Verbind je met ons

Leefomgeving

Green Deal: Commissie keurt nieuwe strategie voor chemische stoffen voor een gifvrij milieu goed

gepubliceerd

on

Vandaag (14 oktober) heeft de Europese Commissie de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling van chemische stoffen aangenomen. De strategie is de eerste stap in de richting van een nulvervuilingsambitie voor een gifvrij milieu, aangekondigd in de Europese Green Deal. De strategie zal innovatie voor veilige en duurzame chemicaliën stimuleren en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen gevaarlijke chemicaliën verbeteren.

Dit omvat het verbieden van het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, cosmetica, wasmiddelen, materialen die met voedsel in contact komen en textiel, tenzij dit essentieel is voor de samenleving, en ervoor zorgen dat alle chemicaliën veiliger en duurzamer worden gebruikt. Chemische strategie erkent ten volle de fundamentele rol van chemicaliën voor het menselijk welzijn en voor de groene en digitale transitie van de Europese economie en samenleving. Tegelijkertijd erkent het de dringende noodzaak om de gezondheids- en milieu-uitdagingen aan te pakken die worden veroorzaakt door de meest schadelijke chemicaliën.

In deze geest bevat de strategie concrete acties om chemicaliën veilig en duurzaam te maken door hun ontwerp en om ervoor te zorgen dat chemicaliën al hun voordelen kunnen opleveren zonder de planeet en de huidige en toekomstige generaties te schaden. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat de meest schadelijke chemicaliën voor de menselijke gezondheid en het milieu worden vermeden voor niet-essentieel maatschappelijk gebruik, met name in consumentenproducten en met betrekking tot de meest kwetsbare groepen, maar ook dat alle chemicaliën veiliger en duurzamer worden gebruikt.

Er zullen verschillende innovatie- en investeringsacties worden gepland om de chemische industrie bij deze overgang te begeleiden. De strategie vestigt ook de aandacht van de lidstaten op de mogelijkheden van de Recovery and Resilience Facility om te investeren in de groene en digitale transitie van EU-industrieën, ook in de chemische sector.

Verbetering van de bescherming van gezondheid en milieu

De strategie heeft tot doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen schadelijke chemicaliën aanzienlijk te verbeteren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Vlaggenschipinitiatieven zijn met name:

Afbouw van consumentenproducten, zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, cosmetica, wasmiddelen, materialen die met voedsel in contact komen en textiel, de meest schadelijke stoffen, waaronder onder meer hormoonontregelaars, chemicaliën die het immuunsysteem en de ademhalingswegen aantasten, en persistente stoffen zoals per - en polyfluoralkylstoffen (PFAS), tenzij het gebruik ervan essentieel is voor de samenleving.

De aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in alle producten minimaliseren en zoveel mogelijk vervangen. Er zal prioriteit worden gegeven aan die productcategorieën die kwetsbare bevolkingsgroepen treffen en die met het grootste potentieel voor circulaire economie.

Het combinatie-effect van chemicaliën (cocktaileffect) aanpakken door beter rekening te houden met het risico voor de menselijke gezondheid en het milieu door dagelijkse blootstelling aan een brede mix van chemicaliën uit verschillende bronnen.

Ervoor zorgen dat producenten en consumenten toegang hebben tot informatie over chemische inhoud en veilig gebruik, door informatievereisten in te voeren in het kader van het initiatief inzake duurzaam productbeleid.

Innovatie stimuleren en het concurrentievermogen van de EU bevorderen

Het veiliger en duurzamer maken van chemicaliën is een blijvende noodzaak, evenals een grote economische kans. De strategie beoogt deze kans te grijpen en de groene transitie van de chemiesector en zijn waardeketens mogelijk te maken. Nieuwe chemicaliën en materialen moeten zoveel mogelijk veilig en duurzaam zijn ontworpen, dwz van productie tot einde levensduur. Dit helpt de meest schadelijke effecten van chemicaliën te voorkomen en zorgt voor een zo laag mogelijke impact op het klimaat, het gebruik van hulpbronnen, ecosystemen en biodiversiteit.

In de strategie wordt de EU-industrie beschouwd als een wereldwijd concurrerende speler bij de productie en het gebruik van veilige en duurzame chemicaliën. De in de strategie aangekondigde acties zullen industriële innovatie ondersteunen, zodat dergelijke chemicaliën de norm op de EU-markt en wereldwijd een benchmark worden.

Dit zal voornamelijk gebeuren door:

Het ontwikkelen van criteria voor veilig en duurzaam door ontwerp en het verzekeren van financiële steun voor de commercialisering en acceptatie van veilige en duurzame chemicaliën; Zorgen voor de ontwikkeling en het gebruik van veilige en duurzaam ontworpen stoffen, materialen en producten via financierings- en investeringsinstrumenten van de EU en publiek-private partnerschappen.

Aanzienlijke versterking van de handhaving van EU-regels, zowel aan de grenzen als op de interne markt. ~

Het opzetten van een EU-agenda voor onderzoek en innovatie voor chemicaliën, om lacunes in de kennis over de impact van chemicaliën op te vullen, innovatie te bevorderen en af ​​te zien van dierproeven.

Vereenvoudiging en consolidering van het EU-rechtskader - bijvoorbeeld door de introductie van het proces "Eén stof één beoordeling", versterking van de beginselen "geen gegevens, geen markt" en door gerichte wijzigingen in REACH en sectorale wetgeving, om er maar een paar te noemen. De Commissie zal ook wereldwijd veiligheids- en duurzaamheidsnormen bevorderen, met name door het goede voorbeeld te geven en een coherente aanpak te bevorderen die erop gericht is dat gevaarlijke stoffen die in de EU verboden zijn, niet voor export worden geproduceerd.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal: “De strategie voor chemische stoffen is de eerste stap in de richting van Europa's ambitie om geen vervuiling te maken. Chemische stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven en stellen ons in staat om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om onze economie groener te maken. Maar we moeten ervoor zorgen dat chemicaliën worden geproduceerd en gebruikt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu niet schaadt. Het is vooral belangrijk om te stoppen met het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten, van speelgoed en kinderverzorgingsproducten tot textiel en materialen die in contact komen met ons voedsel. "

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevicius zei: “We danken ons welzijn en onze hoge levensstandaard aan de vele nuttige chemicaliën die mensen de afgelopen 100 jaar hebben uitgevonden. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor de schade die gevaarlijke chemicaliën aan ons milieu en onze gezondheid opleveren. We hebben een lange weg afgelegd bij het reguleren van chemicaliën in de EU, en met deze strategie willen we voortbouwen op onze prestaties en verder gaan om te voorkomen dat de gevaarlijkste chemicaliën het milieu en ons lichaam binnendringen, en vooral de meest kwetsbare en kwetsbare chemicaliën treffen. . "

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Onze gezondheid moet altijd op de eerste plaats komen. Dat is precies wat we hebben bereikt met een vlaggenschipinitiatief van de Commissie, zoals de chemische strategie. Chemische stoffen zijn essentieel voor onze samenleving en moeten veilig en duurzaam worden geproduceerd. Maar we moeten worden beschermd tegen de schadelijke chemicaliën om ons heen. Deze strategie toont ons grote engagement en onze vastberadenheid om de gezondheid van de burgers in de hele EU te beschermen. "

Achtergrond

In 2018 was Europa de op een na grootste producent van chemicaliën (goed voor 16.9% van de omzet). De chemische fabricage is de vierde grootste industrie in de EU en biedt rechtstreeks werk aan ongeveer 1.2 miljoen mensen. 59% van de geproduceerde chemicaliën wordt rechtstreeks geleverd aan andere sectoren, incl. gezondheid, bouw, automobiel, elektronica en textiel. De wereldwijde productie van chemicaliën zal tegen 2030 naar verwachting zijn verdubbeld, en het toch al wijdverbreide gebruik van chemicaliën zal waarschijnlijk ook toenemen, ook in consumentenproducten.

De EU heeft een geavanceerde chemicaliënwetgeving, die de meest geavanceerde kennisbasis over chemicaliën ter wereld heeft opgeleverd en wetenschappelijke organen heeft opgericht om de risico- en gevarenbeoordelingen van chemicaliën uit te voeren. De EU is er ook in geslaagd de risico's voor mens en milieu van bepaalde gevaarlijke chemicaliën zoals kankerverwekkende stoffen te verminderen. Toch moet het chemicaliënbeleid van de EU verder worden versterkt om rekening te houden met de nieuwste wetenschappelijke kennis en de zorgen van de burgers.

Veel chemicaliën kunnen het milieu en de menselijke gezondheid schaden, ook toekomstige generaties. Ze kunnen ecosystemen verstoren en de veerkracht van de mens en het reactievermogen op vaccins verzwakken. Humane biomonitoringstudies in de EU wijzen op een groeiend aantal verschillende gevaarlijke chemicaliën in menselijk bloed en lichaamsweefsel, waaronder bepaalde pesticiden, biociden, farmaceutische producten, zware metalen, weekmakers en vlamvertragers. Gecombineerde prenatale blootstelling aan verschillende chemicaliën heeft geleid tot een verminderde groei van de foetus en lagere geboortecijfers.

Leefomgeving

President von der Leyen op EU Green Week 2020: Op weg naar Kunming

gepubliceerd

on

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield een toespraak tijdens de slotzitting van de EU Green Week 2020. “Biodiversiteit vormt de kern van [onze] toekomst en de toekomst van onze planeet. Er is geen keuze tussen natuur enerzijds en economie anderzijds. Wat goed is voor de natuur, is goed voor de economie. Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit gebeuren voor onze ogen. Ze versterken elkaar. De noodzaak om te handelen is nog nooit zo duidelijk geweest. Dit is wat mij drijft als voorzitter van de Europese Commissie. "

In haar toespraak riep president Von der Leyen alle aanwezigen op om hun krachten te bundelen om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden en van Europa hierin een wereldleider te maken: “Vandaag roepen we iedereen op om mee te doen aan onze actie om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. U bent vandaag talrijk, afkomstig uit alle delen van Europa, de publieke en private sector, kleine dorpen en grote steden, start-ups, KMO's en multinationals. En er zijn steeds meer bondgenoten in de wereld: ontwikkelings- en humanitaire organisaties; bedrijven en steden; jeugd- en geloofsorganisaties; en natuurlijk alle landen en regio's over de hele wereld die het verlies aan biodiversiteit willen aanpakken. We werken samen. We bieden leiderschap om ons te helpen om volgend jaar overeenstemming te bereiken over een nieuw Global Biodiversity Framework in Kunming. Globale regels die duidelijk en meetbaar zijn, waardoor we elkaar verantwoordelijk kunnen houden. Laten we, ieder van ons, zonder uitstel handelen. U kunt op mijn inzet rekenen. "

De volledige toespraak is online beschikbaar hier.

Verder lezen

Leefomgeving

Commissie lanceert kenniscentrum om het verlies aan biodiversiteit om te keren en de ecosystemen van Europa te beschermen

gepubliceerd

on

In het kader van de Europese groene weeklanceert de Europese Commissie een nieuw Kenniscentrum Biodiversiteit: een one-stop-shop voor wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor het herstellen en beschermen van de natuurlijke ecosystemen die ons voorzien van voedsel, medicijnen, materialen, recreatie en welzijn. Het kenniscentrum zal de nieuwste kennis over biodiversiteit beschikbaar stellen om de impact van EU-beleid te versterken.

Het zal ook helpen om de implementatie van het EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, dat tot doel heeft de Europese biodiversiteit tegen het einde van het decennium op weg te helpen naar herstel. Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: “Alleen wat wordt gemeten, wordt gedaan. Als we de EU-biodiversiteitsstrategie willen waarmaken, moeten we alle punten beter met elkaar verbinden, en daarvoor hebben we degelijke gegevens nodig. Of het nu gaat om de status van bestuivers, de milieu-impact van pesticiden, de waarde van natuur voor het bedrijfsleven of de economische beweegredenen van op de natuur gebaseerde oplossingen. We moeten ook ten volle gebruik maken van de digitale transformatie, aardobservatie en burgerwetenschap. Het nieuwe kenniscentrum zal dit alles samenbrengen en de manier waarop we kennis over biodiversiteit genereren en beheren verbeteren, voor gebruik op beleidsterreinen. "

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, voegde toe: “De wetenschap speelt een cruciale rol bij het behoud van onze biodiversiteit. Onder leiding van onze eigen wetenschappers van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, zal het nieuwe Kenniscentrum voor Biodiversiteit de Europese en mondiale onderzoeksgemeenschap en beleidsmakers helpen om de enorme hoeveelheid beschikbare informatie te oogsten en te begrijpen, door deze te stroomlijnen in effectief beleid dat de Europese ecosystemen beschermt en de diensten die ze bieden aan Europese burgers. "

Bovendien is de allereerste EU-brede ecosysteembeoordeling gearriveerd, waaruit blijkt dat er een schat aan biodiversiteitsgegevens bestaat die kunnen helpen bij het nemen van de juiste maatregelen om de druk op onze ecosystemen te verlichten, maar veel daarvan blijft ongebruikt. Uit de beoordeling blijkt dat we steeds afhankelijker worden van onze ecosystemen, die zelf onder hoge druk blijven staan ​​door de gevolgen van klimaatverandering en menselijke activiteiten. Het Kenniscentrum Biodiversiteit zal de uitdagingen die bij de beoordeling aan het licht komen direct aanpakken. Meer informatie is beschikbaar hier.

Verder lezen

Landbouw

Commissie verwelkomt akkoord van de Raad over toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid

gepubliceerd

on

Op 20 oktober bereikte de Raad overeenstemming over zijn onderhandelingsstandpunt, de zogenaamde algemene oriëntatie, over de hervormingsvoorstellen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Commissie verwelkomt dit akkoord, een beslissende stap op weg naar de onderhandelingsfase met de medewetgevers.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: “Ik verwelkom de geboekte vooruitgang en de algemene benadering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die vannacht is bereikt. Dit is een belangrijke stap voor onze boeren en onze boerengemeenschap. Ik ben dankbaar voor de constructieve samenwerking van de lidstaten en ik vertrouw erop dat deze overeenkomst ertoe zal bijdragen dat de Europese landbouw in de toekomst economische, ecologische en sociale voordelen kan blijven bieden aan onze boeren en burgers. "

Het Europees Parlement stemt ook over de voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tijdens de plenaire vergadering, met stemmingsessies die gepland staan ​​tot vandaag (23 oktober). Zodra het Europees Parlement het eens is over een standpunt voor alle drie de GLB-verslagen, kunnen de medewetgevers de onderhandelingsfase beginnen om tot een algemeen akkoord te komen.

De Commissie presenteerde haar GLB-hervormingsvoorstellen in juni 2018, gericht op een meer flexibele, prestatie- en resultaatgerichte aanpak, en tegelijkertijd hogere ambities op het gebied van milieu en klimaatactie. Na de goedkeuring van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, presenteerde de Commissie de verenigbaarheid van de GLB-hervorming met de ambitie van de Green Deal.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending