Verbind je met ons

Economie

#Werkloosheid verminderen - EU-beleid uitgelegd

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Een persoon is op zoek naar een baan op een jobadvertentiespagina voor kranten © AP Images / European Union - EPHet zoeken naar een baan kan een uitdaging zijn © AP Images / European Union - EP

De EU streeft ernaar dat driekwart van de mensen van 20-64 werken met banen van 2020. Ontdek hoe de EU werkt om de werkloosheid terug te dringen en armoede te bestrijden.

De economische en financiële crisis van 2008 trof de wereldeconomie, wat leidde tot een toename van de werkloosheid in alle EU-landen.

Hoewel de arbeidsmarktomstandigheden en de rechten van werknemers in de EU de afgelopen jaren aanzienlijk zijn verbeterd, blijft de strijd tegen werkloosheid een van de belangrijkste uitdagingen van de EU op weg naar hoogwaardige banen en een sociaal inclusief Europa.

advertentie

Op een aantal gebieden zijn inspanningen geleverd, waaronder het helpen van jongeren op de arbeidsmarkt, het bestrijden van langdurige werkloosheid, het verbeteren van vaardigheden en het vergemakkelijken van de mobiliteit van werknemers in de EU.

EU-werkloosheidscijfer

Sinds halverwege 2013 is de EU-werkloosheidscijfer is blijven achteruitgaan.

advertentie

In april 2019 viel het terug naar 6.4% (van 7.0% in april 2018), het laagste niveau sinds het begin van de maandelijkse EU-publicatie van werkloosheidsstatistieken in januari 2000. In de eurozone was het werkloosheidspercentage in 7.6 in april 2019, een daling ten opzichte van 8.4% in april 2018.

EU versus lidstaten competenties

EU-landen zijn nog steeds in de eerste plaats verantwoordelijk voor werkgelegenheids- en sociaal beleid. De EU vult de acties van de lidstaten echter aan en coördineert deze en bevordert de uitwisseling van beste praktijken.

Think artikel negen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, moet de EU rekening houden met de doelstelling van een hoog werkgelegenheidsniveau bij het bepalen en uitvoeren van al haar beleid en activiteiten.

Europese werkgelegenheidsstrategie en doelstellingen

De EU-landen hebben een reeks gemeenschappelijke doelstellingen en streefcijfers voor het werkgelegenheidsbeleid vastgesteld om de werkloosheid te bestrijden en meer en betere banen in de EU te creëren. Dit beleid staat ook bekend als de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS).

Gelanceerd in 1997, maakt deze werkgelegenheidsstrategie deel uit van de Europa 2020 groeistrategie, dat een algemeen beeld geeft van de plaats die de EU zou moeten innemen voor belangrijke parameters van 2020 op verschillende gebieden, zoals onderwijs en de strijd tegen klimaatverandering, en wordt gebruikt als referentiekader voor activiteiten op EU-, nationaal en regionaal niveau.

Het doelen gepland voor 2020 zijn: 75% van de mensen van 20-64 jaar om aan het werk te zijn, terwijl de 116.1 miljoen mensen (alle EU-landen behalve het VK) die in 2008 het risico liepen op armoede of sociale uitsluiting te verminderen tot 96.2 miljoen mensen.

in 2017, 72.2% van de EU-populatie van 20-64 was in dienst, alleen 2.8-procentpunten onder het 2020-doel.

In 2016 liepen 118.0 miljoen mensen het risico van armoede of sociale uitsluiting in de EU.

De Europese Commissie volgt en implementeert de strategie via de Europees semester, een jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid op EU-niveau.

De sociale en werkgelegenheidssituatie in Europa wordt geëvalueerd in de context van het EU - semester en op basis van de Werkgelegenheidsrichtsnoerengemeenschappelijke prioriteiten en streefcijfers voor het nationale werkgelegenheidsbeleid. Om de EU-landen vooruit te helpen, doet de Commissie landenspecifieke aanbevelingen, op basis van hun vorderingen in de richting van elk doel.

Hoe het wordt gefinancierd

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste instrument van Europa om te zorgen voor eerlijkere banen voor iedereen die in de EU leeft: werknemers, jongeren en iedereen die werk zoekt.

Het Europees Parlement stelt voor om de middelen voor het volgende EU-langetermijnbudget voor 2021-2027 te verhogen, met een primaire focus op onderwijs, werkgelegenheid en sociale inclusie. De nieuwe versie van het fonds, bekend als de Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +), zou de kwaliteit van het werk verhogen, het voor mensen gemakkelijker maken om werk te vinden in een ander deel van de EU, het onderwijs verbeteren, en sociale insluiting en gezondheid bevorderen.

Het programma Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is bedoeld om het werkgelegenheids- en sociaal beleid te moderniseren, de toegang tot financiering voor sociale ondernemingen of kwetsbare mensen die een micro-onderneming willen opzetten te verbeteren en de arbeidsmobiliteit via de EURES-netwerk. Het European Jobs Network faciliteert mobiliteit door informatie te verstrekken aan werkgevers en werkzoekenden en heeft ook een database met vacatures en applicaties in heel Europa.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) ondersteunt werknemers die hun baan verliezen als gevolg van globalisering, omdat bedrijven hun productie naar niet-EU-landen kunnen afsluiten of verplaatsen, of de economische en financiële crisis, bij het vinden van nieuw werk of bij het opzetten van hun eigen bedrijf.

Het Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ondersteunt initiatieven van de lidstaten om voedsel, basismateriaalhulp en sociale inclusie-activiteiten te verstrekken aan de meest behoeftigen.

De bijgewerkte versie van het ESF + zou een aantal bestaande fondsen en programma's samenvoegen, zoals het ESF, het EaSI, het FEAD, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de EU-gezondheidsprogramma, bundeling van hun middelen en meer geïntegreerde en gerichte ondersteuning van mensen.

Bestrijding van jeugdwerkloosheid

Een van de EU-maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid is de Jeugdgarantie, een toezegging van de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de leeftijd van 25-jaren binnen vier maanden nadat ze werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een kwalitatief aanbod van werk, voortgezet onderwijs, een stage of een stage ontvangen. De uitvoering van de jongerengarantie wordt ondersteund door EU-investeringen via het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Het Europese solidariteit Corps staat jongeren toe vrijwilligerswerk te doen en te werken aan solidariteitsgerelateerde projecten in heel Europa. De Uw eerste Eures-banenplatform helpt jonge mensen van 18 naar 35, en is geïnteresseerd in het opdoen van professionele ervaring in het buitenland, het vinden van een stage, traineeship of stage.

Juiste vaardigheden, juiste baan

Door vaardigheden te verwerven en te verbeteren, kwalificaties beter vergelijkbaar te maken en informatie te verstrekken over de vraag naar vaardigheden en banen, ondersteunt de EU mensen bij het vinden van banen van goede kwaliteit en het maken van betere carrièrekeuzes.

Het Nieuwe vaardigheden agenda voor Europa, gelanceerd in 2016, bestaat uit 10-maatregelen om de juiste training en ondersteuning beschikbaar te maken voor mensen en om een ​​aantal bestaande tools te herzien, zoals het Europese CV-formaat Europass).

Uitdaging van langdurige werkloosheid

Langdurige werkloosheid, wanneer mensen langer dan 12 maanden werkloos zijn, is een van de oorzaken van aanhoudende armoede. Het blijft zeer in sommige EU-landen en is nog steeds goed voor bijna 50% van de totale werkloosheid.

Om de langdurig werklozen op de arbeidsmarkt beter te integreren, hebben de EU-landen gekozen aanbevelingen: ze moedigen de registratie aan van langdurig werklozen met een dienst voor arbeidsbemiddeling, een individuele grondige beoordeling om hun behoeften vast te stellen, evenals een plan op maat om hen weer aan het werk te krijgen (een overeenkomst inzake arbeidsintegratie). Het zou beschikbaar zijn voor iedereen die 18 maanden of langer werkloos is.

Langdurige afwezigheid op het werk leidt vaak tot werkloosheid en tot werknemers die de arbeidsmarkt definitief verlaten. Om werknemers op de werkplek die lijden aan verwondingen of chronische gezondheidsproblemen te behouden en opnieuw te integreren, heeft het Europees Parlement in 2018 een reeks maatregelen voor lidstaten om aan te werken, zoals het flexibeler maken van werkplekken door middel van programma's voor het ontwikkelen van vaardigheden, zorgen voor flexibele werkomstandigheden en het bieden van ondersteuning aan werknemers (inclusief coaching, toegang tot een psycholoog of therapeut).

Bevordering van de mobiliteit van werknemers

Door mensen gemakkelijker in een ander land te laten werken, kan de werkloosheid worden aangepakt. De EU heeft een reeks gemeenschappelijke regels opgesteld om mensen te beschermen sociale rechten gerelateerd aan werkloosheid, ziekte, moederschap / vaderschap, gezinsbijslagen enz. bij verhuizing binnen Europa. Regels voor de terbeschikkingstelling van werknemers het beginsel van gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek vaststellen.

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen

Landbouw

Voorgestelde opheffing van het verbod op lamsvlees in de VS welkom nieuws voor de industrie

gepubliceerd

on

De FUW heeft in 2016 een ontmoeting gehad met de USDA om de exportmogelijkheden van lamsvlees te bespreken. Van links naar rechts, de Amerikaanse landbouwspecialist Steve Knight, de Amerikaanse adviseur voor landbouwaangelegenheden Stan Phillips, FUW senior beleidsmedewerker dr. Hazel Wright en FUW-president Glyn Roberts

De Farmers' Union of Wales heeft het nieuws verwelkomd dat het al lang bestaande verbod op de invoer van Welsh lamsvlees in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeheven. De aankondiging werd gedaan door de Britse premier Boris Johnson op woensdag 22 september. 

De FUW heeft de afgelopen tien jaar tijdens verschillende bijeenkomsten met de USDA lang gesproken over het vooruitzicht om het ongerechtvaardigde verbod op te heffen. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales heeft benadrukt dat de potentiële markt voor BGA Welsh Lamb in de VS binnen vijf jaar na opheffing van de exportbeperkingen naar schatting maar liefst £ 20 miljoen per jaar waard is.

advertentie

Sprekend vanuit zijn schapenboerderij in Carmarthenshire, zei FUW vice-president Ian Rickman: "Nu moeten we meer dan ooit andere exportmarkten verkennen en tegelijkertijd onze lang gevestigde markten in Europa beschermen. De Amerikaanse markt is er een waar we graag veel sterkere relaties mee willen ontwikkelen en het nieuws dat dit verbod binnenkort kan worden opgeheven, is zeer welkom nieuws voor onze schapenindustrie."

advertentie
Verder lezen

Economie

Duurzaam stadsvervoer centraal tijdens Europese Mobiliteitsweek

gepubliceerd

on

Ongeveer 3,000 steden in heel Europa nemen dit jaar deel aan de Europese week van de mobiliteit, die gisteren begon en duurt tot en met woensdag 22 september. De campagne 2021 is gelanceerd onder het thema 'Veilig en gezond met duurzame mobiliteit' en zal het gebruik van het openbaar vervoer promoten als een veilige, efficiënte, betaalbare en emissiearme mobiliteitsoptie voor iedereen. 2021 is ook de 20e verjaardag van de autoloze dag, waaruit de Europese Mobiliteitsweek is gegroeid.

“Een schoon, slim en veerkrachtig vervoerssysteem vormt de kern van onze economieën en staat centraal in het leven van mensen. Daarom ben ik, op de 20e verjaardag van de Europese Mobiliteitsweek, trots op de 3,000 steden in heel Europa en daarbuiten die laten zien hoe veilige en duurzame vervoersopties onze gemeenschappen helpen om in deze uitdagende tijden verbonden te blijven”, aldus commissaris voor vervoer Adina Vălean. .

Voor dit mijlpaaljaar heeft de Europese Commissie een virtueel museum gecreëerd waarin de geschiedenis van de week, de impact, persoonlijke verhalen en de link met de bredere duurzaamheidsprioriteiten van de EU worden getoond. Elders in Europa zijn er onder meer fietsfestivals, tentoonstellingen van elektrische voertuigen en workshops. Het evenement van dit jaar valt ook samen met een openbare raadpleging over de ideeën van de Commissie voor een nieuw kader voor stedelijke mobiliteit, en de Europees Jaar van de Spoorwegen met Aansluitende Europa Express trein.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending