Commissaris Vella noemt de ministeriële top #AirQuality op 30 januari en kondigt nieuwe maatregelen aan om lidstaten te helpen de milieuwetten na te leven

In een laatste poging om oplossingen te vinden voor het ernstige probleem van luchtvervuiling in de Europese Unie, commissaris voor Milieu, heeft Karmenu Vella ministers van negen lidstaten uitgenodigd om dinsdag 30 januari in Brussel bijeen te komen.

De negen lidstaten, te weten de Tsjechische Republiek, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk, hebben inbreukprocedures ingeleid om de overeengekomen luchtvervuilingslimieten te overschrijden. De vergadering biedt de lidstaten de gelegenheid om te bewijzen dat aanvullende adequate maatregelen zullen worden genomen om de huidige situatie onverwijld te verhelpen en te voldoen aan de Europese wetgeving.

Commissaris Karmenu Vella zei: "Deze bijeenkomst over luchtkwaliteit is om drie redenen aangeroepen. Om burgers te beschermen. Om te verduidelijken dat als er geen verbetering van de luchtkwaliteit is, dit juridische gevolgen heeft. En om de lidstaten eraan te herinneren dat deze stap aan het einde van een lange tijd ligt, zouden sommigen te lang zeggen: een periode van aanbiedingen om te helpen, advies te geven en waarschuwingen te geven. Onze eerste verantwoordelijkheid als Commissie ligt bij de miljoenen Europeanen - jong en oud, ziek en gezond - die last hebben van slechte luchtkwaliteit. Ouders van een kind met bronchitis of een dochter van iemand met een longziekte willen zo spoedig mogelijk verbeteringen in de luchtkwaliteit zien. Voor hen zijn actieplannen met een 10-12 jaarschaal of ineffectieve plannen nutteloos. "

Zoals voorzitter Juncker onderstreepte in zijn Staat van de Unie adres in 2016, het doel is om een ​​Europa te bieden dat beschermt. Elk jaar sterven meer dan 400,000 Europeanen vroegtijdig ten gevolge van een slechte luchtkwaliteit en veel meer lijden aan luchtweg- en vaatziekten veroorzaakt door luchtvervuiling. In economische termen kost slechte luchtkwaliteit ruim € 20 miljard per jaar aan de Europese economie, als gevolg van hogere medische kosten en verminderde productiviteit van werknemers.

De Commissie wil met de lidstaten samenwerken om hen te helpen aan de emissiegrenswaarden te voldoen die zij hebben aanvaard en die de gezondheid van de burgers garanderen. Dit zijn limieten voor verschillende belangrijke verontreinigende stoffen, namelijk Stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10), waaraan in respectievelijk 2010 en 2005 moest worden voldaan. De Commissie heeft al intensieve stimuleringsinspanningen en politieke actie ondernomen om de lidstaten te helpen hieraan te voldoen. Het meest recente voorbeeld is de Clean Air Forum gehost door commissaris Vella samen met de burgemeester van Parijs in november 2017 om effectieve oplossingen te vinden om emissies te verminderen. De Commissie heeft ook intensieve dialogen met de lidstaten geïnitieerd met de lancering van de Environmental Implementation Review in 2017, en met specifiek Clean Air Dialogues en vergaderingen van de deskundigengroep luchtkwaliteit twee tot drie keer per jaar.

De ernst en urgentie van luchtverontreiniging en het gebrek aan bevredigende vorderingen die zijn waargenomen met betrekking tot de negen lidstaten, vereisen effectieve en tijdige antwoorden. De ministeriële top over luchtkwaliteit, georganiseerd op 30 januari, gaat over het zorgen dat er onmiddellijk extra effectieve maatregelen worden genomen en geïmplementeerd. Als er geen adequate maatregelen worden genomen, zal de Commissie geen andere keus hebben dan juridische stappen te ondernemen, zoals zij reeds tegen twee andere lidstaten heeft gedaan, door deze lidstaten naar het Hof te verwijzen.

Nieuwe maatregelen om lidstaten te helpen de milieuwetgeving na te leven

De Europese Commissie heeft vandaag ook een Compliance Assurance-actieplan Dit is een reeks specifieke maatregelen om lidstaten te helpen de naleving van EU-milieuregels te bevorderen, op te volgen en te handhaven die vervuiling of milieuschade voorkomen. De bestaande regels moeten worden gevolgd door alle industriële exploitanten, openbare nutsbedrijven, landbouwers, bosbouwers, jagers en anderen, zodat zij in de hele EU van een gelijk speelveld kunnen genieten en de Europese burgers van schoon water en lucht kunnen genieten, veilige verwijdering van afvalstoffen en gezonde natuur. Negen acties op maat moeten worden geïmplementeerd in de periode van 2018 en 2019. De Commissie richt ook een deskundigengroep op hoog niveau op van ambtenaren van de lidstaten en Europese netwerken van milieudeskundigen om met succes de acties van de Compliance Plan.

Achtergrond

EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Richtlijn 2008 / 50 / EG) stelt grenswaarden voor de luchtkwaliteit vast die nergens in de EU kunnen worden overschreden, en verplicht de lidstaten om de blootstelling van burgers aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen te beperken.

Ondanks deze verplichting is de luchtkwaliteit al vele jaren een probleem op vele plaatsen. In 23 van de 28-lidstaten worden de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden - in totaal in meer dan 130-steden in Europa.

De Commissie heeft juridische stappen ondernomen tegen lidstaten vanwege de slechte luchtkwaliteit sinds 2008, met in eerste instantie aandacht voor zwevende deeltjes (PM10), waarvoor de nalevingsdeadline 2005 was en stikstofdioxide (NO2), waarvoor de nalevingsdeadline 2010 was.

Tot op heden juridische stappen onder NO2 betreft 13-lidstaten, met lopende inbreukprocedures tegen Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en Luxemburg.

Wat betreft PM10-deeltjes, zijn er momenteel zaken tegen 16-lidstaten (België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slowakije en Slovenië), en twee van deze zaken (tegen Bulgarije en Polen) zijn aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de EU. Het Europees Hof van Justitie heeft in april een uitspraak gedaan met betrekking tot PM10 overschrijdingen in 2017 in Bulgarije.

De negen lidstaten die voor de vergadering zijn uitgenodigd, zijn diegenen die reeds een met redenen omkleed advies hebben ontvangen en waarvoor de volgende fase in de inbreukprocedure een verwijzing naar het Hof van Justitie zou zijn.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Luchtkwaliteit, Milieu, EU, EU, Europese Commissie

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *