Verbind je met ons

Economie

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad bereiken een compromisakkoord over de toekomstige EU-begroting

gepubliceerd

on

Na tien weken van intensieve onderhandelingen en 12 trialogen kwam een ​​EU-begroting voor 2021-2027 een stap dichter bij de afronding. De overeenkomst heeft betrekking op het volgende meerjarig financieel kader (MFK 2021-2027), het herstelfonds en nieuwe eigen middelen. Het compromis zal formeel door beide instellingen moeten worden bekrachtigd, maar hoewel er nu een akkoord in het Parlement is bereikt, is het niet zeker of de doorgang in de Raad soepel verloopt.

In het compromis kreeg het Parlement € 16 miljard bovenop het pakket waarover de staatshoofden en regeringsleiders tijdens hun top in juli overeenstemming hadden bereikt. € 15 miljard zal vlaggenschipprogramma's versterken om burgers te beschermen tegen de COVID-19-pandemie, kansen bieden aan de volgende generatie en de Europese waarden in stand houden. € 1 miljard zal de flexibiliteit vergroten om toekomstige behoeften en crises aan te pakken.

De zomeronderhandelingen van regeringsleiders namen een slopende vierenhalve dag in beslag, het nieuwe geld was niet zoveel als het parlement wilde binnenhalen, maar met het snel naderbij komen van de nieuwe financieringsperiode (1 januari 2021) was dringend om vooruitgang te boeken. 

Het plan is om deze stijging grotendeels te financieren met nieuwe 'eigen middelen', dat wil zeggen middelen die afkomstig zijn van de inkomsten van de Europese Unie en niet van nationale begrotingen. 

Nieuwe eigen middelen

De onderhandelaars van het EP hebben een routekaart opgesteld om de komende zeven jaar nieuwe eigen middelen in te voeren. De routekaart is opgenomen in het 'Interinstitutioneel Akkoord', een juridisch bindende tekst. 

Naast de op kunststoffen gebaseerde bijdrage vanaf 2021, bevat de roadmap een op ETS (Emissions Trading System) gebaseerde Own Resource (vanaf 2023, mogelijk gekoppeld aan een koolstofgrensaanpassingsmechanisme), een digitale heffing (vanaf 2024) en een Op FTT gebaseerde eigen middelen en een financiële bijdrage in verband met het bedrijfsleven of een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (vanaf 2026).

Orbán-dreiging

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de voorzitter van de Europese Commissie een brief geschreven waarin hij dreigt met een veto uit te spreken over een akkoord over de begroting, vanwege een akkoord dat vorige week is bereikt over het verbinden van 'rechtsstatelijkheidsvoorwaarden' aan de ontvangst van geld.

Het compromisakkoord over de rechtsstaat dat vorige week werd bereikt, zorgt ervoor dat de conditionaliteit niet alleen wordt toegepast wanneer EU-middelen rechtstreeks worden misbruikt, maar ook van toepassing is op systemische kwesties zoals een lidstaat die de democratie, gelijkheid en respect voor de mensenrechten respecteert, inclusief de rechten van minderheden. Er is een specifiek artikel dat de reikwijdte verduidelijkt en voorbeelden opsomt, zoals het bedreigen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. 

Het mechanisme kan niet alleen worden geactiveerd wanneer er een inbreuk is, maar ook wanneer er een ernstig risico bestaat dat EU-fondsen acties kunnen financieren die in strijd zijn met de waarden van de EU. 

De leden van het Europees Parlement wilden ook graag de eindbegunstigden verdedigen die via een webplatform een ​​klacht bij de Commissie kunnen indienen en waarvan de leden erop aandrongen dat deze niet zouden lijden onder de tekortkomingen van hun regering. 

Aangezien Hongarije een van de grootste begunstigden van EU-financiering is, wordt aangenomen dat het een akkoord over de algemene begroting niet in de weg zal staan. 

Vlaggenschipprogramma's van de EU

De topprioriteit van het parlement was te zorgen voor een verhoging van het aantal vlaggenschipprogramma's die dreigden te worden ondergefinancierd als gevolg van het akkoord van de Europese Raad van juli 2020, waardoor de toezeggingen en prioriteiten van de EU, met name de Green Deal en de Digitale Agenda, in gevaar kwamen.

De extra middelen zullen voornamelijk worden gehaald uit bedragen die overeenkomen met mededingingsboetes (die bedrijven moeten betalen wanneer ze de EU-regels niet naleven), dit is in overeenstemming met het al lang bestaande verzoek van het Parlement om geld dat door de Europese Unie wordt gegenereerd, binnen de perken te houden. EU-begroting.

Dankzij dit compromis heeft het Europees Parlement het budget voor EU4Health in reële termen verdrievoudigd, het equivalent van een extra jaar financiering voor Erasmus + verzekerd en ervoor gezorgd dat de onderzoeksfinanciering blijft toenemen.

Nagaan hoe EU-fondsen van de volgende generatie worden besteed: versterking van de begrotingscontrole

Wat betreft de besteding van de EU-fondsen van de volgende generatie, heeft het Parlement ervoor gezorgd dat de drie instellingen regelmatig bijeenkomen om de uitvoering van de fondsen te beoordelen. De uitgaven zullen op een transparante manier worden besteed en het Parlement zal samen met de Raad elke afwijking van eerder overeengekomen plannen controleren.

Het herstelinstrument (Next Generation EU) is gebaseerd op een EU-verdragsartikel (art. 122 VWEU) waarin geen rol voor het Europees Parlement is opgenomen. De onderhandelaars van het EP hebben ook een nieuwe procedure gekregen, waarmee een "constructieve dialoog" tussen het Parlement en de Raad tot stand is gebracht over rechtshandelingen die verband houden met het nieuwe instrument.

EU

6.1 miljard euro voor duurzame visserij en bescherming van vissersgemeenschappen 

gepubliceerd

on

Vandaag (4 december) hebben de EU-wetgevers een voorlopig akkoord bereikt over de manier waarop EU-landen de aan visserij en aquacultuur toegewezen middelen voor 2021-2027 kunnen besteden.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF) voor de periode 2021-2027 bedraagt ​​6.1 miljard euro (6.108 miljard euro in lopende prijzen). 5.3 miljard euro zal worden toegewezen aan het beheer van de visserij, de aquacultuur en de vissersvloten, terwijl het resterende bedrag bestemd is voor maatregelen zoals wetenschappelijk advies, controles en controles, marktinformatie, maritiem toezicht en veiligheid.

De lidstaten zullen ten minste 15% van het geld moeten besteden aan efficiënte visserijcontrole en -handhaving, inclusief de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. In overeenstemming met de Green Deal zullen acties in het kader van het fonds bijdragen aan de algemene begrotingsdoelstelling om 30% van de middelen te besteden aan klimaatactie.

Compensatie voor vissers

Als de activiteiten van vissers definitief worden stopgezet, kunnen ze worden gesteund om een ​​vaartuig te slopen of buiten gebruik te stellen. Om in aanmerking te komen voor compensatie, wordt de gelijkwaardige vangstcapaciteit definitief uit het EU-vissersvlootregister verwijderd en mag de begunstigde geen vissersvaartuig registreren binnen vijf jaar na ontvangst van steun.

Als de visserijactiviteiten tijdelijk worden stopgezet, kunnen vissers gedurende de programmeringsperiode een vergoeding krijgen voor een maximale duur van 12 maanden per vaartuig of per visser.

Specifieke behoeften van de kleinschalige kustvisserij en jonge vissers

De lidstaten zullen rekening moeten houden met de specifieke behoeften van de kleinschalige kustvisserij, waaronder vereenvoudiging van de administratieve vereisten. Ook kan de eerste verwerving van een vissersvaartuig of gedeeltelijk eigendom (van minstens 33%) worden gefinancierd als de visser niet ouder is dan 40 jaar en minstens vijf jaar als visser heeft gewerkt of een gelijkwaardige kwalificatie heeft verworven. Vissers kunnen kleinschalige kustvaartuigen aanschaffen (totale lengte minder dan 12 meter) die drie jaar geregistreerd staan ​​of vaartuigen tot 24 meter die vijf jaar geregistreerd staan.

Kleinschalige vaartuigen kunnen ook steun krijgen om motoren te vervangen of te moderniseren als de nieuwe of gemoderniseerde motor niet meer vermogen in kW heeft dan dat van hun huidige motor.

Verbetering van veiligheid, arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie

Een vissersvaartuig dat niet langer is dan 24 meter en ouder dan 10 jaar kan zijn bruto tonnage laten verhogen als dit leidt tot aanzienlijke verbeteringen, zoals het renoveren van accommodatie en andere voorzieningen voor het welzijn van de bemanning, betere brandpreventie aan boord en veiligheidssystemen, verhoogde energie-efficiëntie of lagere CO2-uitstoot.

Andere belangrijke maatregelen

- Motoren kunnen worden vervangen of gemoderniseerd onder strikte voorwaarden: voor schepen tussen 12 en 24 meter en minstens vijf jaar oud mag de nieuwe of gemoderniseerde motor niet meer vermogen in kW hebben en moet een reductie van 20% CO2-uitstoot worden verzekerd; de vangstcapaciteit die is ingetrokken als gevolg van het vervangen of moderniseren van motoren, kan niet worden vervangen.

- Concentreer op ultraperifere regio's: de lidstaten zullen een actieplan moeten opstellen voor elk van hun ultraperifere regio's; er is voorzien in specifieke begrotingsmiddelen.

- Er kan ook steun worden verleend opslag van visserijproducten bij uitzonderlijke gebeurtenissen die een aanzienlijke verstoring van de markten veroorzaken.

Rapporteur Gabriel Mato (EVP, ES) zei: “We hebben een evenwichtig akkoord bereikt over het toekomstige Europese Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur. Een fonds waarmee de EU-vloot beter kan vissen en kweken, niet meer. Een fonds waarmee de sector kan investeren in de veiligheid en het welzijn van werknemers en in milieuvriendelijke motoren en schepen. En een fonds dat generatievernieuwing mogelijk maakt, terwijl overcapaciteit en overbevissing worden vermeden. De visserij- en aquacultuursector en de hele waardeketen van zeevruchten hebben nu meer dan ooit ondersteuning nodig om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. "

Volgende stappen

Naar verwachting zullen het Parlement en de Raad de overeenkomst onderschrijven. De bepalingen van de regeling zijn dan van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Achtergrond

Het voorstel van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij is in juni 2018 door de Commissie gepubliceerd en verwijst naar het meerjarig financieel kader voor 2021-2027. De vorige EFMZV-begroting voor de jaren 2014-2020 bedroeg 6.4 miljard euro.

Meer informatie 

Verder lezen

EU

EU-begroting 2021-deal: ondersteuning van het herstel 

gepubliceerd

on

De leden van het Europees Parlement hebben gevochten voor en betere steun gekregen voor belangrijke EU-programma's die banen creëren, de gevolgen van de COVID-19-pandemie aanpakken en klimaatactie stimuleren.

Vandaag (4 december) hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de EU-begroting voor 2021.

De voorlopige cijfers zijn € 164.3 miljard aan vastleggingskredieten en € 166.1 miljard aan betalingskredieten. Gedetailleerde cijfers zullen later beschikbaar zijn.

Voor een concurrerender Europa, banen creëren en investeren in de toekomst van de EU

De leden van het Europees Parlement slaagden erin om, bovenop het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van de Commissie, programma's te versterken die zij als essentieel beschouwden voor het stimuleren van groei en banen, in overeenstemming met breed overeengekomen prioriteiten van de Europese Unie, namelijk Digitaal Europa (+25.7 miljoen) en de Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoersinfrastructuur (+ € 60.3 miljoen).

Het respect voor de waarden van Europa versterken en klimaatactie stimuleren

Als aanvullende inspanning om klimaatverandering te bestrijden, beogen de versterkingen die het EP heeft verkregen voor het LIFE-programma (+ € 42 miljoen) vanaf het begin bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling van 30% van de klimaatrelevante uitgaven in de EU-begroting voor 2021 -2027 periode.

Het programma Rechten en waarden krijgt 6.6 miljoen euro extra, en het Europees Openbaar Ministerie (EOM), een onafhankelijk orgaan van de Unie dat misdaden tegen de begroting van de Unie wil bestrijden, krijgt 7.3 miljoen euro extra.

MFK-aanvullingen: ondersteuning van jongeren, EU-onderzoek en gezondheidszorg

Andere versterkingen voor 2021 weerspiegelen de aanvulling op geselecteerde belangrijke EU-programma's Parlement verkregen in de met de Raad overleggen over de volgende langetermijnbegroting (MFK) 2021-2027 van de EU.

Dit is het geval voor Erasmus + (+ € 175.1 miljoen), Horizon Europa (onderzoeksprogramma, + € 20 miljoen) en het EU4Health-programma, de reactie van de EU op COVID-19, met nog eens € 74.3 miljoen. EU4Health zal medisch en medisch personeel, patiënten en gezondheidsstelsels ondersteunen. Evenzo zijn de vastleggingskredieten voor humanitaire hulp verhoogd met 25 miljoen euro en voor ondersteuning van de zuidelijke nabuurschap van de EU met 10.2 miljoen euro.

“Ik ben blij dat we in deze moeilijke tijden in het belang van de Europese burgers snel een akkoord hebben kunnen bereiken. Met de top-ups voor sommige van de toekomstgerichte programma's die we pas weken geleden in het meerjarenkader hebben afgesproken, hebben we budgetverhogingen verkregen voor andere programma's met een bewezen Europese meerwaarde. Deze extra investeringen in bijvoorbeeld de trans-Europese vervoersnetwerken en het digitale Europa beantwoorden allemaal aan de reële behoeften en zijn in lijn met de verwachtingen van de EU-burgers ”, aldus de voorzitter van de Begrotingscommissie. Johan van Overtveldt (ECR, BE).

“Het Parlement en de Raad hebben vandaag een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2021. 164 miljard euro om burgers te beschermen, de onmiddellijke gevolgen van de crisis te verminderen en voor te bereiden op een welvarender, evenwichtiger en duurzamere toekomst. In de laatste twee dagen van de onderhandelingen heeft het Parlement 183 miljoen euro extra veiliggesteld voor zijn prioriteiten: gezondheid, klimaat en werkgelegenheid. Gezien het zeer rigide raamwerk is dit een goed resultaat. Geconfronteerd met regeringen die niet bereid waren één cent op te geven, deed het Parlement zijn uiterste best en kreeg het extra verhogingen. Maar we weten allemaal met een gerust hart dat dit budget niet aan de taak voldoet. Het was het maximum dat kon worden behaald gezien de meerjarenbegroting waarover werd onderhandeld met staatshoofden die unaniem beslissen.

"Maar het goede nieuws is dat er een oplossing is die meer dan € 50 miljard per jaar kan mobiliseren voor gezondheid, klimaat en werkgelegenheid, en die niet zal worden geblokkeerd door de unanimiteitsregel: speculatie belasten door de bestaande versterkte samenwerking op dit gebied opnieuw op gang te brengen. Ik roep de leiders van deze pionierende landen, te beginnen met Merkel en Macron, op om onverwijld met deze belasting aan de slag te gaan ”, aldus de hoofdrapporteur (afdeling Commissie) Pierre Larrouturou (S&D, FR).

"Dankzij het eensgezinde standpunt van het Europees Parlement hebben we, ondanks een moeilijke crisiscontext, een zeer goed politiek akkoord bereikt over de begroting 2021 van de instellingen van de Europese Unie. Tijdens deze onderhandelingen was mijn zorg ervoor te zorgen dat alle instellingen van de De Unie, dwz het Hof van Justitie, de Rekenkamer, de Europese Ombudsman, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, ..., beschikken over voldoende middelen en personeel om hun taken te vervullen. missies zo goed mogelijk en optimaal laten functioneren. Dit werd mogelijk gemaakt door onze toezegging om geld te besparen in verband met de veranderingen in onze activiteiten tijdens de COVID-19-pandemie ", aldus de rapporteur voor de andere secties, Oliver Chastel (RENEW, BE).

Volgende stappen

Bij gebrek aan een akkoord in de Raad over de langetermijnbegroting van de EU (MFK, meerjarig financieel kader 2021-2027), hebben de twee takken van de begrotingsautoriteit van de EU, het Parlement en de Raad, hun akkoord niet geformaliseerd. Zodra het MFK is goedgekeurd, zal de Commissie de inhoud van de overeenkomst voorstellen als tweede ontwerpbegroting.

Zodra de Raad het compromis in de vorm van deze tweede ontwerpbegroting formeel heeft aangenomen, zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Begrotingscommissie, waarna in de plenaire vergadering in het Europees Parlement wordt gestemd en door zijn voorzitter in wet wordt ondertekend.

Meer informatie 

Verder lezen

Brexit

Handelsbesprekingen VK-EU op 'heel moeilijk punt', zegt de woordvoerder van de premier

gepubliceerd

on

By

Britse en EU-handelsbesprekingen bevinden zich op een "zeer moeilijk punt", zei een woordvoerder van premier Boris Johnson vandaag (4 december), en onderstreepte dat de tijd dringt en dat elke overeenkomst de Britse soevereiniteit moet respecteren. schrijven Elizabeth Piper en William James.

De besprekingen in Londen gingen door tot donderdag 11 uur nadat ze struikelden toen de Britse zijde de Europese Unie beschuldigde van het stellen van nieuwe eisen aan de besprekingen, een aanklacht die werd ontkend door het blok dat de aanklacht beschreef als een spin om meer concessies te doen.

De onderhandelingsteams zijn er wekenlang niet in geslaagd de hiaten te verkleinen met betrekking tot de meest netelige kwesties, waaronder visserij en eerlijke concurrentiegaranties, en de woordvoerder zei dat alle verdere besprekingen in het weekend "afhankelijk" waren van wat er op vrijdag is gebeurd.

“We zijn vastbesloten om hard te werken om overeenstemming te bereiken met de EU. De gesprekken zijn gaande. Er zijn nog enkele problemen die moeten worden opgelost. De tijd is schaars en we zitten op een heel moeilijk punt in de gesprekken ”, zei de woordvoerder tegen verslaggevers.

"Wat zeker is, is dat we niet in staat zullen zijn om een ​​deal te sluiten die onze fundamentele principes inzake soevereiniteit en het terugnemen van de controle niet respecteert."

Sommige EU-functionarissen hebben gezegd dat ze verwachten dat er in het weekend een deal komt, maar op de vraag of de gesprekken op zaterdag en zondag (5-6 december) zullen worden voortgezet, zei de woordvoerder: "Dit zijn live onderhandelingen, dus ik kan je een update over wat er in het weekend gebeurt, want dit is afhankelijk van de voortgang van de besprekingen van vandaag. "

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending