Verbind je met ons

Elektriciteit interconnectiviteit

De Commissie keurt de verlenging van twee Griekse elektriciteitsmaatregelen goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de verlenging voor een beperkte periode van twee Griekse maatregelen, een flexibiliteitsmechanisme en een onderbreekbaarheidregeling goedgekeurd om de overgang naar de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt te ondersteunen. Volgens het flexibiliteitsmechanisme, dat aanvankelijk op 30 juli 2018 door de Commissie werd goedgekeurd (SA 50152), kunnen aanbieders van flexibele stroomcapaciteit, zoals gasgestookte elektriciteitscentrales, flexibele waterkrachtcentrales en vraagresponsoperatoren, een vergoeding krijgen voor het beschikbaar zijn om elektriciteit op te wekken of, in het geval van vraagresponsoperatoren, omdat ze bereid zijn hun elektriciteitsverbruik te verminderen.

Door deze flexibiliteit in stroomcapaciteit kan de Griekse transmissiesysteembeheerder (TSO) omgaan met de variabiliteit in elektriciteitsproductie en -verbruik. In het kader van de regeling voor onderbreekbaarheid, die aanvankelijk op 07 februari 2018 door de Commissie werd goedgekeurd (SA. 48780), compenseert Griekenland grote energieverbruikers omdat zij ermee hebben ingestemd om vrijwillig van het netwerk te worden losgekoppeld wanneer de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in gevaar is, zoals bijvoorbeeld is gebeurd tijdens de gascrisis in de koude winter van december 2016 / januari 2017.

Griekenland heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om het flexibiliteitsmechanisme te verlengen tot maart 2021 en de regeling voor onderbreekbaarheid tot september 2021. De Commissie beoordeelde de twee maatregelen in het kader van de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020.

advertentie

De Commissie was van oordeel dat de verlenging van de twee maatregelen voor een beperkte periode noodzakelijk is in het licht van de lopende hervormingen op de Griekse elektriciteitsmarkt. Zij stelde ook vast dat de steun evenredig is omdat de vergoeding van de begunstigden wordt vastgesteld via een concurrerende veiling, waardoor overcompensatie wordt vermeden. Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregelen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de Commissie concurrentie website, in het openbaar case register, onder zaaknummer SA.56102 en SA.56103.

Elektriciteit interconnectiviteit

Commissie keurt Franse regeling van 30.5 miljard euro goed ter ondersteuning van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Franse steunregeling goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare elektriciteit. De maatregel zal Frankrijk helpen zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen zonder de concurrentie onnodig te verstoren en zal bijdragen aan de Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Executive Vice President Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: "Deze steunmaatregel zal de ontwikkeling van belangrijke hernieuwbare energiebronnen stimuleren en een overgang naar een ecologisch duurzame energievoorziening ondersteunen, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU Green Deal. De selectie van de begunstigden door middel van een concurrerend biedproces zal zorgen voor de beste waarde voor het geld van de belastingbetaler, terwijl de concurrentie op de Franse energiemarkt behouden blijft." 

Het Franse schema

advertentie

Frankrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een ​​nieuwe regeling in te voeren ter ondersteuning van elektriciteit die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, namelijk aan onshore-exploitanten van zonne-, onshore-wind- en waterkrachtinstallaties. De regeling verleent steun aan deze exploitanten die worden gegund via openbare aanbestedingen. De maatregel omvat met name zeven soorten aanbestedingen voor in totaal 34 GW aan nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie die tussen 2021 en 2026 zullen worden georganiseerd: (i) zonne-energie op de grond, (ii) zonne-energie op gebouwen, (iii) wind op land, (iv) waterkrachtinstallaties, (v) innovatieve zonne-energie, (vi) eigen verbruik en (vii) een technologieneutrale aanbesteding. De steun heeft de vorm van een premie bovenop de elektriciteitsmarktprijs. De maatregel heeft een voorlopig totaal budget van circa € 30.5 miljard. De regeling loopt tot 2026 en steun kan worden uitbetaald voor een periode van maximaal 20 jaar nadat de nieuwe hernieuwbare installatie op het net is aangesloten.

Beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de maatregel beoordeeld op basis van de EU-staatssteunregels, met name de 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energiebesparing.

De Commissie heeft vastgesteld dat de steun nodig is om de opwekking van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen om de milieudoelstellingen van Frankrijk te halen. Het heeft ook een stimulerend effect, omdat de projecten anders niet zouden kunnen plaatsvinden zonder draagvlak. Bovendien is de steun evenredig en beperkt tot het noodzakelijke minimum, aangezien de hoogte van de steun via openbare aanbestedingen zal worden vastgesteld. Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de positieve effecten van de maatregel, met name de positieve milieueffecten, opwegen tegen eventuele negatieve effecten in de vorm van concurrentievervalsing. Ten slotte heeft Frankrijk zich er ook toe verbonden om een achteraf evaluatie om de kenmerken en de uitvoering van de regeling voor hernieuwbare energie te beoordelen.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de Franse regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien deze de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit verschillende technologieën in Frankrijk zal vergemakkelijken en de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal en zonder de concurrentie onnodig te verstoren.

Achtergrond

De Commissie van 2014 Kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu en energie lidstaten toestaan ​​om onder bepaalde voorwaarden de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. Deze regels zijn bedoeld om de lidstaten te helpen de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen, tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder onnodige concurrentieverstoringen op de interne markt.

Het Renewable Energy Directive van 2018 een EU-breed bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32 % tegen 2030 vastgesteld Mededeling over de Europese Green Deal in 2019 heeft de Commissie haar klimaatambities versterkt en als doelstelling gesteld dat er in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is. Europese klimaatwetgeving, waarin de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 is vastgelegd en de tussentijdse doelstelling wordt ingevoerd om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen, legde de basis voor de 'fit voor 55' wetgevingsvoorstellen die op 14 juli 2021 door de Commissie zijn aangenomen. Van deze voorstellen heeft de Commissie een wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie, waarin een verhoogd doel wordt gesteld om tegen 40 2030% van de EU-energie uit hernieuwbare bronnen te produceren.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.50272 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad zijn opgenomen in de Competitie wekelijks e-News.

Verder lezen

Elektriciteit interconnectiviteit

Ontwikkeling van HEB of elektriciteitsprijsstijgingen

gepubliceerd

on

Tussen 2021 en 2030 zullen de kosten van energieopwekking stijgen met 61%, als Polen daadwerkelijk het scenario volgt van het energiebeleid van de regering van Polen tot 2040 (PEP2040). Een alternatief scenario ontwikkeld door Instrat zou de kosten met 31-50 procent kunnen verlagen in vergelijking met PEP2040. Het vergroten van de ambitie voor RES-ontwikkeling in Polen is in het belang van elk huishouden en bedrijf. Anders zal dit leiden tot een drastische stijging van de elektriciteitsprijzen, zegt Adrianna Wrona, co-auteur van het rapport.

In december 2020 kwamen de EU-lidstaten overeen om de nationale doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energie in de economie te verhogen en deze af te stemmen op de geactualiseerde doelstelling om de uitstoot tegen 55 met 2030 procent te verminderen (ten opzichte van 1990). Vooruitlopend op de "Fit for 55"-onderhandelingen lijkt Polen zichzelf op ramkoers te zetten door in PEP2040 een RES-doelstelling voor te stellen - bijna de helft van het verwachte EU-gemiddelde.

Nieuwe modellering door de Instrat Foundation laat zien dat we een windvermogen op land van 44 GW kunnen bereiken, windvermogen op zee van 31 GW en voor PV op daken en op de grond ongeveer 79 GW, rekening houdend met strikte criteria voor de locatie en het tarief van de ontwikkeling van nieuwe planten. Het vandaag gepubliceerde rapport bewijst dat het mogelijk is om in 70 een aandeel van meer dan 2030 procent van de hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie te behalen, terwijl PEP2040 een onrealistische waarde van 32 procent aangeeft.

advertentie

Uitgaande van de implementatie van het door Instrat voorgestelde RES-ontwikkelingsscenario, zou Polen in 65 een reductie van 2 procent van de CO2030-emissies in de energiesector bereiken in vergelijking met 2015 - Het potentieel van RES in ons land is voldoende om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen en bijna de elektriciteitsmix volledig koolstofarm maken tegen 2040. Helaas is dit wat we zien - in de vorm van het blokkeren van de ontwikkeling van windenergie op land, destabilisatie van de wet, plotselinge veranderingen in ondersteuningsmechanismen. Het nationale RES-streefcijfer moet aanzienlijk worden verhoogd en de nationale wetgeving moet de verwezenlijking ervan ondersteunen - zegt Paweł Czyżak, co-auteur van de analyse.

De door Instrat voorgestelde stroomstructuur maakt het mogelijk om het stroomsysteem tijdens de jaarlijkse piekbelasting in evenwicht te houden zonder productie uit wind en zon en zonder grensoverschrijdende verbindingen. In het PEP2040-scenario is dit echter alleen mogelijk met tijdige uitvoering van het kernenergieprogramma, dat nu al fors is vertraagd. - Opeenvolgende sluitingen en storingen van binnenlandse elektriciteitscentrales tonen aan dat de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening in Polen binnenkort wellicht geen garantie meer is. Om de nationale energiezekerheid te garanderen, moeten we inzetten op technologieën die onmiddellijk kunnen worden gebouwd - bijvoorbeeld windmolens, fotovoltaïsche installaties, batterijen - somt Paweł Czyżak op.

Het ontkennen van de rol van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie roept niet alleen twijfels op over de energiezekerheid, maar zal ook leiden tot een bedreiging voor het concurrentievermogen van de Poolse economie en ons afhankelijk maken van de invoer van energie. Dus wat moet er gebeuren? - Het is onder andere noodzakelijk om de ontwikkeling van windparken op land te deblokkeren, windparken op zee op tijd in te voeren, wijzigingen in het prosumer-energieverrekeningssysteem uit te stellen, een systeem van stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling van energieopslag te creëren, een waterstofstrategie vast te stellen , de financiering voor de modernisering van het elektriciteitsnet verhogen en vooral een ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie afkondigen in navolging van de EU-resoluties - besluit Adrianna Wrona.

Kontakt:

Verder lezen

Elektriciteit interconnectiviteit

De Commissie keurt een Deense steunregeling van € 400 miljoen goed ter ondersteuning van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Deense steunregeling goedgekeurd ter ondersteuning van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. De maatregel zal Denemarken helpen zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te halen zonder de concurrentie onnodig te verstoren, en zal bijdragen tot de Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Denemarken heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een ​​nieuwe regeling in te voeren ter ondersteuning van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, namelijk onshore windturbines, offshore windturbines, golfkrachtcentrales, waterkrachtcentrales en zon-PV.

De steun zal worden toegekend via een openbare aanbestedingsprocedure die wordt georganiseerd in 2021-2024 en zal de vorm aannemen van een tweerichtingscontract voor verschil premie. De maatregel heeft een totaal budget van maximaal ongeveer € 400 miljoen (DKK 3 miljard) . De regeling loopt tot 2024 en de steun kan maximaal 20 jaar worden uitgekeerd nadat de duurzame elektriciteit op het net is aangesloten. De Commissie heeft de maatregel beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, met name de 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energiebesparing.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de Deense regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien deze de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie op basis van verschillende technologieën in Denemarken zal vergemakkelijken en de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal en zonder de concurrentie onnodig te verstoren.

advertentie

Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid (afgebeeld), zei: “Deze Deense regeling zal bijdragen tot een substantiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ter ondersteuning van de doelstellingen van de Green Deal. Het zal in overeenstemming met de EU-regels een belangrijke ondersteuning bieden voor een breed scala aan technologieën voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De brede subsidiabiliteitscriteria en de selectie van de begunstigden door middel van een concurrerend biedingsproces zullen de beste waarde voor het geld van de belastingbetaler garanderen en zullen mogelijke concurrentievervalsing tot een minimum beperken. "

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending