Verbind je met ons

EU-begroting

EU-rekeningen zijn goedgekeurd, maar fouten blijven bestaan ​​op alle belangrijke uitgaventerreinen, zeggen controleurs

DELEN:

gepubliceerd

on

auditorsHet jaarverslag over de EU-begroting voor het begrotingsjaar 2012 is vandaag gepubliceerd door de Europese Rekenkamer (ERK). Als onafhankelijk controleur heeft de ERK de rekeningen van de Europese Unie over 2012 goedgekeurd, zoals zij sinds het begrotingsjaar 2007 elk jaar heeft gedaan. Maar op de meeste uitgaventerreinen van de EU-begroting constateert het rapport dat de geldende wetgeving nog steeds niet volledig wordt nageleefd.

De ERK roept op tot een heroverweging van de EU-uitgavenregels en beveelt aan het wetgevingskader te vereenvoudigen. Het lijkt erop dat de programmeringsperiode 2014-2020 waarschijnlijk uitgavengericht zal blijven – bedoeld om de EU-begroting toegewezen en besteed te krijgen – in plaats van zich te concentreren op de waarde die het moet opleveren.

"Europese burgers hebben het recht te weten waar hun geld aan wordt uitgegeven en of het goed wordt gebruikt", aldus ERK-voorzitter Vítor Caldeira. "Ze hebben ook het recht om te weten of het waarde oplevert, vooral in een tijd waarin de overheidsfinanciën zo onder druk staan."

Kijkend naar de EU-begroting als geheel, bedraagt ​​de schatting van de ERK van het foutenpercentage voor uitgaven 4.8 % voor het begrotingsjaar 2012 (3.9 % in 2011). Alle operationele uitgaventerreinen vertoonden in 2012 materiële fouten. De schatting van het foutenpercentage is geen maatstaf voor fraude of verspilling. Het is een schatting van het geld dat niet had mogen worden uitbetaald omdat het niet in overeenstemming met de betreffende wetgeving werd gebruikt. Typische fouten zijn onder meer betalingen voor begunstigden of projecten die niet subsidiabel waren of voor aankopen van diensten, goederen of investeringen zonder correcte toepassing van regels voor overheidsaankopen.

In 2012 gaf de EU 138.6 miljard euro uit, waarvan ongeveer 80% gezamenlijk wordt beheerd door de Commissie en de lidstaten. De ERK was kritisch over de autoriteiten van de lidstaten wanneer zij over voldoende informatie beschikten om fouten te ontdekken en te corrigeren alvorens terugbetaling uit de EU-begroting te vragen. De regels voor de huidige uitgavenperiode 2007-2013 bieden beperkte stimulansen voor de lidstaten om systemen voor financieel beheer effectiever te gebruiken. Bij cohesie-uitgaven kunnen foutieve declaraties bijvoorbeeld gewoon worden ingetrokken en vervangen zonder geld uit de EU-begroting te verliezen.

De controlebevindingen en adviezen van de ERK gaan in op manieren om het financieel beheer van de EU te verbeteren. De ERK beveelt daarom aan dat hiermee ten volle rekening wordt gehouden bij het invullen van de regels voor het beheer en de controle voor het financieel kader 2014-2020.

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke controle-instantie van de Europese Unie. De controleverslagen en adviezen van de ERK vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. De output ervan wordt gebruikt om – met name in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure – degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-begroting ter verantwoording te roepen. Dit is voornamelijk de Commissie, maar ook de andere instellingen en organen van de EU. De lidstaten spelen ook een belangrijke rol bij gedeeld beheer.

advertentie

De ERK toetst steekproeven van verrichtingen om statistisch onderbouwde schattingen te maken van de mate waarin de ontvangsten, de uitgaven als geheel en de verschillende uitgaventerreinen (groepen beleidsterreinen) fouten bevatten.

Naar het oordeel van de ERK geven de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie in alle materiële opzichten een getrouw beeld van de financiële positie van de Unie per 31 december 2012, de resultaten van haar activiteiten, haar kasstromen en de veranderingen in de nettoactiva voor het jaar toen geëindigd.

De EU-ontvangsten die ten grondslag liggen aan de rekeningen over 2012 zijn in alle materiële opzichten wettig en regelmatig. De onderliggende vastleggingen bij de rekeningen over 2012 zijn in alle materiële opzichten wettig en regelmatig.

De onderzochte toezicht- en controlesystemen zijn gedeeltelijk doeltreffend wat betreft het waarborgen van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen. Alle beleidsgroepen die beleidsuitgaven bestrijken, bevatten fouten van materieel belang. De schatting van de ERK voor het meest waarschijnlijke foutenpercentage voor ten laste gelegde betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen is 4.8%.

Om deze redenen is de ERK van mening dat de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor het per 31 december 2012 afgesloten jaar fouten van materieel belang bevatten.

Het geschatte foutenpercentage voor uitgaven uit de EU-begroting als geheel is in 2012 weer gestegen, van 3.9 % naar 4.8 %. Een deel van die stijging (0.3 procentpunt) is het gevolg van een wijziging in de steekproefaanpak van de ERK. Het geschatte foutenpercentage is sinds 2009 elk jaar gestegen, nadat het in de drie voorgaande jaren was gedaald.

Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid blijven het meest foutgevoelige uitgaventerrein met een geschat foutenpercentage van 7.9 %, gevolgd door regionaal beleid, energie en vervoer met een geschat foutenpercentage van 6.8 %.

De stijgingen van het geschatte foutenpercentage waren het grootst voor de uitgaventerreinen werkgelegenheid en sociale zaken, landbouw: marktondersteuning en rechtstreekse steun en regionaal beleid, energie en vervoer.

Voor de meeste verrichtingen met fouten op de gebieden onder gedeeld beheer (bv. landbouw en cohesie) beschikten de autoriteiten van de lidstaten over voldoende informatie om de fouten te kunnen opsporen en corrigeren.

De aanzienlijke kloof tussen vastleggings- en betalingskredieten, in combinatie met een grote onderbesteding aan het begin van de huidige programmeringsperiode, heeft geleid tot een opeenhoping van het equivalent van 2 jaar en 3 maanden aan ongebruikte vastleggingen (217 miljard EUR eind 2012). Dit leidt tot druk op het budget voor betalingen. Om die situatie op te lossen, is het essentieel dat de Commissie haar betalingsverplichtingen voor de middellange en lange termijn plant.

Voor veel gebieden van de EU-begroting is het wetgevingskader complex en is er onvoldoende aandacht voor prestaties. De voorstellen over landbouw en cohesie voor de programmeringsperiode 2014-2020 blijven fundamenteel gebaseerd op input (uitgavengericht) en zijn daarom nog steeds gericht op naleving van de regels in plaats van op prestaties.

Toespraak van de president van de Europese Rekenkamer, Vítor Caldeira

Uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat het beheer van de EU-begroting op de goede weg is

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending