Verbind je met ons

Economie

België veroordeeld tot betaling van € 10 miljoen wegens niet-naleving van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 juli 2004 (Zaak C-27/03) betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater

DELEN:

gepubliceerd

on

456px-Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie_emblem.svgEr wordt tevens een dwangsom opgelegd indien België dit arrest niet volledig naleeft. Voor vijf agglomeraties blijft de niet-naleving voortduren. Richtlijn 91/271/EEG betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater1 regelt de verzameling, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater en de behandeling en lozing van afvalwater uit bepaalde industriële sectoren. Daarmee beoogt zij het milieu te beschermen tegen de gevolgen van de lozing van afvalwater.

In zijn arrest van 8 juli 2004 in zaak C-27/03, Commissie tegen België2oordeelde het Hof dat België verschillende bepalingen van deze richtlijn had geschonden op grond van het feit dat 114 agglomeraties in het Vlaamse Gewest, 60 agglomeraties in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet hadden voldaan aan de vereisten van richtlijn 91/271.

Op het moment dat het onderhavige beroep door de Europese Commissie werd ingesteld, bleef de inbreuk bestaan ​​met betrekking tot één Vlaamse agglomeratie, 21 Waalse agglomeraties en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vervolgens heeft de Commissie ter terechtzitting toegegeven dat slechts voor vijf agglomeraties de noodzakelijke maatregelen niet waren genomen3. In het licht van deze informatie heeft de Commissie haar vorderingen gewijzigd en het voorwerp van het geschil verder beperkt.

In de eerste plaats merkt het Hof op dat België bij het verstrijken van de termijn die in het met redenen omkleed advies van 26 juni 2009 was gesteld, niet alle maatregelen had genomen die nodig waren om het arrest van het Hof van 2004 volledig uit te voeren en dat het daarom , heeft zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag betreffende de werking van de EU niet nagekomen4.

Wat de vaststelling van het forfaitaire bedrag betreft, wijst het Hof erop dat de niet-nakoming van de verplichtingen bijna negen jaar heeft geduurd, wat buitensporig is, hoewel moet worden erkend dat de omvang van de uit te voeren taken een aanzienlijke inspanning vergde. een periode van meerdere jaren en dat de uitvoering van het arrest als grotendeels of vrijwel geheel voltooid moet worden beschouwd.

Wat de ernst van de inbreuk betreft, merkt het Hof op dat België, door het gehele grondgebied als ‘kwetsbaar gebied’ te classificeren overeenkomstig de richtlijn, de noodzaak van meer milieubescherming op zijn grondgebied heeft erkend. Het gebrek aan behandeling van stedelijk afvalwater veroorzaakt schade aan het milieu.

Het Hof wijst er echter op dat België heeft ingestemd met aanzienlijke investeringen om aan het arrest van 2004 te voldoen en aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. Bovendien was er binnen de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn al aanzienlijke vooruitgang geboekt. Bovendien benadrukt het Hof dat België tijdens de procedure volledige medewerking heeft verleend aan de Commissie.

advertentie

Het Hof is dan ook van mening dat het, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, eerlijk zou zijn om het bedrag van het forfaitaire bedrag dat België moet betalen vast te stellen op 10 miljoen euro.

Bovendien is het Hof, alle omstandigheden in aanmerking genomen, van oordeel dat het opleggen van een dwangsom van € 4 per dag passend is.

Wat betreft de frequentie van de dwangsom, overeenkomstig het voorstel van de Commissie, aangezien het leveren van het bewijs van de naleving van Richtlijn 91/271 een bepaalde hoeveelheid tijd kan vergen, en om rekening te houden met de eventuele vooruitgang die door die dwangsom is geboekt Het Hof acht het passend dat de dwangsom wordt berekend op basis van perioden van zes maanden, waardoor het totaal van deze perioden wordt verlaagd (dat wil zeggen een dwangsom van € 859 voor elke periode van zes maanden vertraging). met een percentage dat overeenkomt met de verhouding die het aantal bevolkingsequivalenten vertegenwoordigt dat in overeenstemming is gebracht met het arrest van 404.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending