingen, waarvan het nut beperkt is.

“Op het eerste gezicht lijkt de uitkomst van het rapport van de Commissie alarmerend. Maar de bevindingen van het rapport zijn voornamelijk gebaseerd op de percepties van burgers en bedrijven”, aldus Alex Brenninkmeijer, het ECA-lid dat verantwoordelijk is voor de analyse. “De werkelijkheid kan heel anders zijn. En het is jammer dat de Commissie de EU-instellingen en -organen buiten haar analyse heeft gelaten.”

De EU-controleurs zeiden dat corruptie en fraude het vertrouwen in openbare instellingen en de democratie aantasten, en dat ze ook de werking van de interne markt van de EU ondermijnen. De ERK verwelkomt het corruptiebestrijdingsverslag van de Commissie als een veelbelovend begin van een nuttige discussie. De onafhankelijke rekenkamer moedigt een dergelijke discussie aan, omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan de verantwoordingsplicht van publieke instellingen, zowel op nationaal als op EU-niveau, richting EU-burgers. Het bevorderen van goed bestuur door het verbeteren van de transparantie en de verantwoordingsplicht – met name op het gebied van corruptiebestrijdingsmaatregelen – is essentieel voor het winnen van publiek vertrouwen in publieke instellingen. Een beleid van transparantie en verantwoordingsplicht is van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat deze instellingen hun taken naar behoren kunnen uitoefenen en de integriteit van hun personeel kunnen waarborgen. Transparantie en integriteit zijn belangrijke voorwaarden voor de bestrijding van fraude en corruptie.

De ERK is van mening dat grondige tijdige en nauwkeurige gegevens en onafhankelijke evaluaties, op het niveau van de EU en de lidstaten, verder moeten worden ontwikkeld om het volgende te identificeren: (1) de feitelijke risicogebieden; (2) redenen waarom corruptie voorkomt en; (3) welke maatregelen genomen moeten worden en welke effectief zijn gebleken. Het baseren van anti-corruptiemaatregelen op percepties in plaats van op het feitelijk voorkomen van corruptie brengt het risico met zich mee dat deze maatregelen onnodig belastend zijn en er niet in slagen de werkelijke oorzaken van corruptie aan te pakken.

De volledige tekst van de brief kan zijn hier gevonden.

Het EU-corruptiebestrijdingsmechanisme van 2011, dat is gebaseerd op artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, verplicht de Europese Commissie om vanaf 2013 om de twee jaar een rapport over de bestrijding van corruptie op te stellen.

Het rapport van de Commissie beschrijft trends en ontwikkelingen op het gebied van corruptie en identificeert een aantal succesvolle anti-corruptiemaatregelen die in de lidstaten worden toegepast. Daarbij bestrijkt het rapport een breed scala aan kwesties en specifieke gebieden waar corruptie een bijzonder risico vormt. Het rapport heeft echter vooral een beschrijvend karakter. Het is gebaseerd op de uitkomsten van rondetafelgesprekken, informatie uit de Eurobarometer en een evaluatie van de anticorruptiemaatregelen. Het ontbreekt aan informatie over concrete bevindingen.

advertentie

In dit eerste corruptiebestrijdingsverslag legt de Commissie geen verband met de algemene kwestie van fraude en corruptie in de EU en haar lidstaten. De Commissie geeft echter wel argumenten voor haar thematische focus op overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten zijn een gebied met een grote impact op het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage en worden daarom als een gebied met een hoog risico beschouwd. De schatting van de Rekenkamer van het foutenpercentage is geen maatstaf voor fraude of corruptie. Fouten bij overheidsaanbestedingen kunnen ertoe leiden dat de doelstellingen van de regels voor overheidsopdrachten – het bevorderen van eerlijke concurrentie en het garanderen dat contracten worden gegund aan de best gekwalificeerde bieder – niet altijd zijn bereikt. De ERK rapporteert alle vermoedelijke gevallen van fraude en corruptie bij deze tekortkomingen aan OLAF, dat onderzoeksbevoegdheden heeft.

Het door de Commissie gepresenteerde anti-corruptierapport evalueert de resultaten van nationale initiatieven. Er wordt geen overtuigende verklaring gegeven waarom de EU-instellingen en -organen van de analyse zijn uitgesloten. Uit het rapport zelf en uit de feedback die het ontving van onder meer de Europese Ombudsman en het debat in het Europees Parlement blijkt echter dat het weglaten van EU-instellingen en -organen in het rapport ongelukkig was.

Het anti-corruptierapport van de Europese Commissie kan dat wel zijn hier gevonden.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending