Verbind je met ons

Milieu

Voorbereiding van de Raad Milieu: 14 2013 oktober

DELEN:

gepubliceerd

on

kaminai_dumai_PantherMediaDe eerste formele Milieuraad onder het Litouwse voorzitterschap zal op 14 oktober in Luxemburg plaatsvinden. Milieucommissaris Janez Potočnik en commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard zullen de Europese Commissie vertegenwoordigen. De Raad zal milieugerelateerde punten behandelen voordat hij overgaat tot klimaatvraagstukken, die het grootste deel van de agenda van vandaag vormen. Het belangrijkste milieudossier is de voorgestelde verordening inzake de overbrenging van afval, waarover de ministers van gedachten zullen wisselen. Wat het klimaat betreft, zal de Raad binnenkort conclusies aannemen waarin hij zijn standpunt uiteenzet voor de VN-klimaatconferentie van volgende maand in Warschau. Zij zal ook proberen een overeenkomst af te ronden over de CO2020-emissienormen voor auto's voor 2. Tijdens de lunch zullen de ministers de groene infrastructuur bespreken. Andere zakelijke punten omvatten informatie van de Commissie over het luchtvaartgedeelte van het EU-emissiehandelssysteem en over de vooruitzichten voor een mondiale uitfasering van HFK-gassen. Aan het eind van de bijeenkomst vindt een persconferentie plaats.

Afvaltransporten

De ministers zullen een oriënterend debat houden over het recente voorstel van de Commissie om de EU-wetgeving inzake afvaltransport te herzien IP / 13 / 679). De huidige regelingen voor het inspecteren van afval worden algemeen erkend als gebrekkig. Jaarlijks wordt minstens 2.8 miljoen ton afval illegaal verscheept, vaak naar Afrika en Azië, waar het afval wordt gedumpt of slecht wordt beheerd met ernstige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het voorstel beoogt de illegale uitvoer terug te dringen door de inspecties van de lidstaten te verbeteren, inspecteurs meer bevoegdheden te geven en het EU-systeem te harmoniseren om te voorkomen dat exporteurs misbruik maken van lakse regelingen die momenteel in bepaalde havens gelden. De ministers zullen de reikwijdte van de voorgestelde wijzigingen overwegen (inclusief bijvoorbeeld vereisten voor lidstaten om inspectieplannen op te stellen, en de mogelijkheid om documenten en bewijsmateriaal op te vragen van vermoedelijke illegale exporteurs), en bespreken of het voorstel het juiste evenwicht vindt tussen het waarborgen van een minimumniveau speelveld en de lidstaten de nodige flexibiliteit bieden.

Groene infrastructuur

Tijdens de lunch zullen de ministers van gedachten wisselen over groene infrastructuur, in de nasleep van de mededeling van de Commissie getiteld “Versterking van het natuurlijk kapitaal van Europa” die in mei van dit jaar werd aangenomen (zie IP / 13 / 404). Groene infrastructuur is een beproefd instrument dat de natuur gebruikt om ecologische, economische en sociale voordelen te bieden. In plaats van bijvoorbeeld infrastructuur voor bescherming tegen overstromingen te bouwen, zou een groene infrastructuuroplossing zijn om een ​​natuurlijk wetland het overtollige water van hevige regenval te laten absorberen. De besprekingen zullen zich naar verwachting toespitsen op inspanningen om financieringsmogelijkheden op EU-niveau te mobiliseren ter ondersteuning van groene infrastructuur, en op de aanpak van de lidstaten voor de ondersteuningsinstrumenten en -initiatieven van groene infrastructuur die nodig zijn om de investeringen in het veld op te schalen. Na een presentatie door de Commissie zullen de ministers reageren op de mededeling van de Commissie en hun prioriteiten voor de toekomst toelichten.

Warschau klimaatconferentie

De Raad zal conclusies aannemen met daarin de hoofdlijnen van zijn standpunt voor de VN-conferentie over klimaatverandering die Polen op 11 en 22 november in Warschau zal houden.

advertentie

De ontwerpconclusies maken duidelijk dat de EU wil dat er een evenwichtig pakket aan besluiten wordt genomen. Deze moeten niet alleen de uitvoering van eerdere besluiten verbeteren, maar ook de werkzaamheden bevorderen om de ambitie van wereldwijde reductie van broeikasgasemissies vóór 2020 op te voeren en de weg vrijmaken voor de goedkeuring tegen 2015 van een ambitieuze, juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst die voor alle landen van toepassing is. De Conferentie van Warschau moet de tot dusver geboekte vooruitgang in de richting van de overeenkomst van 2015 vastleggen en het werk plannen dat in 2014 moet worden gedaan, zodat elementen van een ontwerp-onderhandelingstekst eind volgend jaar klaar zijn voor behandeling.

Hoewel over het grootste deel van de tekst van de conclusies overeenstemming is bereikt, zullen de ministers nog een klein aantal paragrafen moeten afronden. De belangrijkste onopgeloste kwesties hebben betrekking op het ambitieniveau van emissiereducties en het proces voor landen om hun toezeggingen om emissies te verminderen of te beperken op te nemen in de overeenkomst van 2015.

CO2-uitstoot van auto's

De ministers zullen het compromis analyseren dat het Ierse voorzitterschap tijdens de trialoogonderhandelingen in juni heeft bereikt, met het oog op overeenstemming over deze tekst, zodat deze door het Europees Parlement en de Raad in eerste lezing kan worden aangenomen. De ontwerpverordening stelt de modaliteiten vast voor het bereiken van de doelstelling voor 2020 om de CO2-emissies van nieuwe auto's, namelijk 95 gram/km, te verminderen. De Commissie heeft haar voorstel in juli 2012 ingediend samen met een voorstel voor een 2020-doelstelling voor het verminderen van de CO2-emissies van bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) (zie IP / 12 / 771).

Luchtvaart/EU-emissiehandelssysteem

De Commissie zal de ministers op de hoogte houden van haar mening over toekomstige regelingen voor de luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem. De Commissie overweegt deze kwestie nadat de vergadering van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) begin deze maand overeenstemming heeft bereikt over de ontwikkeling van een mondiaal marktgebaseerd mechanisme om de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart tegen 2016 aan te pakken (zie IP / 13 / 918). Het mechanisme zou in 2020 in werking treden.

Broeikasgasemissies van internationale scheepvaart

De Commissie zal een kort verslag uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot haar voorstel voor een systeem voor monitoring, rapportage en verificatie van broeikasgasemissies door internationaal maritiem vervoer (zie IP / 13 / 622).

Protocol van Montreal: het faciliteren van een wereldwijde overeenkomst voor de uitfasering van HFK's

In het licht van een aantal recente positieve internationale ontwikkelingen zal de Commissie er bij de lidstaten op aandringen bereid te zijn om tijdens de bijeenkomst van de partijen bij het Protocol van Montreal op 21 en 25 oktober een wereldwijde uitfasering van industriële fluorkoolwaterstoffen (HFK's) te bespreken en te ondersteunen. De EU streeft al lang naar een wereldwijde uitfasering omdat HFK's, die worden gebruikt als vervangers van ozonafbrekende stoffen, krachtige broeikasgassen zijn. De Commissie zal er bij de lidstaten ook op aandringen om financiering te verstrekken voor een wereldwijde uitfasering.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending