Verbind je met ons

Zakelijk

Europese Commissie en de lidstaten om belemmeringen voor het beperken van de toegang tot gereglementeerde beroepen te beoordelen

DELEN:

gepubliceerd

on

FO269gereguleerde_beroepenDe Europese Commissie heeft vandaag (2 oktober) een mededeling aangenomen waarin de start wordt aangekondigd van een evaluatie van de nationale regelgeving inzake toegang tot beroepen. Gereglementeerde beroepen zijn beroepen waartoe de toegang afhankelijk is van het bezit van specifieke kwalificaties of waarvoor het gebruik van een specifieke titel is beschermd, bijvoorbeeld apothekers of architecten. Er zijn zeer goede redenen voor dergelijke beperkingen, bijvoorbeeld consumentenbescherming. Al te restrictieve voorwaarden voor toegang tot bepaalde beroepen kunnen jonge mensen echter ontmoedigen of zelfs verhinderen de arbeidsmarkt te betreden. Verschillende regelgevingsregimes kunnen het voor gekwalificeerde professionals moeilijk maken om te solliciteren op vacatures in andere lidstaten.

Een betere toegang tot beroepen, met name door een evenrediger en transparanter regelgevingskader in de lidstaten, zou de mobiliteit van gekwalificeerde beroepsbeoefenaars in de interne markt en de grensoverschrijdende verlening van professionele diensten vergemakkelijken. Het zou ook een positief effect kunnen hebben op de werkgelegenheidssituatie en de economische groei kunnen stimuleren, vooral omdat professionele diensten alleen al goed zijn voor ongeveer 9% van het bbp in de Europese Unie.

Om een ​​vollediger beeld te geven van de belemmeringen voor de toegang tot en de uitoefening van gereglementeerde beroepen, is een rapport over de bevindingen van de collegiale toetsing van rechtsvorm- en aandeelhoudersvereisten uitgevoerd in het kader van de Dienstenrichtlijn wordt ook vandaag gepubliceerd. Deze vereisten, die vaak komen bovenop beperkingen op de toegang tot beroepen, kunnen het opzetten van dochterondernemingen en multidisciplinaire praktijken belemmeren.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, zei: “Ondanks onze inspanningen is de mobiliteit van professionals in de Europese Unie nog steeds laag. De voorwaarden voor toegang tot bepaalde beroepen kunnen complex en belastend zijn en vaak sterk variëren van lidstaat tot lidstaat. Dit ontmoedigt werknemers om werk te zoeken en te vinden in andere lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat het nuttig zal zijn als de lidstaten in kaart brengen welke beroepen gereglementeerd zijn, en vervolgens een screening en evaluatie uitvoeren van de belemmeringen voor de toegang tot beroepen. Het gaat hier niet om het dereguleren van beroepen of het opleggen van sancties aan lidstaten, maar om het garanderen van een betere toegang tot professionele diensten door te beoordelen welke toegangsstructuren het beste een vereenvoudigd, proportioneel, veilig en transparant systeem bevorderen.”

Belangrijkste elementen van de communicatie

De mededeling van vandaag geeft uitvoering aan de eisen die zijn uiteengezet in de herziene richtlijn beroepskwalificaties – een van de prioriteiten van de Single Market Act I uit 2011. Het voorziet eerst in een transparantieoefening: elke lidstaat zal de lijst van beroepen die hij reglementeert, inclusief die op regionaal niveau, moeten rapporteren. De Commissie zal deze lijst vervolgens publiceren in de vorm van een Europese kaart van gereglementeerde beroepen waarop duidelijk wordt weergegeven welke beroepen gereglementeerd zijn en voor welke landen. Dankzij deze kaart moet een professional die in een andere lidstaat wil werken, weten welke voorwaarden elk land stelt voor de baan waarop hij of zij wil solliciteren.

De voorwaarden voor toegang tot beroepen kunnen aanzienlijk verschillen tussen EU-landen. De redenen achter die verschillen worden vaak niet goed begrepen. Het proces dat vandaag van start is gegaan, nodigt de lidstaten in een tweede fase uit om in de komende twee jaar een wederzijdse evaluatie uit te voeren van de respectieve belemmeringen die zij hebben die de toegang tot bepaalde beroepen beperken. Het bevat een ambitieus werkplan voor de Commissie en de nationale overheden die deelnemen aan de wederzijdse evaluatie. Belanghebbenden, met name vertegenwoordigers van professionals, zullen volledig bij deze oefening worden betrokken. Dit moet ook een dialoog mogelijk maken tussen lidstaten die verschillende benaderingen gebruiken, waarbij de impact van alle soorten formele en informele beperkingen op de toegang tot professionele activiteiten moet worden onderzocht.

advertentie

De resultaten van de Speciale Eurobarometer 'Interne markt' (nummer 398) ook vandaag gepubliceerd, geven een indicatie van hoe consumenten deze kwesties ervaren. EU-burgers zijn bij het kiezen van een dienstverlener van mening dat naast specifieke kwalificaties, reputatie en beroepservaring erg belangrijk zijn.

Achtergrond

Onevenredige lasten bij de toegang tot gereglementeerde beroepen waren een van de kwesties die werden benadrukt in de conclusies van de Europese Raad van 2 maart 2012, waarin werd opgeroepen tot het wegnemen van ongerechtvaardigde regelgevende belemmeringen op de eengemaakte markt. Op 14 juni 2012 riep het Europees Parlement de Commissie ook op om “gebieden in kaart te brengen waar de lidstaten de toegang tot gereglementeerde beroepen op onevenredige wijze blokkeren”. In Portugal, Polen, Italië, Slovenië en Spanje zijn al grote hervormingen gaande om de toegang tot gereglementeerde beroepen te vergemakkelijken. De kwestie kwam ook aan de orde in de landspecifieke aanbevelingen van sommige lidstaten.

In haar mededeling 'Een partnerschap voor nieuwe groei in de dienstensector 2012-2015' van 8 juni 2012 (zie IP / 12 / 587), de Commissie benadrukte het belang van modernisering van het regelgevingskader voor professionele dienstverlening en kondigde een mededeling over gereglementeerde beroepen aan.

Met de mededeling van vandaag wordt het startschot gegeven voor de implementatie van artikel 59 van de herziene richtlijn beroepskwalificaties – een van de prioriteiten van de Single Market Act I uit 2011. Deze bepaling van de richtlijn – waarover in juni een politiek akkoord werd bereikt (zie MEMO / 13 / 552) – vereist dat alle lidstaten al hun nationale regelgeving die de toegang tot beroepen beperkt, herzien en een wederzijdse evaluatie uitvoeren.

Deze mededeling bouwt ook voort op het resultaat van een werkplaats georganiseerd op 17 juni 2013 met nationale ministeries en belanghebbenden die beroepsgroepen vertegenwoordigen.

In juli 2012 bekrachtigde de Europese Raad de aanbevelingen van de Commissie aan verschillende lidstaten over de noodzaak om professionele diensten open te stellen om hun economieën en concurrentievermogen te versterken. Deze werden onderhouden en zelfs uitgebreid 2013 voor sommige lidstaten.

Bekijk MEMO/13/839.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending