Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Commissie keurt begrotingsverhoging van € 88.8 miljoen goed voor Deense regeling ter ondersteuning van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat een budgetverhoging van € 88.8 miljoen (DKK 660 miljoen), beschikbaar gesteld via de Recovery and Resilience Facility (RRF) voor een bestaande Deense regeling om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te verminderen, in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels . Het verhoogde budget dat via het RRF moet worden gefinancierd, na de positieve beoordeling door de Commissie van het Deense herstel- en veerkrachtplan en de goedkeuring ervan door de Raad (SA.63890), wordt toegewezen aan een bestaande Deense regeling (ZA. 58791) reeds goedgekeurd door de Commissie op 21 mei 2021.

De maatregel geldt tot 31 december 2026 en had een aanvankelijk budget van € 238 miljoen (1.8 miljard DKK). De primaire doelstelling van deze regeling is bij te dragen aan de Deense doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 70 met 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De steun zal ertoe bijdragen dat koolstofrijke landbouwgrond uit productie wordt genomen en vervolgens wordt omgezet in natuurgebieden door de natuurlijke hydrologie ervan te herstellen door het ontkoppelen van rioleringen en het opnieuw nat maken van het land. De bestaande regeling is beoordeeld op de naleving ervan: EU-richtsnoeren voor staatssteun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden, die steun mogelijk maken om de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten te vergemakkelijken, in dit geval de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. De Commissie heeft nu geconcludeerd dat de aanvullende financiering die via de RRF aan de bestaande Deense regeling is toegewezen, niets verandert aan de initiële beoordeling van de regeling, die in overeenstemming blijft met de EU-staatssteunregels. Alle investeringen en hervormingen die staatssteun inhouden die zijn opgenomen in de nationale herstelplannen die in het kader van de RRF worden gepresenteerd, moeten ter voorafgaande goedkeuring bij de Commissie worden aangemeld, tenzij ze vallen onder een van de groepsvrijstellingsregels voor staatssteun, met name de algemene groepsvrijstellingsverordening (GBER) en, voor de landbouwsector, de groepsvrijstellingsverordening landbouw (ABER).

De Commissie zal dergelijke maatregelen met voorrang beoordelen en heeft de lidstaten in de voorbereidende fasen van de nationale plannen begeleiding en ondersteuning geboden om de snelle inzet van het RRF te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zorgt de Commissie er in haar besluit voor dat de toepasselijke staatssteunregels worden nageleefd, om het gelijke speelveld in de eengemaakte markt te behouden en ervoor te zorgen dat de RRF-middelen worden gebruikt op een manier die concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt en verdring particuliere investeringen niet.

advertentie

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.63890 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

advertentie

CO2 uitstoot

Klimaatactie: gegevens tonen aan dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2020 sterk is afgenomen, waarbij elektrische voertuigen hun marktaandeel hebben verdrievoudigd naarmate nieuwe doelstellingen worden toegepast

gepubliceerd

on

Voorlopige monitoringgegevens, gepubliceerd op 29 juni, laat zien dat de gemiddelde CO2 uitstoot van nieuwe auto's geregistreerd in de EU, IJsland, Noorwegen en het VK in 2020 is met 12% gedaald ten opzichte van 2019. Dit is verreweg de grootste jaarlijkse daling van de uitstoot sinds de invoering van de CO2-normen in 2010. Het valt samen met de fase in van strengere CO2-emissienormen voor auto's per 1 januari 2020. Voor de periode 2020-2024 zijn de Regulatie bepaalt de EU-vlootwijde CO2 emissiedoelstellingen bij 95 gCO2/km voor nieuw geregistreerde auto's en bij 147g CO2/km voor nieuw geregistreerde bestelauto's. De belangrijkste reden voor deze sterke daling van CO2 emissies was de sterke stijging van het aandeel van elektrische voertuigregistraties, dat verdrievoudigde van 3.5% in 2019 tot meer dan 11% in 2020.

Ondanks de krimpende algemene markt voor nieuwe auto's als gevolg van de COVID-19-pandemie, is het totale aantal geregistreerde elektrische auto's in 2020 nog steeds gestegen en bereikte het voor het eerst meer dan 1 miljoen per jaar. Ook de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte bestelauto's in de EU, IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk is in 2020 licht gedaald. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de Europese wetgeving inzake CO2-emissienormen een effectief instrument blijft om de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens te verminderen en dat de verschuiving naar elektromobiliteit gaande is.

Voertuigfabrikanten hebben drie maanden de tijd om de gegevens te beoordelen en kunnen de Commissie op de hoogte stellen als zij van mening zijn dat de gegevensset fouten bevat. De definitieve gegevens, die eind oktober 2021 worden gepubliceerd, zullen de basis vormen voor de Commissie om te bepalen of fabrikanten hun specifieke emissiedoelstellingen naleven en of er boetes moeten worden opgelegd voor overtollige emissies. De herziening van de huidige CO2-emissienormen om ze af te stemmen op de hogere nieuwe klimaatambities van de EU zal deel uitmaken van de Fit for 55-voorstellen van de Commissie, die op 14 juli zullen worden aangenomen. Voor meer informatie zie: CDL Super Session..

advertentie

Verder lezen

CO2 uitstoot

Koolstoflekkage: Voorkom dat bedrijven emissieregels omzeilen

gepubliceerd

on

Het Europees Parlement bespreekt een koolstofheffing op geïmporteerde goederen om te voorkomen dat bedrijven buiten de EU verhuizen om emissienormen te omzeilen, een praktijk die bekend staat als koolstoflekkage. Maatschappij.

Terwijl de Europese industrie worstelt om te herstellen van de Covid-19-crisis en de economische druk als gevolg van goedkope importen van handelspartners, probeert de EU haar klimaatverplichtingen na te komen, terwijl banen en productieketens thuis blijven.

Ontdek hoe het herstelplan van de EU prioriteit geeft aan het creëren van een duurzaam en klimaatneutraal Europa.

advertentie

Een EU-koolstofheffing om koolstoflekkage te voorkomen

De inspanningen van de EU om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen in het kader van de Europese Green Deal en tegen 2050 duurzaam veerkrachtig en klimaatneutraal te worden, zouden kunnen worden ondermijnd door minder klimaatambitieuze landen. Om dit te verzachten, zal de EU een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) voorstellen, dat een koolstofheffing zou toepassen op de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU. Europarlementariërs zullen tijdens de eerste plenaire vergadering van maart voorstellen doen. Hoe zou een Europese COXNUMX-heffing werken?  

  • Als producten afkomstig zijn uit landen met minder ambitieuze regels dan de EU, wordt de heffing toegepast, zodat de invoer niet goedkoper is dan het equivalente EU-product. 

Gezien het risico dat meer vervuilende sectoren hun productie verplaatsen naar landen met minder strenge broeikasgasemissies, wordt koolstofbeprijzing gezien als een essentiële aanvulling op het bestaande EU-systeem voor koolstofemissierechten, het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS). Wat is koolstoflekkage?  

advertentie
  • Koolstoflekkage is het verplaatsen van industrieën die broeikasgassen uitstoten buiten de EU om strengere normen te vermijden. Omdat dit het probleem eenvoudigweg naar elders verplaatst, willen EP-leden het probleem vermijden door middel van een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Het doel van het Parlement is de strijd tegen klimaatverandering zonder onze bedrijven in gevaar te brengen vanwege oneerlijke internationale concurrentie als gevolg van het gebrek aan klimaatactie in bepaalde landen. We moeten de EU beschermen tegen klimaatdumping en er tegelijkertijd voor zorgen dat onze bedrijven ook de nodige inspanningen leveren om hun rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Yannick Jadot Hoofd EP-lid

Bestaande maatregelen voor koolstofbeprijzing in de EU

Onder het huidige emissiehandelssysteem (ETS), dat financiële prikkels biedt om de uitstoot te verminderen, moeten energiecentrales en industrieën een vergunning hebben voor elke ton CO2 die ze produceren. De prijs van die vergunningen wordt bepaald door vraag en aanbod. Door de laatste economische crisis is de vraag naar vergunningen gedaald, evenals de prijs, die zo laag is dat het bedrijven ervan weerhoudt te investeren in groene technologieën. Om dit probleem op te lossen, de EU zal ETS hervormen.

Waar het Parlement om vraagt

Het nieuwe mechanisme moet in overeenstemming zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en het koolstofarm maken van EU- en niet-EU-industrieën aanmoedigen. Het zal ook deel gaan uitmaken van de toekomst van de EU industriële strategie.

Tegen 2023 moet het koolstofgrensaanpassingsmechanisme betrekking hebben op energie- en energie-intensieve industriële sectoren, die 94% van de industriële emissies van de EU vertegenwoordigen en nog steeds aanzienlijke gratis toewijzingen ontvangen, aldus de leden van het Europees Parlement.

Ze zeiden dat het moet worden ontworpen met als enige doel het nastreven van klimaatdoelstellingen en een gelijk speelveld op mondiaal niveau, en niet moet worden gebruikt als een instrument om het protectionisme te vergroten.

Europarlementariërs steunen ook het voorstel van de Europese Commissie om de inkomsten die door het mechanisme worden gegenereerd te gebruiken als nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting, en de Commissie vragen om voor volledige transparantie te zorgen over het gebruik van die inkomsten.

De Commissie zal naar verwachting haar voorstel over het nieuwe mechanisme in het tweede kwartaal van 2021 presenteren.

Lees verder over de reacties van de EU op klimaatverandering.

MEER WETEN? 

Verder lezen

Klimaatverandering

ECB richt centrum voor klimaatverandering op

gepubliceerd

on

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten een centrum voor klimaatverandering op te zetten om het werk aan klimaatkwesties in verschillende delen van de bank samen te brengen. Dit besluit weerspiegelt het toenemende belang van klimaatverandering voor de economie en het beleid van de ECB, evenals de behoefte aan een meer gestructureerde benadering van strategische planning en coördinatie.De nieuwe eenheid, die zal bestaan ​​uit ongeveer tien medewerkers die met bestaande teams over de hele bank werken, zal rapporteren aan ECB-president Christine Lagarde (afgebeeld), die toezicht houdt op het werk van de ECB op het gebied van klimaatverandering en duurzame financiering. "Klimaatverandering heeft gevolgen voor al onze beleidsterreinen", zei Lagarde. "Het klimaatveranderingscentrum biedt de structuur die we nodig hebben om het probleem met de urgentie en vastberadenheid aan te pakken die het verdient."Het klimaatveranderingscentrum zal de klimaatagenda van de ECB intern en extern vormgeven en sturen, daarbij voortbouwend op de expertise van alle teams die al aan klimaatgerelateerde onderwerpen werken. De activiteiten zullen worden georganiseerd in werkstromen, variërend van monetair beleid tot prudentiële functies, en worden ondersteund door personeel met expertise op het gebied van gegevens en klimaatverandering. Het klimaatveranderingscentrum gaat begin 2021 van start.

De nieuwe structuur zal na drie jaar worden herzien, aangezien het de bedoeling is om klimaatoverwegingen uiteindelijk in de dagelijkse werkzaamheden van de ECB op te nemen.

  • De vijf werkstromen van het klimaatveranderingscentrum zijn gericht op: 1) financiële stabiliteit en prudentieel beleid; 2) macro-economische analyse en monetair beleid; 3) financiële markttransacties en risico's; 4) EU-beleid en financiële regelgeving; en 5) duurzaam ondernemen.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending