Verbind je met ons

Europese vredeskorps

Wereldvredesconferentie 2021: vrede bevorderen door sociale inclusie

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Vertegenwoordigers op de Wereldvredesconferentie (4-5 december) legden de volgende vredesverklaring van Dhaka af.

 1. Wij, de vertegenwoordigers van regeringen, wetgevers, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de media, zijn hier bijeengekomen op de Wereldvredesconferentie van 4-5 december 2021, en geven hierbij de volgende vredesverklaring van Dhaka af en onderschrijven deze.

  2. We erkennen het thema van de conferentie 'Advancing Peace through Social Inclusion' als een alomvattende aanpak om beter, groener en sterker terug te bouwen op de COVID-19-pandemie die onze wereld de afgelopen jaren heeft geteisterd. We herinneren eraan dat de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN een blauwdruk blijft voor economisch herstel en inclusieve groei in de nasleep van de pandemie. We moeten niet toegeven aan internationale vredesdiplomatie om gewapende conflicten op te lossen die miljoenen mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld hersenloos lijden blijven bezorgen.
  3. We waarderen het decor voor de conferentie terwijl Bangladesh het 'Mujib-jaar' viert ter gelegenheid van de 50e verjaardag van zijn onafhankelijkheid en de honderdste geboortedag van zijn grondlegger Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We herinneren eraan dat de reis van Bangladesh in de afgelopen vijf decennia een bevestiging is voor de emancipatie en empowerment van mensen als een weg naar het behoud van vrede, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het handhaven van fundamentele rechten en vrijheden.
  4. Bij deze gelegenheid brengen we hulde aan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman voor zijn persoonlijke inzet en bijdragen aan vrede gedurende zijn illustere politieke carrière. We denken na over zijn woorden toen hij vrede bestempelde als het diepste streven van alle mensen, het identificeerde als essentieel voor het voortbestaan ​​en de welvaart van alle mannen en vrouwen, en benadrukte dat duurzame vrede vrede gebaseerd op gerechtigheid moet zijn.
  5. Wij stellen onze waardering op voor het bekwame leiderschap dat zijn politieke opvolger, premier Sheikh Hasina, heeft getoond door zijn nalatenschap met moed en vastberadenheid voort te zetten. Haar eigen beheer van een 'Culture of Peace' bij de Verenigde Naties blijft de kenmerkende bijdrage van Bangladesh aan het internationale discours over vrede en menselijke veiligheid.
  6. We herinneren ons de nagedachtenis van de martelaren en slachtoffers van Bangladesh's Bevrijdingsoorlog in 1971, en herbevestigen onze belofte van 'nooit meer' aan het plegen van genociden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. We herinneren onszelf eraan dat, ondanks onze inzet, miljoenen over de hele wereld nog steeds het slachtoffer zijn van dergelijke internationale misdaden, evenals een cultuur van straffeloosheid die gerechtigheid en aansprakelijkheid voor die misdaden verbiedt. We verbinden ons ertoe door te gaan om een ​​einde te maken aan dergelijke laffe vervolgingen en onrechtvaardigheden. We erkennen het belang van het bewaren van de herinnering aan gruweldaden uit het verleden.
  7. We herhalen onze blijvende inzet voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen. We hechten evenveel belang aan burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale rechten in onze zoektocht naar vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. We erkennen het werk van onschatbare waarde dat is verricht door de VN-mensenrechtenmechanismen, waaronder de Mensenrechtenraad. We verbinden ons ertoe mensenrechtenverdedigers te beschermen. We benadrukken dat humanitaire actoren ongehinderde toegang moeten krijgen om hun mandaat uit te voeren. We dringen erop aan dat medische en educatieve voorzieningen onder alle omstandigheden buiten gevaar blijven.
  8. Wij onderstrepen het primaat van het internationaal humanitair recht in tijden van oorlog en vrede. We blijven vasthouden aan de beginselen van internationale bescherming en hulp aan vluchtelingen en staatlozen over de hele wereld. We hernieuwen onze inzet voor internationale ontwapening en non-proliferatie tegen de achtergrond van een intensivering van de wereldwijde wapenwedloop. We zien af ​​van het gebruik of de dreiging van gebruik van alle massavernietigingswapens, dat wil zeggen nucleaire, chemische en biologische wapens. Wij veroordelen terrorisme in al zijn vormen en manifestaties. We zien de verdienste in om door middel van maatschappelijke engagementen te werken aan het voorkomen van gewelddadig extremisme. We moeten onze krachten bundelen tegen transnationale criminele netwerken die azen op talloze slachtoffers.
  9. Wij benadrukken het belang van democratie, goed bestuur en de rechtsstaat als kritische factoren voor vrede en stabiliteit. We waarderen de rol die nationale parlementen en lokale overheidsinstellingen spelen bij het uiten van de legitieme eisen en ambities van mensen. We veroordelen kolonialisme, illegale bezetting en ongeoorloofde machtsovername onder welk voorwendsel dan ook. We erkennen de rol van vredestichting, vredesopbouw en bemiddeling bij het voorkomen en beëindigen van conflicten. We prijzen het VN-vredespersoneel voor hun toewijding en diensten, en behouden ons vertrouwen in de hulp van vrouwen en jongeren bij het waarborgen van vrede en veiligheid.
  10. We onderstrepen de noodzaak van sociale rechtvaardigheid en inclusieve ontwikkeling als centrale pijlers van een stabiele, vreedzame en rechtvaardige samenleving. We verbinden ons ertoe het recht op werk voor alle volwassenen te beschermen in de veranderende wereld van werk, en te werken aan een gunstig klimaat voor fatsoenlijk werk in alle sectoren. We roepen op tot passend beleid en wettelijke maatregelen om sociale bescherming te bieden, ongelijkheden aan te pakken, verantwoorde investeringen te bevorderen en het milieu te sparen. We erkennen de cruciale rol die de particuliere sector speelt bij het bevorderen van sociale orde en vooruitgang. We hebben een op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem nodig als factor voor internationale vrede. We delen onze gezamenlijke vastberadenheid om veilige, ordelijke en reguliere migratie te bevorderen. We moeten ervoor zorgen dat de gedwongen ontheemden in veiligheid en waardigheid naar huis kunnen terugkeren.
  11. We moeten blijven werken aan het waarmaken van onze belofte om 'niemand achter te laten'. We moeten doorgaan met onze collectieve strijd tegen armoede, honger, ziekten, ondervoeding, analfabetisme, dakloosheid en alle plagen die vrede en veiligheid in gevaar brengen. We moeten betere kansen creëren voor de politieke en economische participatie van vrouwen. We moeten onze inspanningen verdubbelen om alle vormen van geweld en uitbuiting van kinderen te voorkomen. We moeten extra aandacht schenken aan de speciale behoeften van ouderen, personen met een handicap en autochtone personen voor hun zinvolle deelname aan de samenleving. We hebben de verantwoordelijkheid om de internationaal overeengekomen ontwikkelingsverplichtingen na te komen, inclusief voor financiering, toegang tot innovaties en technologieoverdracht.
  12. We onderschrijven de onderliggende en eeuwige boodschappen van vrede in alle religies, religies en geloofssystemen. Wij geloven in de mogelijkheden voor voortdurende interface en verspreiding tussen beschavingen en waardesystemen. We verwerpen pogingen om elke religie, geloofsovertuiging of etniciteit te associëren met terrorisme en gewelddadig extremisme. Wij veroordelen alle vormen van geweld en misbruik op basis van ras, huidskleur of geslacht. We mogen geen ruimte laten voor vreemdelingenhaat, corruptie en desinformatiecampagnes. Wij veroordelen ondubbelzinnig communaal of sektarisch geweld.
  13. We waarderen en koesteren onze diverse culturen, talen en tradities als ons gedeelde immateriële erfgoed. We verbinden ons ertoe menselijke connectiviteit te bevorderen door middel van onderwijs, ethische studies, wetenschap, kunst, muziek, literatuur, media, toerisme, mode, architectuur en archeologie om bruggen te bouwen over grenzen en naties. We moeten een wereldwijde consensus smeden om verantwoord gedrag in cyberspace te bevorderen, met speciale waarborgen voor onze kinderen en jongeren. We moeten ernaar streven om verdedigingen op te bouwen tegen oorlogen en conflicten in alle menselijke geesten, en respect en tolerantie voor elkaar te koesteren door onze toevlucht te nemen tot onze gemeenschappelijke menselijkheid. We moeten onze toekomstige generaties verzorgen als echte wereldburgers, met name door onderwijs voor vrede. We dringen er bij de VN op aan om het idee van wereldburgerschap actief te promoten.
  14. We blijven ons bewust van de toenemende veiligheid, ontheemding en ecologische uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en zetten ons in voor meer klimaatactie voor een vreedzame en duurzame toekomst van onze planeet. We moeten onze krachten bundelen om onze oceanen en volle zeeën, de ruimte en de poolgebieden vrij te houden van gewapende conflicten en betwistingen. We moeten de verschillende componenten en manifestaties van de Vierde Industriële Revolutie inzetten in dienst van ons gedeelde welzijn. We moeten investeren in gezondheidsbeveiliging en kwaliteitsvolle en betaalbare behandelingen en vaccins voor iedereen beschikbaar maken. We stellen ons een wereld voor waarin de bestaande mondiale ongelijkheden niet langer bestaan ​​en waar vrede en geweldloosheid als onvervreemdbare rechten prevaleren.
  15. We mogen niet uit het oog verliezen dat het ontbreken van vrede waar ook ter wereld betekent dat er overal geen vrede is. We moeten ons geloof en vertrouwen stellen in de geest van multilateralisme. We willen dat de hoffelijkheid van naties geschikt wordt gemaakt voor onze veranderende mondiale realiteit. We erkennen de rol van regionale samenwerking bij het opbouwen van vertrouwen, begrip en cohesie tussen volkeren. We hopen een wereldorde te vestigen die gedijt in harmonie met ons hele planetaire ecosysteem. We zoeken onze toevlucht tot onze essentiële menselijke deugden van liefde, mededogen, tolerantie, vriendelijkheid, empathie en solidariteit om duurzame vrede en veiligheid te bereiken.
  16. We leggen tijdens deze Wereldvredesconferentie een plechtige gelofte af om vanuit onze respectieve gezichtspunten ons steentje bij te dragen om de oorzaken van vrede en sociale integratie, fundamentele rechten en vrijheden en duurzame ontwikkeling te bevorderen. We nemen nota van de oproep tot voortzetting van dit initiatief van Bangladesh om de boodschap van vrede en vriendschap te verspreiden onder een breder wereldwijd publiek, onder meer door een platform te creëren om de deelnemers samen te brengen. We danken de regering en het volk van Bangladesh voor hun genadige gastvrijheid en voor het steunen van ons rond hun gedeelde idealen en visie voor vrede.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie
advertentie

Trending