Verbind je met ons

Milieu

De Europese kritieke grondstoffen beoordeling

DELEN:

gepubliceerd

on

zeldzame_aardmaterialenGrondstoffen zijn van fundamenteel belang voor de Europese economie en zijn essentieel voor het behoud en de verbetering van onze levenskwaliteit. De afgelopen jaren is het aantal gebruikte materialen in producten snel gegroeid. Het veiligstellen van een betrouwbare en onvervalste toegang tot bepaalde grondstoffen is een groeiende zorg binnen de EU en over de hele wereld. Als gevolg van deze omstandigheden werd het Raw Materials Initiative in het leven geroepen om de antwoorden op grondstoffenvraagstukken op EU-niveau te beheren. Kritieke grondstoffen hebben een groot economisch belang voor de EU, gecombineerd met een hoog risico dat aan de bevoorrading ervan verbonden is.

De eerste kriticiteitsanalyse voor grondstoffen werd in 2010 gepubliceerd door de Ad-Hoc Working Group on Defining Critical Raw Materials, een subgroep van de Raw Materials Supply Group, een deskundigengroep van de Europese Commissie. Uit een kandidatenlijst van 14 niet-energie- en niet-voedingsmaterialen werden 41 kritische grondstoffen geïdentificeerd. In de mededeling over grondstoffen uit 2011 (COM(2011)25 van 2 februari 2011) heeft de Commissie deze lijst formeel aangenomen en verklaard dat zij de kwestie van kritieke grondstoffen zou blijven monitoren om prioritaire acties te identificeren. Zij heeft zich er tevens toe verbonden deze lijst regelmatig te herzien en bij te werken, ten minste om de drie jaar.

Bij de huidige evaluatie zijn dezelfde methodologie, indicatoren en drempelwaarden gebruikt als bij de oorspronkelijke kriticiteitsbeoordeling uit 2010 (54 grondstoffen in plaats van 41) op EU-niveau, maar met bijgewerkte gegevens en een breder scala aan materialen. Dit maakt een vergelijking van beide beoordelingen (2010 en 2013) mogelijk om te begrijpen hoe de kriticiteit van materialen in deze periode is veranderd. In de oefening van 2013 werden 54 niet-energetische, niet-agrarische materialen geanalyseerd. Dezelfde kwantitatieve methodologie als in de vorige oefening van 2010 hanteert twee criteria: het economische belang en het leveringsrisico van de geselecteerde grondstoffen. Net als in 2010 zijn de volgende beoordelingsonderdelen gehanteerd:

 1. Economisch belang: deze analyse wordt bereikt door het aandeel van elk materiaal dat verband houdt met industriële megasectoren op EU-niveau te beoordelen. Deze verhoudingen worden vervolgens gecombineerd met de bruto toegevoegde waarde (BVA) van de megasectoren aan het bbp van de EU. Dit totaal wordt vervolgens geschaald op basis van het totale bbp van de EU om het algemene economische belang van een materiaal te bepalen.

 2. Aanbodrisico: om het aanbodrisico van grondstoffen te meten is gebruik gemaakt van de World Governance Indicator (WGI). Deze indicator houdt rekening met een verscheidenheid aan invloeden, zoals stem en verantwoordelijkheid, politieke stabiliteit en afwezigheid van geweld, effectiviteit van de overheid, kwaliteit van de regelgeving, de rechtsstaat of de beheersing van corruptie.

De kriticiteitszone wordt gedefinieerd door dezelfde drempelwaarden als in 2010 om de vergelijkbaarheid van de resultaten te garanderen. Deze uitgebreide kandidatenlijst bevat 7 nieuwe abiotische materialen en 3 biotische materialen. Bovendien worden de zeldzame aardelementen gedetailleerder beschreven door ze op te splitsen in de categorieën 'zwaar' en 'licht'. De algemene resultaten van de kriticiteitsbeoordeling van 2013 worden hieronder weergegeven; de kritieke grondstoffen worden gemarkeerd in de rood gearceerde kriticiteitszone van de grafiek.

Twintig kritische grondstoffen werden als kritisch geïdentificeerd uit de lijst van vierenvijftig kandidaatmaterialen:

advertentie

antimonium

Beryllium

boraten

Chromium

Cobalt

cokeskolen

vloeispaat

Gallium

Germanium

Indium

magnesiet

Magnesium

Natuurlijk grafiet

Niobium

MPG

fosfaat Rock

REE's

(Zwaar)

REE's

(Licht)

Silicon metaal

Wolfraam

Deze lijst uit 2013 bevat dertien van de veertien materialen die in het vorige rapport zijn geïdentificeerd, waarbij alleen tantaal uit de EU-lijst met kritische materialen verdwijnt. Er komen zes nieuwe materialen op de lijst: boraten, chroom, cokeskolen, magnesiet, fosfaaterts en siliciummetaal. Drie daarvan zijn geheel nieuw voor de beoordeling. Geen van de biotische materialen werd als kritisch geclassificeerd. Hoewel deze analyse de kriticiteit van bepaalde materialen vanuit EU-perspectief benadrukt, moeten beperkingen en onzekerheden met betrekking tot de gegevens en de reikwijdte van de beoordeling in aanmerking worden genomen bij de bespreking van deze lijst. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat alle grondstoffen, zelfs als ze niet van cruciaal belang zijn, belangrijk zijn voor de Europese economie en dat het feit dat ze niet kritisch zijn niet betekent dat een bepaalde grondstof en de beschikbaarheid ervan voor de Europese economie moeten worden verwaarloosd. Bovendien kan de beschikbaarheid van nieuwe gegevens de lijst in de toekomst beïnvloeden; daarom mogen de beleidsacties niet uitsluitend beperkt blijven tot kritieke grondstoffen. Bovendien wordt informatie voor elk van de kandidaatmaterialen verstrekt door individuele materiaalprofielen. Voor de kritische grondstoffen binnen deze profielen wordt een verdere analyse gegeven.

Uit analyse van het mondiale primaire aanbod van de 54 kandidaat-materialen blijkt dat ongeveer 90% van het mondiale aanbod afkomstig is uit bronnen buiten de EU; dit omvatte het grootste deel van de basis-, speciale en edelmetalen, en rubber. China is de belangrijkste leverancier als het om deze materialen gaat, maar veel andere landen zijn ook belangrijke leveranciers van specifieke materialen. Het primaire aanbod in de EU van alle kandidaat-materialen wordt geschat op ongeveer 9%. In het geval van de kritische grondstoffen is het aanbod uit de EU-bronnen zelfs nog beperkter.

Hieronder wordt een vergelijking weergegeven tussen het aanbod van de kandidaatmaterialen en de kritische materialen, waaruit blijkt dat het aanbod voor de kritische materialen geconcentreerder wordt, vooral in China.

Primaire aanbod van de wereld

54 kandidaat-grondstoffen

Primaire aanbod van de wereld

20 kritische grondstoffen

Hieronder worden de belangrijkste producenten van de twintig cruciale grondstoffen voor de EU weergegeven, waarbij China duidelijk de meest invloedrijke is als het gaat om het mondiale aanbod. Verschillende andere landen hebben een dominante aanvoer van specifieke grondstoffen, zoals de VS (beryllium) en Brazilië (niobium). Het aanbod van andere materialen, bijvoorbeeld de metalen uit de platinagroep en boraten, is diverser maar nog steeds relatief geconcentreerd.

Aanbevelingen van de Ad Hoc Werkgroep

De Ad Hoc Werkgroep (AHWG) beveelt aan:

 1. Het verspreiden van de resultaten en bevindingen van het CRM-onderzoek, vergezeld van een inleidende leidraad over het beoogde doel van de lijst.

 2. Het initiëren van alle noodzakelijke specifieke acties om een ​​onverstoorde en betrouwbare toegang tot kritieke grondstoffen te garanderen, gezien de combinatie van hun economisch belang en leveringsrisico, en, waar nodig, tot niet-kritieke grondstoffen.

 3. Het promoten van de resultaten van het onderzoek, niet alleen binnen de EU-instelling en de lidstaten waar de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt in relevant beleid en initiatieven, maar ook onder relevante belanghebbenden, waaronder fabrikanten, ontwerpers en afvalverwerkers, die er voordeel uit kunnen halen.

 4. Om de lijst regelmatig bij te werken. Een update om de drie jaar lijkt de juiste tijd.

 5. De activiteiten van de Ad-Hoc Werkgroep voortzetten. Benoeming van extra leden uit relevante sectoren kan worden overwogen, rekening houdend met de representativiteit.

 6. De reikwijdte behouden van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, om de lijst met kandidaatmaterialen te herzien voor de volgende update, zodat deze geschikt blijft voor het doel van het onderzoek.

 7. Het beoordelen van de kwantitatieve methodologie en het zorgvuldig overwegen van mogelijke wijzigingen, waarbij de vergelijkbaarheid in de loop van de tijd behouden blijft.

 8. Lessen trekken uit het CRM-werk met betrekking tot de beoordeling van hulpbronnen en reserves van kritische en andere grondstoffen in de EU. Dit zou, waar mogelijk, de beoordeling van de minerale hulpbronnen van de EU en de interne grondstoffenstromen van de EU moeten omvatten, inclusief secundaire hulpbronnen zoals residuen, afvalgesteenten en steenhopen; intern aanbod, capaciteit, import en export van verschillende soorten materialen; de materialen in de toeleveringsketenfase die vereist zijn in de EU; evenals gedetailleerde handelsstatistieken voor de grondstoffen.

Lijst met kritische grondstoffen

De twintig hieronder genoemde grondstoffen zijn van cruciaal belang omdat de risico's van een aanbodtekort en hun impact op de economie groter zijn dan die van de meeste andere grondstoffen. De risico's die gepaard gaan met concentratie van de productie worden in veel gevallen verergerd door de lage substitueerbaarheid en de lage recyclingpercentages.

Grondstoffen

Belangrijkste producenten (2010, 2011, 2012)

Belangrijkste importbronnen in de EU (voornamelijk 2012)

Vervangingsindex*

Invoerpercentage recycling aan het einde van de levensduur**

Antimoon (Stibium)

China 86 %

China 92% (ruw en in poedervorm)

0.62

11%

Bolivië 3%

Vietnam (ruw en in poedervorm) 3 %

Tadzjikistan 3%

Kirgizië 2% (ruw en in poedervorm); Rusland 2% (ruw en in poedervorm)

Beryllium

VS 90 %

VS, China en Mozambique1

0.85

19%

China 9 %

Mozambique 1 %

boraten

Turkije 41 %

Turkije 98 % (natuurlijke boraten) en 86 % (geraffineerde boraten)

0.88

0%

VS 33 %

VS 6%, Peru 2% (geraffineerde boraten); Argentinië 2% (natuurlijke boraten)

Chromium

Zuid-Afrika 43 %

Zuid-Afrika 80 %

0.96

13%

Kazachstan 20 %

Turkije 16 %

Indië 13 %

Overige 4%

Kobalt (Kobaltum)

Democratische Republiek Congo 56 %

Rusland 96 % (kobaltertsen en concentraten)

0.71

16%

China 6%; Rusland 6%; Zambia 6 %

VS 3% (kobaltertsen en concentraten)

cokeskolen

China 53 %

VS 41 %

0.68

0%

Australië 18 %

Australië 37 %

Rusland 8%; VS 8%

Rusland 9%

Vloeispaat (fluoriet)

China 56 %

Mexico 48 %

0.80

0%

Mexico 18 %

China 13 %

Mongolië 7%

Zuid-Afrika 12 %

Gallium2

China 69% (geraffineerd)

VS 49 %

0.60

0%

Duitsland 10 % (geraffineerd)

China 39 %

Kazachstan 6% (geraffineerd)

Hongkong 8%

Germanium

China 59 %

China 47 %

0.86

0%

Canada 17%

VS 35 %

VS 15 %

Rusland 14%

Indium

China 58 %

China 24 %

0.82

0%

Japan 10 %

Hongkong 19%

Korea 10%

Canada 13%

Canada 10%

Japan 11 %

magnesiet

China 69 %

Turkije 91 %

0.72

0%

Rusland 6%; Slowakije 6 %

China 8 %

Magnesium

China 86 %

China 91 %

0.64

14%

Rusland 5%

Israël 5%

Israël 4%

Rusland 2%

Natuurlijk grafiet

China 68 %

China 57 %

0.72

0%

Indië 14 %

Brazilië 15 %

Brazilië 7 %

Noorwegen 9 %

Niobium

Brazilië 92 %

Brazilië 86 % (ferro-niobium)

0.69

11%

Canada 7%

Canada 14% (ferro-niobium)

fosfaat gesteente

China 38 %

Marokko 33%

0.98

0%

VS 17 %

Algerije 13%

Marokko 15 %

Rusland 11%

Platinum Groep Metalen

Zuid-Afrika 61 %

Zuid-Afrika 32 %

0.83

35%

Rusland 27%

VS, 22%

Zimbabwe 5 %

Rusland 19%

Zware zeldzame aardelementen

China 99 %

China 41 % (alle REE’s)
Rusland 35 % (alle REE’s)
VS 17 % (alle REE’s)

0.77

0%

Australië 1 %

Lichte zeldzame aardelementen

China 87 %

0.67

0%

VS 7 %

Australië 3 %

Siliciummetaal (silicium)

China 56 %

Noorwegen 38 %

0.81

0%

Brazilië 11 %

Brazilië 24 %

VS 8%; Noorwegen 8%

China 8 %

Frankrijk 6 %

Rusland 7%

Wolfraam (Wolframium)

China 85 %

Rusland 98%

0.70

37%

Rusland 4%

Bolivië 2%

Bolivië 2%

 • In bovenstaande tabel zijn de zes nieuwe kritische grondstoffen donkergrijs weergegeven. Anders dan in het rapport uit 2010 zijn zware zeldzame aardmetalen, lichte zeldzame aardmetalen en scandium afzonderlijk beoordeeld, en niet als één groep 'zeldzame aardmetalen'. Zware en lichte zeldzame aardmetalen zijn lichtgrijs.

 • Voor de belangrijkste producentenen de belangrijkste bronnen van import in de EU, duiden pijlen op een stijging of daling van ongeveer 10 procentpunten sinds het rapport uit 2010 over kritieke grondstoffen.

 • Opmerkingen:

 • (*) De 'Substitueerbaarheidsindex' is een maatstaf voor de moeilijkheid bij het vervangen van het materiaal, gescoord en gewogen over alle aanvragen. Waarden liggen tussen 0 en 1, waarbij 1 het minst vervangbaar is.

 • (**) De 'End-of-life recycling input rate' meet het aandeel metaal en metaalproducten dat wordt geproduceerd uit afgedankt schroot en andere metaalhoudende laagwaardige residuen in afgedankt schroot wereldwijd.

 • Bron: samengesteld op basis van het rapport 'Critical raw materials for the EU' uit 2014 van de ad hoc werkgroep voor het definiëren van kritische grondstoffen van de Raw Materials Supply Group

Aanvullende informatie

Het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum van de Europese Commissie heeft een Materials Information System (MIS) opgezet om relevante informatie te verstrekken over de materialen die worden gebruikt in koolstofarme energietechnologieën. MIS biedt informatie over het gebruik van materialen in elke technologie en de toeleveringsketen van het materiaal. MIS zal voortdurend worden bijgewerkt en uitgebreid met meer technologieën en materiaalgegevens. MIS kan zijn hier bezocht.

1 :

Onder voorbehoud van sterke schommelingen.

2 :

Gallium is een bijproduct; de beste beschikbare gegevens hebben betrekking op de productiecapaciteit, niet op de productie als zodanig.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending