Verbind je met ons

Economie

De economische governance van de EU uitgelegd

DELEN:

gepubliceerd

on

10635506329401268106De lessen die zijn getrokken uit de recente economische, financiële en staatsschuldencrisis hebben geleid tot opeenvolgende hervormingen van de EU-regels, waarbij onder meer nieuwe toezichtsystemen voor het begrotings- en economisch beleid en een nieuw tijdschema voor de begroting zijn ingevoerd.

De nieuwe regels (geïntroduceerd via het sixpack, het twopack en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur) zijn gebaseerd op het Europees Semester, de beleidskalender van de EU. Dit geïntegreerde systeem zorgt voor duidelijkere regels, betere coördinatie van nationaal beleid gedurende het hele jaar, regelmatige follow-up en snellere sancties voor het overtreden van de regels. Dit helpt de lidstaten om hun budgettaire en hervormingstoezeggingen na te komen en maakt tegelijkertijd de economische en monetaire unie als geheel robuuster.

De volgende zijn de essentiële kenmerken van het nieuwe systeem.

COÖRDINATIE HET HELE JAAR DOOR: HET EUROPEES SEMESTER

Vóór de crisis verliep de budgettaire en economische beleidsplanning in de EU via verschillende processen. Er was geen alomvattend overzicht van de inspanningen op nationaal niveau en er was geen gelegenheid voor de lidstaten om een ​​collectieve strategie voor de EU-economie te bespreken.

Coördinatie en begeleiding

Het in 2010 ingevoerde Europees Semester zorgt ervoor dat de lidstaten op gezette tijden in het jaar hun budgettaire en economische plannen bespreken met hun EU-partners. Hierdoor kunnen zij elkaars plannen becommentariëren en kan de Commissie tijdig beleidsrichtsnoeren geven, voordat er op nationaal niveau besluiten worden genomen. De Commissie controleert ook of de lidstaten werken aan de doelstellingen voor banen, onderwijs, innovatie, klimaat en armoedebestrijding in de langetermijnstrategie voor groei van de EU, Europa 2020.

advertentie

Een duidelijke tijdlijn

De cyclus begint elk jaar in november met de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie (algemene economische prioriteiten voor de EU), die de lidstaten beleidsrichtsnoeren voor het volgende jaar geeft.

Landspecifieke aanbevelingen die in het voorjaar zijn gepubliceerd, bieden de lidstaten advies op maat over diepere structurele hervormingen, die vaak meer dan een jaar in beslag nemen.

Het toezicht op de begroting van de eurozone wordt tegen het einde van het jaar geïntensiveerd, waarbij de lidstaten ontwerpbegrotingsplannen indienen, die worden beoordeeld door de Commissie en besproken door de ministers van Financiën van de eurozone. De Commissie beoordeelt ook de begrotingskoers in de eurozone als geheel.

De Commissie monitort meerdere keren per jaar de uitvoering van prioriteiten en hervormingen, met speciale aandacht voor de eurozone en lidstaten met fiscale of financiële problemen.

 • November: In de jaarlijkse groeianalyse (AGS) worden de algemene economische prioriteiten voor de EU voor het volgende jaar uiteengezet. Het Alert Mechanism Report (AMR) screent lidstaten op economische onevenwichtigheden. De Commissie publiceert haar adviezen over ontwerpbegrotingsplannen (voor alle landen van de eurozone) en economische partnerschapsprogramma's (voor landen in de eurozone met buitensporige begrotingstekorten). De begrotingsplannen worden ook besproken door de ministers van Financiën van de eurozone.
 • December: de lidstaten van de eurozone stellen de definitieve jaarlijkse begrotingen vast, rekening houdend met het advies van de Commissie en de adviezen van de ministers van Financiën.
 • Februari/maart: Het Europees Parlement en de relevante EU-ministers (voor Werkgelegenheid, Economie en Financiën, en Concurrentievermogen) die in de Raad bijeenkomen, bespreken de JGA. De Commissie publiceert haar economische winterprognoses. De Europese Raad stelt op basis van de AGS economische prioriteiten voor de EU vast. Het is rond deze tijd dat de Commissie diepgaande beoordelingen publiceert van lidstaten met potentiële onevenwichtigheden (die geïdentificeerd zijn in het AMR).
 • April: de lidstaten dienen hun stabiliteits-/convergentieprogramma's (begrotingsplannen voor de middellange termijn) en hun nationale hervormingsprogramma's (economische plannen) in, die in overeenstemming moeten zijn met alle eerdere EU-aanbevelingen. Deze moeten uiterlijk op 15 april worden betaald voor de landen van de eurozone en tegen eind april voor de EU. Eurostat publiceert geverifieerde schuld- en tekortgegevens van het voorgaande jaar, wat belangrijk is om te controleren of de lidstaten hun begrotingsdoelstellingen halen.
 • Mei: De Commissie stelt landspecifieke aanbevelingen (CSR's) voor, op maat gemaakt beleidsadvies aan de lidstaten op basis van de prioriteiten die in de AGS zijn vastgesteld en informatie uit de plannen die in april is ontvangen. In mei publiceert de Commissie ook haar economische voorjaarsprognose.
 • Juni/juli: de Europese Raad onderschrijft de LSA's en de EU-ministers, in de Raad bijeen, bespreken ze. De ministers van Financiën van de EU keuren ze uiteindelijk in juli goed.
 • Oktober: lidstaten van de eurozone dienen ontwerpbegrotingsplannen voor het volgende jaar in bij de Commissie (uiterlijk op 15 oktober). Als een plan niet in overeenstemming is met de middellangetermijndoelstellingen van een lidstaat, kan de Commissie vragen om herformulering.

 

MEER VERANTWOORDELIJK BEGROTEN

Het stabiliteits- en groeipact werd tegelijk met de eenheidsmunt tot stand gebracht om gezonde overheidsfinanciën te waarborgen. De manier waarop het vóór de crisis werd gehandhaafd, kon echter niet voorkomen dat er in sommige lidstaten ernstige begrotingsonevenwichtigheden ontstonden.

Het is hervormd via het sixpack (dat in december 2011 van kracht werd) en het twopack (dat in mei 2013 in werking trad) en versterkt door het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (dat in januari 2013 in werking trad in de 25 ondertekenende landen).

Betere regels

 1. Algemene tekort- en schuldlimieten: limieten van 3% van het bbp voor tekorten en 60% van het bbp voor schulden zijn vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact en verankerd in het Verdrag. Ze blijven geldig.
 2. Een sterkere focus op schulden: de nieuwe regels maken de bestaande schuldlimiet van 60% van het bbp operationeel. Dit betekent dat lidstaten in de procedure bij buitensporige tekorten kunnen worden geplaatst als ze een schuldquote van meer dan 60% van het bbp hebben die niet voldoende wordt verlaagd (waarbij het overschot boven de 60% niet gemiddeld over een periode van drie jaar met ten minste 5% per jaar daalt).
 3. Een nieuwe uitgavenbenchmark: volgens de nieuwe regels mogen de overheidsuitgaven niet sneller stijgen dan de potentiële bbp-groei op middellange termijn, tenzij er voldoende inkomsten tegenover staan.
 4. Het belang van de onderliggende begrotingssituatie: Het Stabiliteits- en Groeipact richt zich meer op het structureel verbeteren van de overheidsfinanciën (rekening houdend met de effecten van een economische neergang of eenmalige maatregelen op het tekort). De lidstaten stellen hun eigen budgettaire middellangetermijndoelstellingen vast, die ten minste om de drie jaar worden bijgewerkt, met als doel hun structurele saldo met 0.5% van het bbp per jaar te verbeteren. Dit biedt een veiligheidsmarge tegen het overschrijden van de grens van het totale tekort van 3%, waarbij lidstaten, met name die met schulden van meer dan 60% van het bbp, worden aangespoord om meer te doen in economisch goede tijden en minder in economisch slechte tijden.
 5. Een begrotingspact voor 25 lidstaten: Krachtens het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG) moeten vanaf januari 2014 budgettaire middellangetermijndoelstellingen worden verankerd in de nationale wetgeving en moet er een limiet van 0.5% van het bbp zijn voor structurele tekorten (oplopend tot 1% als de schuldquote ruim onder de 60%) ligt. Dit heet het Belastingpact. Het verdrag zegt ook dat automatische correctiemechanismen moeten worden geactiveerd als de structurele tekortlimiet (of het aanpassingstraject daarnaartoe) wordt overschreden, wat de lidstaten zou verplichten om in de nationale wetgeving vast te leggen hoe en wanneer ze de overschrijding in de loop van toekomstige begrotingen zouden corrigeren.
 6. Flexibiliteit tijdens een crisis: Door te focussen op de onderliggende begrotingssituatie op middellange termijn kan het stabiliteits- en groeipact flexibel zijn tijdens een crisis. Als de groei onverwacht verslechtert, krijgen lidstaten met begrotingstekorten van meer dan 3% van het bbp mogelijk extra tijd om ze te corrigeren, mits ze de nodige structurele inspanningen hebben geleverd. Dit was in 2012 het geval voor Spanje, Portugal en Griekenland en in 2013 voor Frankrijk, Nederland, Polen en Slovenië.

Betere handhaving van de regels

 1. Betere preventie: lidstaten worden beoordeeld op het feit of ze hun middellangetermijndoelstellingen halen. De voortgang wordt elk jaar in april beoordeeld wanneer de lidstaten hun stabiliteits-/convergentieprogramma's presenteren (driejarige begrotingsplannen, de eerste voor de landen van de eurozone, de laatste voor de EU). Deze worden binnen maximaal drie maanden gepubliceerd en onderzocht door de Commissie en de Raad. De Raad kan een advies goedkeuren of lidstaten uitnodigen om de plannen bij te stellen.
 2. Vroegtijdige waarschuwing: Als er een "significante afwijking" is van de middellangetermijndoelstelling of het aanpassingstraject daarnaartoe, richt de Commissie een waarschuwing tot de lidstaat, die door de Raad moet worden goedgekeurd en die openbaar kan worden gemaakt. De situatie wordt vervolgens het hele jaar door gevolgd en als het niet wordt rechtgezet, kan de Commissie een rentedragend deposito van 0.2% van het bbp (alleen eurozone) voorstellen, dat door de Raad moet worden goedgekeurd. Deze kan worden teruggegeven aan de lidstaat als deze de afwijking corrigeert.
 3. Buitensporigtekortprocedure (EDP): Als lidstaten de tekort- of schuldcriteria overtreden, worden ze in een buitensporigtekortprocedure geplaatst, waar ze extra worden gecontroleerd (meestal om de drie of zes maanden) en een deadline krijgen voor het corrigeren van hun tekort. De Commissie controleert de naleving het hele jaar door op basis van regelmatige economische prognoses en gegevens over schulden en tekorten van Eurostat.
 4. Snellere sancties: Voor lidstaten van de eurozone in de procedure bij buitensporige tekorten treden financiële sancties eerder in werking en kunnen ze geleidelijk worden opgevoerd. Het niet terugdringen van het tekort kan leiden tot boetes van 0.2% van het bbp. Boetes kunnen oplopen tot maximaal 0.5% als statistische fraude wordt ontdekt en de sancties kunnen een opschorting van de cohesiefinanciering omvatten (zelfs voor landen buiten de eurozone). Tegelijkertijd kunnen de 25 lidstaten die het VSCB hebben ondertekend, een boete van 0.1% van het bbp krijgen wegens het niet correct integreren van het begrotingspact in de nationale wetgeving.
 5. Nieuw stemsysteem: Besluiten over de meeste sancties in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten worden genomen door middel van stemming met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid (RQMV), wat betekent dat boetes geacht worden te zijn goedgekeurd door de Raad, tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ze ongedaan maakt. Dit was niet mogelijk voordat het Six Pack van kracht werd. Daarnaast zijn de 25 lidstaten die het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur hebben ondertekend, overeengekomen om het omgekeerde gekwalificeerde meerderheidsmechanisme nog eerder in het proces toe te passen, bijvoorbeeld bij de beslissing om een ​​lidstaat al dan niet in de buitensporigtekortprocedure te plaatsen.

VERBETERDE TOEZICHT IN DE EUROZONE

De crisis heeft aangetoond dat moeilijkheden in één lidstaat van de eurozone belangrijke besmettingseffecten kunnen hebben in buurlanden. Daarom is extra toezicht gerechtvaardigd om problemen in te perken voordat ze systemisch worden.

Het Two Pack, dat op 30 mei 2013 in werking trad, introduceerde een nieuwe controlecyclus voor de eurozone, met de indiening van de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten elk jaar in oktober (behalve die in het kader van macro-economische aanpassingsprogramma's). De Commissie brengt er vervolgens een advies over uit

Dit maakt ook een grondiger toezicht mogelijk op landen in de eurozone met een buitensporig tekort, en voor een strenger toezicht op de landen die met ernstigere problemen worden geconfronteerd.

 • Lidstaten in de procedure bij buitensporige tekorten moeten periodieke voortgangsrapportages indienen over hoe zij hun tekorten corrigeren. De Commissie kan nu om meer informatie vragen of verdere actie aanbevelen aan degenen die het risico lopen hun deadlines voor tekorten te missen. Lidstaten van de eurozone met buitensporige tekorten moeten ook economische partnerschapsprogramma's indienen, die plannen bevatten voor gedetailleerde fiscaal-structurele hervormingen (bijvoorbeeld op het gebied van pensioenstelsels, belastingen of openbare gezondheidszorg) die hun tekorten op een duurzame manier zullen corrigeren.
 • Lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren of onder preventieve bijstandsprogramma's van het Europees Stabiliteitsmechanisme vallen, worden onder "verscherpt toezicht" geplaatst, wat betekent dat ze regelmatig worden gecontroleerd door de Commissie en dat ze aanvullende gegevens over hun financiële sector moeten verstrekken.
 • Financiële bijstandsprogramma's: Lidstaten wier problemen "aanzienlijke nadelige gevolgen" kunnen hebben voor de rest van de eurozone, kan worden gevraagd volledige macro-economische aanpassingsprogramma's voor te bereiden. Dit besluit wordt genomen door de Raad, die op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit. Deze programma's zijn onderworpen aan driemaandelijkse controlemissies en aan strikte voorwaarden in ruil voor eventuele financiële steun.
 • Postprogrammatoezicht: de lidstaten zullen aan postprogrammatoezicht worden onderworpen zolang 75% van de opgenomen financiële steun uitstaat.

MONITORING UITGEBREID TOT MACRO-ECONOMISCHE ONEVENWICHTIGHEDEN

Voortbouwend op de ervaring van de crisis hebben de sixpack-hervormingen een systeem ingevoerd voor toezicht op het economisch beleid, als aanvulling op het normale toezicht in het kader van het Europees Semester. Dit wordt de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden genoemd en bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen:

 • Betere preventie: Alle lidstaten blijven nationale hervormingsprogramma's indienen – dit gebeurt nu elk jaar in april. Deze worden door de Commissie gepubliceerd en onderzocht om ervoor te zorgen dat eventuele geplande hervormingen in overeenstemming zijn met de groei- en werkgelegenheidsprioriteiten van de EU, met inbegrip van de Europa 2020-strategie voor groei op lange termijn.
 • Vroegtijdige waarschuwing: de lidstaten worden gescreend op mogelijke onevenwichtigheden aan de hand van een scorebord van 11 indicatoren, evenals aanvullende indicatoren en andere informatie, om de economische ontwikkelingen in de loop van de tijd te meten. Elk jaar in november publiceert de Commissie de resultaten in het Alert Mechanism Report (zie MEMO / 12 / 912). Het rapport identificeert lidstaten die verdere analyse (een diepgaande evaluatie) nodig hebben, maar trekt geen conclusies.
 • Diepgaande evaluaties: de Commissie voert een grondige evaluatie uit van de lidstaten die in het AMR zijn geïdentificeerd en die mogelijk risico lopen op onevenwichtigheden. De diepgaande evaluatie wordt in het voorjaar gepubliceerd en bevestigt of ontkent het bestaan ​​van onevenwichtigheden, en of deze buitensporig zijn of niet. de lidstaten wordt verzocht rekening te houden met de bevindingen van de diepgaande evaluatie in hun hervormingsplannen voor het volgende jaar. Een eventuele follow-up is geïntegreerd in het advies dat de Commissie eind mei aan elke lidstaat geeft in de landenspecifieke aanbevelingen.
 • Procedure bij buitensporige onevenwichtigheden: Als de Commissie tot de conclusie komt dat er in een lidstaat sprake is van buitensporige onevenwichtigheden, kan zij de Raad aanbevelen dat de lidstaat een plan met corrigerende maatregelen opstelt, inclusief termijnen voor nieuwe maatregelen. Deze aanbeveling wordt door de Raad overgenomen. De Commissie en de Raad monitoren het hele jaar door de lidstaat om na te gaan of het beleid in het plan met corrigerende maatregelen wordt uitgevoerd.
 • Boetes voor lidstaten van de eurozone: Boetes gelden alleen als laatste redmiddel en worden opgelegd bij herhaaldelijk nalaten actie te ondernemen (niet op het corrigeren van de onevenwichtigheden zelf). Als de Commissie bijvoorbeeld herhaaldelijk tot de conclusie komt dat het corrigerende actieplan van een lidstaat van de eurozone niet voldoet, kan ze voorstellen dat de Raad een boete oplegt van 0.1% van het bbp per jaar. Ook kunnen boetes worden opgelegd en verhoogd als lidstaten geen actie ondernemen op basis van het plan (te beginnen met een rentedragend deposito van 0.1% van het bbp, dat kan worden omgezet in een boete bij herhaalde niet-naleving). De sancties worden goedgekeurd tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ze ongedaan maakt.

EEN BLAUWDRUK VOOR DE TOEKOMST

De hervormingen die de afgelopen drie jaar zijn doorgevoerd, zijn ongekend, maar de crisis heeft aangetoond hoezeer de onderlinge afhankelijkheid van onze economieën is toegenomen sinds de oprichting van de Economische en Monetaire Unie. Het is met name nodig dat de landen van de eurozone nauwer samenwerken om beleidsbeslissingen te nemen die rekening houden met de bredere belangen van hun mede-leden van de eurozone.

De ideeën van de Europese Commissie voor de toekomst zijn uiteengezet in de blauwdruk voor een diepe en echte economische en monetaire unie, gepubliceerd op 28 november 2012 (zie IP / 12 / 1272). In de blauwdruk wordt uiteengezet hoe we de komende maanden en jaren stap voor stap kunnen voortbouwen op de architectuur die we hebben.

De Commissie heeft haar ideeën al ontwikkeld over een kader voor de voorafgaande coördinatie van grote structurele hervormingen en over een instrument voor convergentie en concurrentievermogen om lidstaten aan te moedigen en te ondersteunen die moeilijke hervormingen doorvoeren (zie IP / 13 / 248). Deze voorstellen zullen worden uitgewerkt na besprekingen tijdens de Europese Raad.

Nadere inlichtingen

Over het Europees Semester.

Over de procedure bij buitensporige tekorten (inclusief lopende BTP's per land).

Over de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (inclusief diepgaande evaluaties per land).

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending