Verbind je met ons

Economie

Voltooiing van de Europese rechtsruimte: vertel de Commissie wat er daarna komt

DELEN:

gepubliceerd

on

Met de hand bonzende hamer op klankblokEen kijkje in de kristallen bol: hoe zal het EU-justitiebeleid er in 2020 uitzien? Dit is het thema van een Europabreed debat dat de Europese Commissie vandaag (7 oktober) heeft gelanceerd. Het uitgangspunt voor de discussie is een pakket van vijf discussiestukken gepresenteerd door de Commissie en die betrekking hebben op het Europese burgerlijk, strafrecht en administratief recht, evenals op de rechtsstaat en de grondrechten in de EU. Deze documenten lanceren een debat over mogelijke acties in het EU-justitiebeleid in de komende jaren, gericht op het versterken van de fundamenten waarop de Europese Unie is gebouwd en het voltooien van de Europese rechtsruimte in het belang van de Europese burgers en bedrijven. Tot de ingediende ideeën behoren verdere stappen om het wederzijds vertrouwen in het burgerlijk recht te vergroten, versterkte procedurele rechten met betrekking tot de betekening van documenten, evenals verder gebruik van optionele Europese materiële rechtsregimes en een nieuw mechanisme om de oplossing van een toekomstige rechtsstaatcrisis te vergemakkelijken in de lidstaten.

Alle geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het debat en het toekomstige justitiebeleid helpen vormgeven. De Commissie heeft een oproep tot inbreng gelanceerd die tot eind 2013 open zal staan, met de mogelijkheid om vóór 11 november voorlopige inbreng te sturen. De documenten van de Commissie en de voorlopige inbreng zullen vervolgens worden besproken op een Europees forum over de toekomst van het EU-justitiebeleid op 21 en 22 november in Brussel (zie programma in de bijlage). Onder de vooraanstaande sprekers bevinden zich nationale ministers, leden van het Europees Parlement, rechters van het Europese Hof van Justitie en van nationale hooggerechtshoven, academici en vooraanstaande vertegenwoordigers van de advocatuur. Het evenement staat ook open voor journalisten, die zich kunnen aanmelden door een e-mail te sturen naar [e-mail beveiligd].

“We hebben in korte tijd een lange weg afgelegd in de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte. Het justitiebeleid is in de schijnwerpers komen te staan ​​als een terrein waarop op Europees niveau veel activiteit plaatsvindt – vergelijkbaar met de interne markt in de jaren negentig. Maar er is nog meer werk aan de winkel”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “We moeten een Europese rechtsruimte opbouwen die compleet en solide is. Burgers en bedrijven zullen alleen de volle vruchten plukken van onze interne markt als ze erop kunnen vertrouwen dat hun rechten overal worden beschermd. Het gaat hier om wederzijds vertrouwen in elkaars rechtsstelsels. Dat vertrouwen moeten we blijven opbouwen."

De verzamelde input zal de Commissie helpen bij het uitstippelen van het justitiebeleid van de EU na de Tweede Wereldoorlog Programma van Stockholm. Zoals aangekondigd door voorzitter Barroso in zijn letter aan voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement van 11 september 2013 zal de Europese Commissie in het voorjaar van 2014 een mededeling presenteren over toekomstige initiatieven op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, die zal worden besproken tijdens de Europese Raad in juni 2014; de inbreng zal daarom bijdragen aan het onderdeel Justitie van die mededeling.

In de vijf documenten die de Commissie vandaag heeft uitgebracht, worden haar ideeën voor de volgende gebieden uiteengezet:

  1. Burgerlijk recht

De EU heeft bruggen geslagen tussen nationale civielrechtelijke systemen, ervoor gezorgd dat uitspraken van de ene rechtbank automatisch worden erkend in een andere lidstaat, bedrijven beschermd in grensoverschrijdende insolventiezaken en geholpen bij het bepalen wie jurisdictie heeft bij grensoverschrijdende echtscheidingen, erfopvolgingen en huwelijken. . In het document van de Commissie worden nog meer terreinen belicht waarop actie nodig kan zijn om burgers, consumenten en bedrijven in staat te stellen ten volle te profiteren van de Europese rechtsruimte, wanneer zij met hun gezin naar een andere lidstaat verhuizen of de interne markt ten volle willen benutten. De beoogde acties omvatten verbeterde regels voor de betekening van documenten, het verbeteren van de tenuitvoerlegging van vonnissen, en groeibevorderende maatregelen om de discrepanties tussen de nationale insolventiewetten aan te pakken of om gelijke tred te houden met markt- en technologische ontwikkelingen, zoals contractuele kwesties in verband met cloud computing.

  1. Strafrechtelijke wet

Burgers verwachten dat hun leven, fundamentele rechten en veiligheid in de hele EU worden beschermd. Nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, heeft de Unie nieuwe stappen kunnen zetten op het gebied van het strafrecht, zoals het harmoniseren van de definities van ernstige misdrijven, het invoeren van gemeenschappelijke normen ter bescherming van personen die verdacht of beschuldigd worden van een misdrijf en het garanderen van EU-brede normen om slachtoffers van misdaden te beschermen, en een nieuw vervolgingssysteem op Unieniveau voor te stellen om de EU-begroting tegen fraude te beschermen. Het document van de Commissie onderzoekt hoe de nieuwigheden van het Verdrag van Lissabon verder kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door het consolideren en standaardiseren van bepaalde instrumenten zoals bevriezings- en confiscatiebevelen.

advertentie
  1. bestuursrecht

De EU vertrouwt in aanzienlijke mate op nationale overheden om het EU-recht effectief toe te passen en daarmee de juiste uitvoering ervan te garanderen. Dit maakt het voor burgers en bedrijven belangrijk dat dit deel van de EU-architectuur ook goed functioneert. Het document van de Commissie onderzoekt verdere mogelijkheden, zoals het versterken van administratieve procedurele rechten en het verbeteren van de samenwerking tussen administratieve autoriteiten.

  1. De rechtsstaat

De ervaring heeft geleerd dat het nuttig zou zijn om het vermogen van de EU om crises op het gebied van de rechtsstaat aan te pakken, te versterken. Dit zou op nuttige wijze een specifiek rechtsstaatmechanisme voor de EU met zich meebrengen (zie SPEECH / 13 / 677). Het document van de Commissie probeert feedback te stimuleren over de manier waarop een dergelijk mechanisme zou kunnen worden ontworpen.

  1. Fundamentele rechten

De EU heeft al een lange weg afgelegd in de ontwikkeling van een cultuur van grondrechten: het Handvest van de grondrechten van de EU is het kompas van de Unie, dat de leidraad vormt voor elk voorstel. Het document bevat ideeën over hoe de naleving van het Handvest kan worden versterkt, zowel in de activiteiten van de instellingen van de Unie als in die van de lidstaten wanneer zij het EU-recht ten uitvoer leggen.

Achtergrond

Het justitiebeleid van de EU heeft de afgelopen jaren diepgaande veranderingen ondergaan. Pas in 2010, met de start van het mandaat van de huidige Europese Commissie, werd een portefeuille justitie gecreëerd. Sindsdien heeft de Commissie meer dan vijftig initiatieven op dit gebied naar voren gebracht, waarmee de bouwstenen zijn gelegd voor een echte Europese ruimte van vrijheid, recht en veiligheid ten dienste van de Europese burgers – een van de belangrijkste doelstellingen van de EU, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.

In slechts een paar jaar tijd zijn er grote stappen gezet: Nieuwe EU-rechten voor slachtoffers van misdrijven (IP / 12 / 1200) en eenvoudiger herkenning van oordelen (IP / 12 / 1321) hebben de toegang tot de rechter verbeterd, terwijl voorstellen van de Commissie over de bescherming van persoonsgegevens de grondrechten en de digitale interne markt zullen versterken (MEMO / 13 / 39). Bovendien zijn initiatieven zoals het EU-scorebord voor justitie (IP / 13 / 285) hebben benadrukt hoe effectieve rechtssystemen en beleidsmaatregelen cruciaal zijn voor economische groei.

Het doel is nu om de balans op te maken van de geboekte vooruitgang en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst te identificeren. Daartoe organiseert de Commissie op 21 en 22 november het forum 'Assises de la Justice'. Dit is een tweedaagse conferentie die rechters, advocaten, wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit heel Europa samenbrengt.

Met het doel een breed debat op gang te brengen over de rol van justitie in de Europese Unie, roept de Commissie alle geïnteresseerde partijen op om ideeën te bedenken over hoe aan de verwachtingen van burgers en bedrijven kan worden voldaan en hoe een echte Europese rechtsruimte kan worden gerealiseerd. Stuur uw voorlopige bijdragen naar [e-mail beveiligd] vóór 11 november en doe mee aan het debat op sociale media via de hashtag #EUJustitie.

Voor meer informatie over de vijf issue papers, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending