Verbind je met ons

Leefomgeving

Europese Green Deal: Commissie stelt nieuwe strategie voor om EU-bossen te beschermen en te herstellen

DELEN:

gepubliceerd

on

Vandaag (16 juli) heeft de Europese Commissie de Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, een vlaggenschipinitiatief van de Europese Green Deal die voortbouwt op de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030. De strategie draagt ​​bij aan de pakket maatregelen voorgesteld om tegen 55 een reductie van de broeikasgasemissies van ten minste 2030% en klimaatneutraliteit in 2050 in de EU te bereiken. Het helpt de EU ook haar toezegging na te komen om de koolstofverwijdering door natuurlijke putten te verbeteren volgens de Klimaatwet. Door de sociale, economische en milieuaspecten samen aan te pakken, wil de bosstrategie de multifunctionaliteit van de EU-bossen waarborgen en de centrale rol van boswachters benadrukken.

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Ze fungeren als koolstofputten en helpen ons de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en de gevolgen van droogte te verminderen. Helaas hebben de Europese bossen te lijden onder veel verschillende vormen van druk, waaronder klimaatverandering.

Bescherming, herstel en duurzaam beheer van bossen

advertentie

De bosstrategie bevat een visie en concrete acties om de kwantiteit en kwaliteit van bossen in de EU te vergroten en hun bescherming, herstel en veerkracht te versterken. De voorgestelde maatregelen zullen de koolstofvastlegging vergroten door middel van verbeterde putten en voorraden en zo bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering. De strategie verbindt zich ertoe oerbossen en oerbossen strikt te beschermen, aangetaste bossen te herstellen en ervoor te zorgen dat ze duurzaam worden beheerd - op een manier die de vitale ecosysteemdiensten die bossen bieden en waarvan de samenleving afhankelijk is, in stand houdt.

De strategie promoot de meest klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke bosbeheerpraktijken, benadrukt de noodzaak om het gebruik van houtachtige biomassa binnen de duurzaamheidsgrenzen te houden en moedigt hulpbronnenefficiënt houtgebruik aan in overeenstemming met het cascadeprincipe.

Waarborgen van de multifunctionaliteit van EU-bossen

De strategie voorziet ook in de ontwikkeling van betalingsregelingen voor boseigenaren en -beheerders voor het leveren van alternatieve ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld door delen van hun bossen intact te houden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal onder meer een kans bieden voor meer gerichte steun aan bosbouwers en aan de duurzame ontwikkeling van bossen. De nieuwe bestuursstructuur voor bossen zal een meer inclusieve ruimte creëren voor lidstaten, boseigenaren en -beheerders, de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om te discussiëren over de toekomst van bossen in de EU en deze waardevolle activa voor de komende generaties in stand te houden.

Ten slotte kondigt de bosstrategie een wettelijk voorstel aan om de monitoring, rapportage en gegevensverzameling van bossen in de EU te intensiveren. Geharmoniseerde EU-gegevensverzameling, gecombineerd met strategische planning op het niveau van de lidstaten, zal een alomvattend beeld geven van de staat, de evolutie en de beoogde toekomstige ontwikkelingen van bossen in de EU. Dit is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat bossen hun veelzijdige functies voor klimaat, biodiversiteit en economie kunnen waarmaken.

De strategie gaat vergezeld van een wegenkaart voor het planten van drie miljard extra bomen in heel Europa tegen 2030 met volledige inachtneming van ecologische principes - de juiste boom op de juiste plaats voor het juiste doel.

Executive Vice President van de Europese Green Deal Frans Timmermans zei: “Bossen bieden een thuis voor het grootste deel van de biodiversiteit die we op aarde aantreffen. Om ons water schoon en onze bodems rijk te laten zijn, hebben we gezonde bossen nodig. De Europese bossen lopen gevaar. Daarom zullen we ons inspannen om ze te beschermen en te herstellen, om het bosbeheer te verbeteren en om boswachters en bosbeheerders te ondersteunen. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de natuur. Wat we doen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden, doen we voor onze eigen gezondheid en toekomst.”

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: "Bossen zijn de longen van onze aarde: ze zijn van vitaal belang voor ons klimaat, onze biodiversiteit, onze bodem en onze luchtkwaliteit. Bossen zijn ook de longen van onze samenleving en economie: ze zorgen voor levensonderhoud in plattelandsgebieden, leveren essentiële producten voor onze burgers en hebben door hun aard een diepe sociale waarde. De nieuwe Bosstrategie erkent deze multifunctionaliteit en laat zien hoe milieuambitie hand in hand kan gaan met economische welvaart. Door deze strategie, en met steun van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen onze bossen en onze boswachters leven inblazen in een duurzaam, welvarend en klimaatneutraal Europa.”

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "Europese bossen zijn een waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Het beschermen, herstellen en opbouwen van de veerkracht van Europese bossen is niet alleen essentieel om de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden, maar ook om de sociaaleconomische functies van bossen te behouden. De enorme betrokkenheid bij openbare raadplegingen laat zien dat Europeanen begaan zijn met de toekomst van onze bossen, dus we moeten de manier waarop we onze bossen beschermen, beheren en laten groeien, veranderen, zodat dit voor iedereen echte voordelen zou opleveren.”

Achtergrond

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit dankzij hun functie als koolstofputten en hun vermogen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en droogte te verminderen gevolg. Het zijn ook waardevolle ecosystemen die een groot deel van de Europese biodiversiteit herbergen. Hun ecosysteemdiensten dragen bij aan onze gezondheid en ons welzijn door middel van waterregulering, voedselvoorziening, verstrekking van medicijnen en materialen, rampenrisicovermindering en -beheersing, bodemstabilisatie en erosiebestrijding, lucht- en waterzuivering. Bossen zijn een plek voor recreatie, ontspanning en leren, evenals een deel van het levensonderhoud.

Meer informatie

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Vragen en antwoorden over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Factsheet Natuur en bossen

Factsheet – 3 miljard extra bomen

3 miljard bomen website

Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie EU-economie en -maatschappij voor om klimaatambities waar te maken

Elektriciteit interconnectiviteit

Commissie keurt Franse regeling van 30.5 miljard euro goed ter ondersteuning van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Franse steunregeling goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare elektriciteit. De maatregel zal Frankrijk helpen zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen zonder de concurrentie onnodig te verstoren en zal bijdragen aan de Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Executive Vice President Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: "Deze steunmaatregel zal de ontwikkeling van belangrijke hernieuwbare energiebronnen stimuleren en een overgang naar een ecologisch duurzame energievoorziening ondersteunen, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU Green Deal. De selectie van de begunstigden door middel van een concurrerend biedproces zal zorgen voor de beste waarde voor het geld van de belastingbetaler, terwijl de concurrentie op de Franse energiemarkt behouden blijft." 

Het Franse schema

advertentie

Frankrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een ​​nieuwe regeling in te voeren ter ondersteuning van elektriciteit die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, namelijk aan onshore-exploitanten van zonne-, onshore-wind- en waterkrachtinstallaties. De regeling verleent steun aan deze exploitanten die worden gegund via openbare aanbestedingen. De maatregel omvat met name zeven soorten aanbestedingen voor in totaal 34 GW aan nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie die tussen 2021 en 2026 zullen worden georganiseerd: (i) zonne-energie op de grond, (ii) zonne-energie op gebouwen, (iii) wind op land, (iv) waterkrachtinstallaties, (v) innovatieve zonne-energie, (vi) eigen verbruik en (vii) een technologieneutrale aanbesteding. De steun heeft de vorm van een premie bovenop de elektriciteitsmarktprijs. De maatregel heeft een voorlopig totaal budget van circa € 30.5 miljard. De regeling loopt tot 2026 en steun kan worden uitbetaald voor een periode van maximaal 20 jaar nadat de nieuwe hernieuwbare installatie op het net is aangesloten.

Beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op basis van de EU-staatssteunregels, met name de 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energiebesparing.

De Commissie heeft vastgesteld dat de steun nodig is om de opwekking van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen om de milieudoelstellingen van Frankrijk te halen. Het heeft ook een stimulerend effect, omdat de projecten anders niet zouden kunnen plaatsvinden zonder draagvlak. Bovendien is de steun evenredig en beperkt tot het noodzakelijke minimum, aangezien de hoogte van de steun via openbare aanbestedingen zal worden vastgesteld. Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de positieve effecten van de maatregel, met name de positieve milieueffecten, opwegen tegen eventuele negatieve effecten in de vorm van concurrentievervalsing. Ten slotte heeft Frankrijk zich er ook toe verbonden om een achteraf evaluatie om de kenmerken en de uitvoering van de regeling voor hernieuwbare energie te beoordelen.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de Franse regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien deze de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit verschillende technologieën in Frankrijk zal vergemakkelijken en de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal en zonder de concurrentie onnodig te verstoren.

Achtergrond

De Commissie van 2014 Kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu en energie lidstaten toestaan ​​om onder bepaalde voorwaarden de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. Deze regels zijn bedoeld om de lidstaten te helpen de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen, tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt.

Het Renewable Energy Directive van 2018 een EU-breed bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32 % tegen 2030 vastgesteld Mededeling over de Europese Green Deal in 2019 heeft de Commissie haar klimaatambities versterkt en als doelstelling gesteld dat er in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is. Europese klimaatwetgeving, waarin de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 is vastgelegd en de tussentijdse doelstelling wordt ingevoerd om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen, legde de basis voor de 'fit voor 55' wetgevingsvoorstellen die op 14 juli 2021 door de Commissie zijn aangenomen. Van deze voorstellen heeft de Commissie een wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie, waarin een verhoogd doel wordt gesteld om tegen 40 2030% van de EU-energie uit hernieuwbare bronnen te produceren.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.50272 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Verder lezen

Plastic afval

Kunststofafval en recycling in de EU: feiten en cijfers

gepubliceerd

on

Bijna een derde van het plastic afval in Europa wordt gerecycled. Ontdek meer feiten en cijfers over plastic afval en de recycling ervan in de EU met deze infographic, Maatschappij.

Infographic over plastic afval en recycling in Europa
Ontdek de feiten over plastic afval en recycling in de EU  

De productie van plastic is in slechts enkele decennia exponentieel gegroeid - van 1.5 miljoen ton in 1950 naar 359 miljoen ton in 2018 wereldwijd - en daarmee de hoeveelheid plastic afval. Na een forse productiedaling in de eerste helft van 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie, herstelde de productie zich in de tweede helft van het jaar weer.

De EU neemt al maatregelen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen, maar wat gebeurt er met het afval dat ondanks alle inspanningen ontstaat? En hoe kunnen de recyclingpercentages van plastic worden verhoogd?

advertentie

Behandeling van kunststofafval in Europa

In Europa is energieterugwinning de meest gebruikte manier om plastic afval te verwijderen, gevolgd door recycling. Ongeveer 25% van al het geproduceerde plastic afval wordt gestort.

De helft van het ingezamelde plastic voor recycling wordt geëxporteerd om te worden verwerkt in landen buiten de EU. Redenen voor export zijn onder meer het gebrek aan capaciteit, technologie of financiële middelen om het afval lokaal te verwerken.

Voorheen werd een aanzienlijk deel van het geëxporteerde plastic afval naar China verscheept, maar sinds kort beperkingen op de invoer van plastic afval in China zal de EU-uitvoer waarschijnlijk verder verminderen. Dit brengt het risico met zich mee van meer verbranding en storten van plastic afval in Europa. Ondertussen probeert de EU circulaire en klimaatvriendelijke manieren te vinden om haar plastic afval te beheren.

Het lage aandeel van kunststofrecycling in de EU betekent aanzienlijke verliezen voor zowel de economie als het milieu. Naar schatting gaat 95% van de waarde van kunststof verpakkingsmateriaal na een korte cyclus van eerste gebruik verloren aan de economie.

wereldwijd onderzoekers schatten dat de productie en verbranding van plastic in 850 meer dan 2019 miljoen ton broeikasgassen de atmosfeer in heeft gepompt. In 2050 zou die uitstoot kunnen oplopen tot 2.8 miljard ton, waarvan een deel kan worden vermeden door betere recycling.

Lees meer over afvalbeheer in de EU.

Problemen met plastic recycling

De belangrijkste problemen die het recyclen van plastic bemoeilijken, zijn de kwaliteit en prijs van het gerecyclede product, vergeleken met hun niet-gerecycleerde tegenhanger. Kunststofverwerkers hebben grote hoeveelheden gerecycled plastic nodig, vervaardigd volgens strikt gecontroleerde specificaties en tegen een concurrerende prijs.

Omdat kunststoffen echter gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de behoeften - functioneel of esthetisch - van elke fabrikant, bemoeilijkt de diversiteit van de grondstof het recyclingproces, waardoor het duur wordt en de kwaliteit van het eindproduct wordt aangetast. Als gevolg hiervan groeit de vraag naar gerecycleerde kunststoffen snel, hoewel deze in 2018 slechts 6% van de vraag naar kunststoffen in Europa vertegenwoordigde.

Lees meer over de plannen van de EU om tegen 2050 een circulaire economie te bereiken, inclusief: plastic reductie.

EU-oplossingen om recyclingpercentages te verhogen

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om het probleem van: plastic zwerfvuil op zee. Het omvat een EU-verbod op de productie van de top 10 wegwerpplastics die op Europese stranden worden aangetroffen vanaf 3 juli 2021.

Als onderdeel van de Green deal, 55% van het plastic verpakkingsafval moet in 2030 worden gerecycled. Dit zou een beter ontwerp voor recycleerbaarheid impliceren, maar Europarlementariërs zijn van mening dat er ook maatregelen nodig zijn om de markt voor gerecycled plastic te stimuleren.

Deze maatregelen kunnen zijn:

  • Het creëren van kwaliteitsnormen voor secundaire kunststoffen;
  • certificering aanmoedigen om het vertrouwen van zowel de industrie als de consumenten te vergroten;
  • invoering van bindende regels inzake de minimale hoeveelheid gerecycled materiaal in bepaalde producten, en;
  • EU-landen aanmoedigen om te overwegen de btw op gerecycleerde producten te verlagen.


Het Europees Parlement steunde ook de beperking van lichtgewicht plastic tassen in de EU in 2015.

Daarnaast riepen de leden van het Europees Parlement de Commissie op om actie tegen microplastics.

Lees meer over de EU-strategie om plastic afval te verminderen.

MEER WETEN? 

Verder lezen

Leefomgeving

Waterbeheer: Commissie raadpleegt om lijsten bij te werken van verontreinigende stoffen die oppervlakte- en grondwater aantasten

gepubliceerd

on

De Commissie heeft een online openbare raadpleging om standpunten in te winnen over de aanstaande herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen die voorkomen in oppervlakte- en grondwater, en over overeenkomstige regelgevende normen. Dit initiatief is met name belangrijk voor de uitvoering van de onlangs aangenomen Actieplan voor nulvervuiling kader van de Europese Green Deal, en bredere inspanningen om een ​​efficiënter en veiliger gebruik van water te waarborgen.

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "Alle Europeanen zouden moeten profiteren van schoon water. Het waarborgen van een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa is van het grootste belang voor de menselijke gezondheid en het milieu. Vervuiling door pesticiden, kunstmatige chemicaliën of residuen van geneesmiddelen moet zoveel mogelijk worden vermeden. We willen graag uw mening horen over hoe dit het beste kan worden bereikt.”

Een recente evaluatie ('fitness check') in december 2019, gevonden EU-waterwetgeving in grote lijnen geschikt voor het beoogde doel. Verbetering is echter nodig op aspecten als investeringen, uitvoeringsregels, integratie van waterdoelstellingen in ander beleid, administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Deze herziening is bedoeld om een ​​aantal tekortkomingen op het gebied van chemische verontreiniging en de wettelijke verplichting om de lijsten met verontreinigende stoffen regelmatig te herzien, aan te pakken en de uitvoering te helpen versnellen. De openbare consultatie staat open voor feedback tot 1 november 2021. Meer informatie staat in deze persbericht.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending