Verbind je met ons

Klimaatverandering

Commissie roept #ClimateNeutralEurope van 2050 aan

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een strategische langetermijnvisie aangenomen voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 – Een schone planeet voor iedereen.

De strategie laat zien hoe Europa het voortouw kan nemen op weg naar klimaatneutraliteit door te investeren in realistische technologische oplossingen, burgers mondiger te maken en acties op belangrijke gebieden zoals industriebeleid, financiën of onderzoek op elkaar af te stemmen, en tegelijk te zorgen voor sociale rechtvaardigheid voor een rechtvaardige transitie.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Energie-unie: "We kunnen niet veilig leven op een planeet met een klimaat dat uit de hand loopt. Maar dat betekent niet dat we, om de uitstoot te verminderen, het levensonderhoud van de Europeanen moeten opofferen. De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd welvaart en hoogwaardige lokale banen te creëren en de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Europa zal onvermijdelijk blijven transformeren. Onze strategie laat nu zien dat het realistisch is om Europa tegen 2050 zowel klimaatneutraal als welvarend te maken, terwijl geen Europeaan en geen regio achterlatend.”

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: "De EU is al begonnen met de modernisering en transformatie naar een klimaatneutrale economie. En vandaag voeren we onze inspanningen op door een strategie voor Europa voor te stellen om de eerste grote economie ter wereld te worden die klimaatneutraal worden tegen 2050. Klimaatneutraal worden is noodzakelijk, mogelijk en in het belang van Europa. Het is noodzakelijk om de langetermijndoelstellingen op het gebied van temperatuur van het Akkoord van Parijs te halen. Het is mogelijk met de huidige technologieën en technologieën die bijna worden ingevoerd. En het is in "Europa heeft er belang bij om te stoppen met uitgaven voor de invoer van fossiele brandstoffen en te investeren in zinvolle verbeteringen in het dagelijks leven van alle Europeanen. Geen enkele Europeaan, geen enkele regio mag achterblijven. De EU zal degenen steunen die meer door deze transitie worden getroffen, zodat iedereen klaar is om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten van een klimaatneutrale economie.”

Vervoerscommissaris Violeta Bulc zei: “Alle vervoerswijzen moeten bijdragen aan het koolstofvrij maken van ons mobiliteitssysteem. Het doel is om in 2050 netto-zero-emission te bereiken. Dit vraagt ​​om een ​​systeembenadering met low- en zero-emissie voertuigen, een sterke toename van de capaciteit van het spoornet en een veel efficiëntere inrichting van het vervoerssysteem, gebaseerd op digitalisering; prikkels voor gedragsveranderingen; alternatieve brandstoffen en slimme infrastructuur; en wereldwijde verplichtingen. Dit alles gedreven door innovatie en investeringen."

Na de uitnodiging van de Europese Raad in maart 2018 bestrijkt de visie van de Commissie voor een klimaatneutrale toekomst bijna al het EU-beleid en is ze in overeenstemming met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de temperatuurstijging ruim onder de 2°C te houden en inspanningen te blijven leveren om de tot 1.5°C. Als de EU de wereld wil leiden naar klimaatneutraliteit, betekent dit tegen 2050.

Het doel van deze langetermijnstrategie is niet om doelen te stellen, maar om een ​​visie en een gevoel van richting te creëren, ervoor te plannen en te inspireren en belanghebbenden, onderzoekers, ondernemers en burgers in staat te stellen nieuwe en innovatieve industrieën, bedrijven te ontwikkelen en bijbehorende banen. We hebben een sterk mandaat van onze burgers: volgens de meest recente speciale Eurobarometer (november 2018) gelooft 93% van de Europeanen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit en 85% is het ermee eens dat het bestrijden van klimaatverandering en efficiënter gebruik van energie economische groei en banen in Europa. Met de visie die we vandaag presenteren, kan de EU anderen informeren over hoe we gezamenlijk kunnen zorgen voor een schone planeet en laten zien dat het transformeren van onze economie mogelijk en heilzaam is.

advertentie

In de langetermijnstrategie wordt gekeken naar de keuzemogelijkheden die beschikbaar zijn voor de lidstaten, het bedrijfsleven en de burgers, en hoe deze kunnen bijdragen aan de modernisering van onze economie en de levenskwaliteit van Europeanen verbeteren. Het beoogt ervoor te zorgen dat deze transitie sociaal rechtvaardig is en het concurrentievermogen van de economie en industrie van de EU op de wereldmarkten verbetert, hoogwaardige banen en duurzame groei in Europa veiligstelt en tegelijkertijd helpt bij het aanpakken van andere milieu-uitdagingen, zoals luchtkwaliteit of verlies van biodiversiteit.

De weg naar een klimaatneutrale economie vereist gezamenlijke actie op zeven strategische gebieden: energie-efficiëntie; inzet van hernieuwbare energiebronnen; schone, veilige en geconnecteerde mobiliteit; concurrerende industrie en circulaire economie; infrastructuur en onderlinge verbindingen; bio-economie en natuurlijke koolstofputten; koolstofafvang en -opslag om de resterende emissies aan te pakken. Het nastreven van al deze strategische prioriteiten zou ertoe bijdragen dat onze visie werkelijkheid wordt.

Volgende stappen

De Europese Commissie nodigt de Europese Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité uit om de visie van de EU voor een klimaatneutraal Europa in 2050 te overwegen. Om de staatshoofden en regeringsleiders van de EU voor te bereiden op het vormgeven van de toekomst van Europa tijdens de Europese Raad op 9 mei 2019 in Sibiu, zouden de ministers in alle relevante Raadsformaties uitgebreide oriënterende debatten moeten houden over de bijdrage van hun respectieve beleidsterreinen aan de algemene visie.

De langetermijnstrategie is een uitnodiging aan alle EU-instellingen, de nationale parlementen, het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, steden en gemeenschappen, maar ook burgers - en met name de jeugd, om eraan deel te nemen en ervoor te zorgen dat de EU leiderschap kan blijven tonen en andere internationale partners ertoe aanzetten hetzelfde te doen. Dit EU-brede geïnformeerde debat moet de EU in staat stellen om begin 2020 een ambitieuze strategie aan te nemen en voor te leggen aan het UNFCCC, zoals vereist in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

De lidstaten zullen uiterlijk eind 2018 bij de Europese Commissie hun ontwerp van nationale klimaat- en energieplannen indienen, die centraal staan ​​bij het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en die toekomstgericht moeten zijn en waarmee in de EU rekening moet worden gehouden lange termijn strategie. Daarnaast stellen steeds meer regio's, gemeenten en ondernemersverenigingen een eigen visie voor 2050 op die het debat zal verrijken en zal bijdragen aan het bepalen van het Europese antwoord op de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering.

Internationaal zou de EU het komende jaar haar samenwerking met haar internationale partners nauw moeten uitbreiden, zodat alle partijen bij de Overeenkomst van Parijs uiterlijk in 2020 een nationale langetermijnstrategie voor het midden van de eeuw ontwikkelen en indienen in het licht van de recente IPCC Special verslag over 1.5̊ Celsius.

Vandaag heeft het panel op hoog niveau van onafhankelijke deskundigen op het gebied van decarbonisatietrajecten - een adviesorgaan van commissaris Moedas - een rapport gepubliceerd over de rol van onderzoek en innovatie bij het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en tegelijkertijd de EU een concurrentievoordeel te geven in de race naar decarbonisatie . Het verslag ondersteunt de visie zoals gepresenteerd in de mededeling van vandaag.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: langetermijnstrategie voor een schone planeet voor iedereen 

Factsheet over de langetermijnstrategie voor de vermindering van broeikasgasemissies

Factsheet over de economische transitie

Factsheet over de industriële transitie

Factsheet over de sociale transitie

Schone planeet voor iedereen: langetermijnstrategie voor de Europa-website, inclusief de tekst van de mededeling van de Commissie

Speciale Eurobarometer 479 Toekomst van Europa

Verslag van het panel op hoog niveau van het European Decarbonisation Pathways Initiative

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending