Verbind je met ons

Dierenwelzijn

Overstappen op kooivrije landbouw als onderdeel van de transitie naar duurzaamheid kan een win-win zijn voor milieu en dieren, vindt nieuw denktankrapport

DELEN:

gepubliceerd

on

Het beëindigen van het kooien van dieren, als onderdeel van een transformatieve verandering in de veeteelt, zou de landbouw duurzamer kunnen maken en zou kunnen leiden tot betere banen op het platteland, vindt een nieuw rapport van een denktank over duurzaamheid die werkt aan EU-beleid.

In het nieuw rapport Vandaag (13 oktober) gelanceerd, heeft het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) de milieu- en maatschappelijke voordelen en afwegingen onderzocht van het beëindigen van het gebruik van kooien bij de productie van legkippen, varkens en konijnen in de EU.

In combinatie met ambitieuze maatregelen om overconsumptie aan te pakken, de invoer van eiwitten te verminderen en grootschalige biologische omschakeling van veehouderij te implementeren, zou een kooivrije landbouwtransitie de broodnodige ecologische en sociaaleconomische transformatie kunnen veroorzaken, aldus het rapport.

advertentie

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming om een ​​op feiten gebaseerde beoordeling te geven en EU-beleidsmakers te informeren over een belangrijke beslissing om het gebruik van kooien in de veehouderij te beëindigen. Eerder deze maand ontving de Europese Commissie een Europees burgerinitiatief, ondertekend door 1.4 miljoen mensen in heel Europa, waarin werd opgeroepen tot een geleidelijke stopzetting van het gebruik van kooien in de landbouw in de EU. De Commissie heeft zes maanden de tijd om op het 'End the Cage Age' initiatief.

Olga Kikou, hoofd van Compassion in World Farming EU en een van de organisatoren van het initiatief, zei: “De fabriekslandbouw is een van de ergste overtreders van de systemische afbraak van onze enige planeet. De kooi is niet alleen een symbool voor ons kapotte voedsel- en landbouwsysteem, maar het is ook een van de belangrijkste pijlers die dit verouderde model in leven houden. We hebben een voedsel- en landbouwrevolutie nodig. Laten we beginnen met het beëindigen van de kooi-leeftijd! "

Elisa Kollenda, beleidsanalist bij het Instituut voor Europees Milieubeleid, zei: “Uit ons onderzoek blijkt dat het bevorderen van een transitie naar kooivrije landbouw als onderdeel van een bredere overgang naar duurzaamheid een win-win kan zijn voor zowel ecologische duurzaamheid als dierenwelzijn. De recente Farm to Fork-strategie geeft aan dat de wetgeving inzake het welzijn van landbouwhuisdieren moet worden herzien en verbeterd, naast vele andere stappen om de duurzaamheid van productie en consumptie te verbeteren. De verbanden tussen de twee moeten duidelijker worden in het debat. "

  1. Al meer dan 50 jaar Compassie in de wereldlandbouw heeft campagne gevoerd voor het welzijn van landbouwhuisdieren en duurzaam voedsel en landbouw. We hebben meer dan een miljoen supporters en vertegenwoordigingen in 11 Europese landen, de VS, China en Zuid-Afrika.
  1. Het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) is een duurzaamheidsdenktank met meer dan 40 jaar ervaring, toegewijd aan het bevorderen van op feiten gebaseerd en impactgestuurd duurzaamheidsbeleid in de EU en de wereld. IEEP werkt met een reeks beleidsmakers, van lokaal tot Europees niveau, ngo's en de particuliere sector, om wetenschappelijk onderbouwd beleidsonderzoek, analyse en advies te verstrekken. Het werk van IEEP is onafhankelijk en gebaseerd op uiteenlopende opvattingen, met als doel kennis te bevorderen en bewustwording te vergroten; en om empirisch onderbouwde beleidsvorming voor meer duurzaamheid in Europa te bevorderen.
  1. Vandaag, op 13 oktober 2020, presenteerde IEEP het 'Overgang naar kooivrije landbouw in de EU' rapporteren aan vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie tijdens een webinar georganiseerd door Compassion in World Farming.

IEEP heeft in opdracht van Compassion in World Farming een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar hoe een overgang naar kooivrije landbouw een duurzaamheidstransitie in de veehouderijsector kan ondersteunen en tegelijkertijd bredere positieve voordelen voor de samenleving kan opleveren. Het rapport bevat een selectie van beleidsinstrumenten en acties van belanghebbenden die een transitie naar een kooivrije EU zouden ondersteunen, samengesteld door raadplegingen van belanghebbenden en een literatuuronderzoek. Het beschrijft drie scenario's van hoe zowel het welzijn van landbouwhuisdieren als de duurzaamheid van productie en consumptie gelijktijdig kunnen worden aangepakt. Grotere implicaties voor vrijwel alle aspecten van duurzaamheid zijn te verwachten als de kooivrije transitie gepaard gaat met veranderingen in de schaal van consumptie en productie van dierlijke producten en als er substantieel wordt afgeweken van het huidige grootschalige gebruik van krachtvoer, waaronder geïmporteerde eiwitten.

  1. Op 2 oktober 2020 heeft de Europese Commissie ontvangen een Europees burgerinitiatief, ondertekend door 1.4 miljoen mensen in 28 Europese landen, waarin de EU wordt opgeroepen het gebruik van kooien voor landbouwhuisdieren geleidelijk af te schaffen. 'Beëindig de Cage Age'is pas het zesde Europese burgerinitiatief dat de vereiste drempel van 1 miljoen handtekeningen heeft bereikt sinds het eerste initiatief meer dan acht jaar geleden werd gelanceerd. Het is het allereerste succesvolle initiatief voor landbouwhuisdieren.

Dierenwelzijn

Gebruik van antibiotica bij dieren neemt af

gepubliceerd

on

Het gebruik van antibiotica is afgenomen en is nu lager bij voedselproducerende dieren dan bij mensen, zegt de PDF icon laatste rapport gepubliceerd door de European Food Safety Authority (EFSA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Met een One Health-benadering presenteert het rapport van de drie EU-agentschappen gegevens over het antibioticagebruik en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa voor 2016-2018.

De forse daling van het antibioticagebruik bij voedselproducerende dieren suggereert dat de maatregelen die op landniveau zijn genomen om het gebruik te verminderen effectief blijken te zijn. Het gebruik van een klasse antibiotica genaamd polymyxines, waaronder colistine, is tussen 2016 en 2018 bijna gehalveerd bij voedselproducerende dieren. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien polymyxines ook in ziekenhuizen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met multiresistente bacteriën.

advertentie

Het beeld in de EU is divers – de situatie verschilt aanzienlijk per land en per antibioticaklasse. Zo worden aminopenicillines, cefalosporines van de 3e en 4e generatie en chinolonen (fluoroquinolonen en andere chinolonen) meer bij mensen gebruikt dan bij voedselproducerende dieren, terwijl polymyxines (colistine) en tetracyclines meer bij voedselproducerende dieren worden gebruikt dan bij mensen .

Het verband tussen gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie

Uit het rapport blijkt dat het gebruik van carbapenems, cefalosporines en chinolonen van de 3e en 4e generatie bij mensen in verband wordt gebracht met resistentie tegen deze antibiotica in Escherichia coli infecties bij mensen. Soortgelijke associaties werden gevonden voor voedselproducerende dieren.

Het rapport identificeert ook verbanden tussen antimicrobiële consumptie bij dieren en AMR bij bacteriën van voedselproducerende dieren, wat op zijn beurt in verband wordt gebracht met AMR bij bacteriën van mensen. Een voorbeeld hiervan is Campylobacter spp. bacteriën, die worden aangetroffen in voedselproducerende dieren en bij mensen voedselinfecties veroorzaken. Experts vonden een verband tussen resistentie in deze bacteriën bij dieren en resistentie in dezelfde bacteriën bij mensen.

AMR bestrijden door samenwerking

AMR is een belangrijk mondiaal probleem voor de volksgezondheid dat een ernstige economische last vormt. De One Health-benadering die is geïmplementeerd door de samenwerking van EFSA, EMA en ECDC en de resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, vragen om voortdurende inspanningen om AMR op nationaal, EU- en mondiaal niveau in de gezondheidszorgsectoren aan te pakken.

Meer informatie

Verder lezen

Dierenwelzijn

'End the Cage Age' - Een historische dag voor dierenwelzijn

gepubliceerd

on

Věra Jourová, Vice-President voor Waarden en Transparantie

Vandaag (30 juni) heeft de Europese Commissie een wetgevend antwoord voorgesteld op het Europese burgerinitiatief 'End the Cage Age' (EBI), gesteund door meer dan een miljoen Europeanen uit 18 verschillende staten.

De Commissie zal tegen 2023 een wetgevingsvoorstel aannemen om kooien voor een aantal landbouwhuisdieren te verbieden. Het voorstel zal het gebruik van kooisystemen voor alle in het initiatief genoemde dieren geleidelijk afschaffen en uiteindelijk verbieden. Het omvat dieren die al onder de wetgeving vallen: legkippen, zeugen en kalveren; en andere genoemde dieren waaronder: konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikenouderdieren, kwartels, eenden en ganzen. Voor deze dieren heeft de Commissie de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) al gevraagd om het bestaande wetenschappelijke bewijsmateriaal aan te vullen om de voorwaarden voor het verbod op kooien vast te stellen.

Als onderdeel van haar "van boer tot bord"-strategie heeft de Commissie al toegezegd om een ​​herziening voor te stellen van de wetgeving inzake dierenwelzijn, met inbegrip van vervoer en opfokken, die momenteel een geschiktheidscontrole ondergaat, die tegen de zomer van 2022 moet zijn afgerond.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Vandaag is een historische dag voor dierenwelzijn. Dieren zijn wezens met gevoel en we hebben een morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de omstandigheden op de boerderij voor dieren dit weerspiegelen. Ik ben vastbesloten ervoor te zorgen dat de EU voorop blijft lopen op het gebied van dierenwelzijn op het wereldtoneel en dat we de maatschappelijke verwachtingen waarmaken.”

Parallel aan de wetgeving zal de Commissie streven naar specifieke ondersteunende maatregelen op belangrijke aanverwante beleidsterreinen. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zal met name financiële steun en stimulansen bieden – zoals het nieuwe instrument voor ecoregelingen – om boeren te helpen upgraden naar diervriendelijkere voorzieningen in overeenstemming met de nieuwe normen. Het zal ook mogelijk zijn om het Fonds voor een rechtvaardige transitie en de Recovery and Resilience Facility te gebruiken om boeren te ondersteunen bij de aanpassing aan kooivrije systemen.

Verder lezen

Veetransporten

Help boeren om een ​​einde te maken aan de kooiteelt

gepubliceerd

on

“We steunen het burgerinitiatief 'End the Cage Age' voor landbouwhuisdieren van harte. Samen met 1.4 miljoen Europeanen vragen we de Commissie om de juiste maatregelen voor te stellen om een ​​einde te maken aan de kooihouderij”, zegt Michaela Šojdrová, lid van het EP, EVP-Fractielid van de Landbouwcommissie van het Parlement.

“Dierenwelzijn kan het beste worden gegarandeerd als boeren er de juiste prikkels voor krijgen. We ondersteunen een soepele overgang van kooien naar alternatieve systemen binnen een voldoende overgangsperiode die specifiek voor elke soort wordt overwogen, "voegde Šojdrová toe.

Aangezien de Europese Commissie heeft beloofd in 2023 nieuwe dierenwelzijnswetgeving voor te stellen, benadrukt Šojdrová dat vóór 2022 een effectbeoordeling moet worden uitgevoerd, inclusief de kosten van de vereiste transformatie op zowel de korte als de lange termijn. "Aangezien verschillende soorten, legkippen of konijnen, verschillende omstandigheden vereisen, moet het voorstel tegen 2027 deze verschillen dekken met een benadering per soort. Boeren hebben overgangsperioden nodig en een compensatie voor de hogere productiekosten," zei Šojdrová.

advertentie

“Om dierenwelzijn te garanderen en onze Europese boeren niet te benadelen, hebben we effectieve controle nodig als geïmporteerde producten voldoen aan de EU-normen voor dierenwelzijn. Geïmporteerde producten moeten voldoen aan de Europese normen voor dierenwelzijn, zodat onze hoogwaardige productie niet wordt vervangen door import van lage kwaliteit”, benadrukte Šojdrová.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending